reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD

Na podstawie art. 41h ust. 2, art. 43 ust. 3 oraz art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji, które nie są automatycznie zapewnione przez System, a które powinny być dostarczone do Systemu, oraz przypadki, w których informacje takie powinny być dostarczone;

2) dane pozostawione do decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz. Urz. UE L 197 z 29.07.2009, str. 24, z późn. zm.3)), które umieszcza się obowiązkowo w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD;

3) sposób komunikowania się użytkowników z Systemem, w szczególności sposób podpisywania dokumentów przesyłanych do Systemu oraz sposób dostępu do Systemu przez użytkowników Systemu;

4) strukturę lokalnego numeru referencyjnego;

5) warunki i sposób dostarczenia danych przez podmioty właściwemu naczelnikowi urzędu celnego celem wprowadzenia ich do Systemu.

§ 2. [Informacje dostarczane do systemu]

1. Do Systemu dostarcza się informacje dotyczące:

1) zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy – w przypadku braku technicznej możliwości obsługi tego przemieszczenia w Systemie;

2) obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu stwierdzonych ubytków wyrobów akcyzowych – w przypadku stwierdzenia ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

3) braku możliwości dalszego przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy – w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów lub braku możliwości dalszego ich przemieszczania z innych powodów;

4) nieprzesłania raportu odbioru – w przypadku gdy raport odbioru nie został przesłany w terminie;

5) zamiaru odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych – w przypadku gdy podmiot odbierający zamierza odmówić lub odmawia przyjęcia wyrobów akcyzowych, w szczególności w związku z niezgodnością wyrobów akcyzowych wskazanych w e-AD z zamówieniem;

6) nieotrzymania raportu odbioru – w przypadku nieotrzymania w terminie przez podmiot wysyłający raportu odbioru.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, wprowadza do Systemu:

1) właściwy naczelnik urzędu celnego, w przypadku informacji, o których mowa w pkt 1–3;

2) podmiot odbierający, w przypadku informacji, o których mowa w pkt 4 i 5;

3) podmiot wysyłający, w przypadku informacji, o których mowa w pkt 6.

§ 3. [Inne dane umieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD]

Poza danymi, których podanie jest wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w e-AD lub w dokumencie zastępującym e-AD umieszcza się:

1) datę faktury;

2) czas wysyłki;

3) numer VAT przedsiębiorcy będącego gwarantem, a także jego numer akcyzowy, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego;

4) nazwę przedsiębiorcy będącego pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT;

5) numer VAT organizatora transportu.

§ 4. [Wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem]

1. Podmiot wysyłający i podmiot odbierający komunikują się z Systemem poprzez niewizualny interfejs (usługa webservice) lub pocztę elektroniczną.

2. Organ podatkowy komunikuje się z Systemem poprzez interfejs użytkownika administracji.

3. W celu uzyskania dostępu do Systemu podmioty, o których mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem korzystania z Systemu, składają do właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z Systemem, który zawiera w szczególności dane dotyczące:

1) miejsca złożenia wniosku;

2) numeru akcyzowego składającego wniosek: podmiotu prowadzącego skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego albo zarejestrowanego odbiorcy;

3) numeru akcyzowego składu podatkowego, w przypadku gdy składającym wniosek jest podmiot prowadzący skład podatkowy;

4) rodzaju zabezpieczeń akcyzowych, którymi zostaną objęte zobowiązania podatkowe dotyczące wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

5) sposobu komunikacji z Systemem.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o osobach uprawnionych do komunikowania się z Systemem, zawierającą imię i nazwisko osoby uprawnionej do posługiwania się odciskiem palca z kwalifikowanego certyfikatu klucza publicznego albo imię i nazwisko osoby uprawnionej do posługiwania się odciskiem palca z klucza do bezpiecznej transmisji danych albo imię i nazwisko osoby uprawnionej do posługiwania się podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu Służby Celnej.

5. W przypadku gdy we wniosku, o którym mowa w ust. 3, jako podstawowy sposób komunikacji wskazano niewizualny interfejs, właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek, przekazuje wnioskodawcy adres szyfrowanego protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych certyfikatu usługi webservice (HTTPS) oraz login i hasło do tej usługi.

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie wprowadza zawarte w nim dane do Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED.

§ 5. [Podpisy elektroniczne, klucz do bezpiecznej transmisji danych]

1. Dokumenty przesyłane do Systemu przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu Służby Celnej albo za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Krakowie do końca terminu jego ważności.

2. Dokumenty przesyłane do Systemu przez organy podatkowe nie są opatrywane podpisami, o których mowa w ust. 1.

§ 6. [Lokalny numer referencyjny]

Lokalny numer referencyjny składa się z ciągu 20 znaków, w tym z:

1) jedenastocyfrowego numeru akcyzowego składu podatkowego lub zarejestrowanego wysyłającego bez dwuliterowego kodu języka;

2) pięciocyfrowego numeru przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, niepowtarzalnego w danym roku, nadawanego przez podmiot wysyłający;

3) czterocyfrowego numeru oznaczającego rok, w którym rozpocznie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 7. [Warunek dostarczenia danych do Systemu]

1. Warunkiem dostarczenia przez podmiot odbierający lub podmiot wysyłający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego danych, celem wprowadzenia ich do Systemu, jest brak technicznej możliwości dostępu do Systemu, innej niż niedostępność, o której mowa w art. 41f ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą dostarczać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacje, które są dostarczane do Systemu, gdy System jest dostępny.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informacje są dostarczane w formie podpisanych i opieczętowanych dokumentów, zastępujących dokumenty elektroniczne. Właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie wprowadza do Systemu informacje zawarte w dostarczonych dokumentach, a ich kopie przekazuje podmiotowi, który je dostarczył.

4. Podmiot wysyłający lub podmiot odbierający mogą sprawdzać zgodność informacji wprowadzanych do Systemu przez naczelnika urzędu celnego z informacjami zawartymi w dokumentach, o których mowa w ust. 3, w trakcie ich wprowadzania do Systemu.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.4)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877, z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 925, 1052, 1228, 1948 i 2005.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 23 z 27.01. 2011, str. 53/1, Dz. Urz. UE L 349 z 19.12.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 26 z 29.01.2014, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 13.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz. U. poz. 1501), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052 i 1165).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama