reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

Na podstawie art. 24d ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753 i 2066) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb:

a) podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, zwanych dalej „świadczeniami pieniężnymi”, dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pieniężnych;

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) terminy:

a) składania przez starostów do wojewodów wniosków o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych,

b) przekazywania wojewodom przez starostów informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych,

c) przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych przez wojewodów informacji o koniecznej do zabezpieczenia kwocie na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz o poziomie wykorzystania przez starostów dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych.

§ 2. [Wniosek o dokonanie podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych]

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o dokonanie podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, zwanej dalej „rezerwą celową”, przysługujących na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się na podstawie wniosków składanych przez wojewodów, po dokonaniu analizy i oceny tych wniosków w zakresie zasadności zapotrzebowania na środki finansowe we wskazanej w nich wysokości oraz zgodności przeznaczenia wnioskowanych środków z celami ustawy.

3. Wniosek wojewody o przyznanie środków z rezerwy celowej określa kwotę niezbędną do udzielania powiatom dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych.

4. Wniosek o przyznanie środków z rezerwy celowej zawiera uzasadnienie potrzeby uzyskania środków z rezerwy celowej we wskazanej w nim wysokości, w szczególności:

1) przewidywaną liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 8c ustawy, z wyszczególnieniem małoletnich dzieci;

2) szacunkowe kwoty stanowiące równowartość świadczeń pieniężnych do wypłaty w poszczególnych miesiącach, których wniosek dotyczy.

5. Do wniosku o przyznanie środków z rezerwy celowej wojewoda dołącza informację o złożonych w danym roku wnioskach o przyznanie świadczenia pieniężnego i o wydanych decyzjach dotyczących przyznania i ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego oraz o liczbie osób, które złożyły w danym kwartale wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaną Kartą Polaka, a nie złożyły wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego.

6. Wojewoda składa pierwszy wniosek o przyznanie środków z rezerwy celowej w terminie do dnia 15 stycznia danego roku budżetowego, a kolejne wnioski – do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego kwartał, którego dotyczy wniosek.

§ 3. [Wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych]

1. Starosta składa wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych, zwany dalej „wnioskiem o dotację”, do właściwego wojewody w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. We wniosku o dotację uwzględnia się środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wniosek jest składany.

2. Starosta składa ostatni w danym roku budżetowym wniosek o dotację w terminie do dnia 31 października tego roku budżetowego. We wniosku o dotację określa się zapotrzebowanie na środki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych w ostatnim miesiącu danego roku budżetowego.

3. Wzór wniosku o dotację jest określony w załączniku do rozporządzenia.

4. Wojewoda dokonuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o dotację, jego analizy oraz ocenia kompletność i zasadność wniosku, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie do 14 dni.

5. Wojewoda przekazuje staroście środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczenia pieniężnego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek o dotację niezawierający braków bądź wniosek uzupełniony w trybie, o którym mowa w ust. 4.

6. Nieuzupełnienie wniosku o dotację w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

§ 4. [Informacje o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych]

Starostowie przekazują wojewodom informacje o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych, w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca.

§ 5. [Informacje o koniecznej do zabezpieczenia wypłaty świadczeń kwocie wynikającej z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego]

Wojewodowie przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje o koniecznej do zabezpieczenia wypłaty świadczeń kwocie wynikającej z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz o poziomie wykorzystania dotacji przez starostów w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 2275)

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA POSIADACZY KARTY POLAKA OSIEDLAJĄCYCH SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama