reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169);

3) ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654);

4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zakładach poprawczych oraz schroniskach dla nieletnich;

5) zakładzie – należy przez to rozumieć zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.

§ 2. [Kryterium oceny pracy nauczyciela]

1. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela, art. 4 ustawy o systemie oświaty, art. 3 i art. 65 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zadań zakładu – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem nieletniego, dobrem publicznym, oraz nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu.

3. Dyrektor zakładu, dokonując oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w zakładzie, uwzględnia w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) stopień realizacji indywidualnego planu resocjalizacji nieletniego oraz oferty resocjalizacyjnej zakładu;

3) działania w zakresie przygotowania nieletniego do samodzielności życiowej, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb rozwojowych;

4) zaangażowanie zawodowe w działalność resocjalizacyjną zakładu oraz podejmowanie działań innowacyjnych i współpracę z instytucjami wspomagającymi proces resocjalizacji;

5) aktywność w podejmowaniu działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych;

6) aktywność w doskonaleniu zawodowym, w tym w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

7) przestrzeganie ustalonego porządku pracy oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji;

8) przestrzeganie i ochronę praw nieletniego;

9) respektowanie i przestrzeganie zadań związanych z bezpieczeństwem zakładu;

10) kulturę osobistą, poprawność używanego języka, zgodność postępowania z zasadami etyki zawodowej;

11) sposoby przeciwdziałania negatywnym zachowaniom nieletnich.

§ 3. [Ocena pracy nauczyciela doradcy metodycznego]

1. Przy ocenie pracy nauczyciela doradcy metodycznego uwzględnia się ocenę pracy dokonaną przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego.

2. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zakładzie lub szkole na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela, oceny pracy nauczyciela dokonuje się w porozumieniu z dyrektorem zakładu lub szkoły, w którym nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

§ 4. [Powiadomienie o dokonywaniu oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu]

1. Do okresu oceny pracy nauczyciela, o którym mowa w art. 6a ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc.

2. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu, a także na wniosek Ministra Sprawiedliwości, dyrektor zakładu powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.

§ 5. [Opinia innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego]

Na wniosek nauczyciela dyrektor zakładu zasięga, a z własnej inicjatywy dyrektor zakładu może zasięgnąć, opinii innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego. Opinię wyraża się na piśmie.

§ 6. [Zapoznanie z projektem oceny pracy]

1. Dyrektor zakładu zapoznaje nauczyciela z pisemnym projektem oceny oraz wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny pracy.

2. Na wniosek nauczyciela podczas zapoznawania go z projektem oceny pracy oraz wysłuchania jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

3. Dyrektor zakładu doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której odpis dołącza się do akt osobowych nauczyciela. Wzór karty oceny pracy jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7. [Odwołanie od oceny pracy nauczyciela]

1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, zespół oceniający powołany przez Ministra Sprawiedliwości w składzie:

1) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady zakładu;

3) przedstawiciel nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości;

4) na wniosek nauczyciela, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela;

5) nauczyciel doradca metodyczny, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do rozpatrzenia odwołania bada, czy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu zgodnie z § 3–6. W razie wystąpienia uchybień formalnych zespół uchyla ocenę pracy nauczyciela i poleca dyrektorowi zakładu ponowne jej ustalenie.

3. W przypadku gdy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu zgodnie z § 3–6, zespół, o którym mowa w ust. 1, może ustalić nową ocenę pracy albo podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

4. Rozstrzygnięcia zespołu co do ustalenia nowej oceny pracy albo podtrzymania kwestionowanej przez nauczyciela oceny pracy zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

5. Zespół sporządza pisemne uzasadnienie podtrzymanej oceny pracy nauczyciela, które wraz z rozstrzygnięciem doręcza się nauczycielowi, zaś ich odpis dołącza się do akt osobowych nauczyciela.

6. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonaniu kwestionowanej oceny pracy.

7. Dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy.

§ 8. [Przepisy rozporządzenia stosowane do nauczycieli religii]

Przepisy § 1–7 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ dokonujący oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną lub wyznaniową.

§ 9. [Podmiot dokonujący oceny pracy dyrektora zakładu]

1. Oceny pracy dyrektora zakładu dokonuje Minister Sprawiedliwości.

2. Kryterium oceny pracy dyrektora zakładu stanowi stopień realizacji zadań i obowiązków określonych w art. 6, art. 7 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, art. 4 i art. 39 ustawy o systemie oświaty oraz art. 3 i art. 65 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i działalności administracyjnej.

3. Dokonanie oceny pracy dyrektora zakładu wymaga zasięgnięcia opinii rady zakładu i zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie. Opinie te powinny być wyrażone na piśmie. Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także spostrzeżenia sędziego rodzinnego wykonującego nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich, poczynione w toku wykonywania nadzoru, złożone w formie pisemnej.

4. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 2 ust. 2 oraz § 3–6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

W zakresie rozpatrzenia wniosku dyrektora zakładu o ponowne ustalenie oceny jego pracy stosuje się odpowiednio przepisy § 7.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.1)

Minister Sprawiedliwości: wz. M. Wójcik


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1327 oraz z 2015 r. poz. 1766), które na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA OCENY PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 grudnia 2016 r. (poz. 2287)

WZÓR – KARTA OCENY PRACY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama