reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Środki publiczne]

1. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się:

1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+, przeznaczone na realizację projektów na rzecz środowiska;

2) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na realizację wskazanych w umowach badań statystycznych, prac metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych oraz opracowań i analiz statystycznych, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) przeznaczone na realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych;

4) środki pochodzące z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczone dla krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską;

5) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności, przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia;

6) środki pochodzące z Europejskiego Urzędu Policji (Europol), stanowiące wsparcie finansowe śledztw i dochodzeń w sprawie fałszowania waluty euro;

7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;

8) środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej;

9) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego – projekt pod nazwą „Support for the Implementation of the Prague Process and its Action Plan”;

10) środki pochodzące z Europejskiej Agencji Chemikaliów, przekazywane jako wynagrodzenie na rzecz właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym związane z oceną substancji chemicznych;

11) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań określonych w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego – projekt pod nazwą „Eastern Partnership Police Cooperation Programme”;

12) środki udostępniane przez Komisję Europejską w celu ich przekazania na rzecz państw spoza Unii Europejskiej, w związku z wydatkami na zadania weterynaryjne, w tym na zwalczanie wścieklizny;

13) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, tzw. „Policy Cycyle” – projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne”;

14) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę”, z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym.

2. Beneficjentami środków, o których mowa w ust. 1, są:

1) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Środowiska – w przypadku środków wymienionych w pkt 1;

2) Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne i jednostki podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne jednostki występujące w umowach jako partner, strona trzecia lub podwykonawca – w przypadku środków wymienionych w pkt 2;

3) podmioty, którym przyznana została pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 3;

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz inne jednostki występujące w umowach związanych z realizacją zadań dla Europejskiej Sieci Migracyjnej zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako partnera, stronę trzecią lub podwykonawcę – w przypadku środków wymienionych w pkt 4;

5) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku środków wymienionych w pkt 5;

6) Komenda Główna Policji oraz inne jednostki organizacyjne Policji – w przypadku środków wymienionych w pkt 6;

7) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. – w przypadku środków wymienionych w pkt 7;

8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako pośrednik działający w imieniu Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 8;

9) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako stronę – w przypadku środków wymienionych w pkt 9;

10) Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewniające realizację zadań właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 10;

11) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja „Fundusz Współpracy” będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Fundację „Fundusz Współpracy” jako strony – w przypadku środków wymienionych w pkt 11;

12) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, za pośrednictwem których Komisja Europejska przekaże środki finansowe na rzecz państw spoza Unii Europejskiej realizujących zadania weterynaryjne – w przypadku środków wymienionych w pkt 12;

13) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako strony – w przypadku środków wymienionych w pkt 13;

14) podmioty, które na podstawie umowy otrzymały środki, o których mowa w pkt 14.

§ 2. [Termin wydatkowania środków]

Środki, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:

1) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9, 11, 13 oraz 14;

2) 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny – w przypadku środków, o których mowa w pkt 2;

3) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 3, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków – niezwłocznie po ich otrzymaniu;

4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6, 8 oraz 10;

5) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej – w przypadku środków, o których mowa w pkt 7;

6) niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez beneficjentów tych środków – w przypadku środków, o których mowa w pkt 12.

§ 3. [Stosowanie przepisów]

Do środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–13, które wpłynęły lub pozostawały w dyspozycji beneficjentów w okresie od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1883), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama