reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb zgłaszania przez ogólnokrajowe organizacje, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, zwane dalej „ogólnokrajowymi organizacjami”, kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji”, oraz sposób ich wyboru.

§ 2. [Zgłoszenie kandydatów na członków komisji zarządzającej funduszu promocji]

1. Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, zwanemu dalej „Ministrem”, kandydatów na członków tej komisji w liczbie nie większej niż określona w art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

2. Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji zawiera:

1) dane ogólnokrajowej organizacji zgłaszającej kandydata na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji;

2) wskazanie funduszu promocji, do którego jest zgłaszany kandydat na członka komisji zarządzającej;

3) informacje o kandydacie na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji obejmujące:

a) imię i nazwisko kandydata,

b) informacje na temat wiedzy i doświadczenia kandydata w zakresie:

– niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych,

– danej branży;

4) oświadczenia kandydata na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu, którego wzór jest:

1) określony w załączniku do rozporządzenia;

2) udostępniany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Ministra.

4. Do formularza zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kandydata na członka komisji zarządzającej danego funduszu promocji w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 3 lit. b.

§ 3. [Usunięcie nieprawidłowości lub błędów]

1. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w § 2, zostało wypełnione nieprawidłowo lub zawiera błędy lub nie dołączono do niego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4, Minister wzywa ogólnokrajową organizację, w formie pisemnej, do usunięcia nieprawidłowości lub błędów, w terminie do 5 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli ogólnokrajowa organizacja pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunęła w terminie wszystkich nieprawidłowości lub błędów, zgłoszenia nie uwzględnia się.

§ 4. [Wykaz wszystkich zgłoszonych kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji]

1. Minister w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji, przekazuje ogólnokrajowym organizacjom w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej, wykaz wszystkich zgłoszonych kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji, zawierający imiona i nazwiska kandydatów na członków komisji zarządzającej funduszu promocji oraz nazwy ogólnokrajowych organizacji, które zgłosiły tych kandydatów.

2. Ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1:

1) wybierają, w liczbie określonej w art. 10 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji spośród kandydatów ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1;

2) przekazują Ministrowi listę kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji wybranych spośród kandydatów ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, zawierającą ich imiona i nazwiska oraz nazwy ogólnokrajowych organizacji, które ich zgłosiły.

3. Lista, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania każdej z ogólnokrajowych organizacji, która zgłosiła kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2:

1) nie przekazano listy, o której mowa w ust. 2 pkt 2, albo

2) przekazano listę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, niepodpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania każdej z ogólnokrajowych organizacji, która zgłosiła kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji

– Minister wybiera w tym zakresie kandydatów na członków takiej komisji spośród kandydatów ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie reprezentatywności komisji oraz wiedzę i doświadczenie kandydatów w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

§ 5. [Stosowanie przepisów]

W przypadku powołania uzupełniającego komisji zarządzającej danego funduszu promocji do trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji i sposobu ich wyboru przepisy § 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2009 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru (Dz. U. poz. 1259).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 grudnia 2016 r. (poz. 2304)

WZÓR – ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama