| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Środki publiczne]

1. Do środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zalicza się:

1) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE i LIFE+, przeznaczone na realizację projektów na rzecz środowiska;

2) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej lub Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich Eurostat, przeznaczone na realizację wskazanych w umowach badań statystycznych, prac metodologicznych, standardów klasyfikacyjnych oraz opracowań i analiz statystycznych, przekazywane na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2012 r.;

3) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) przeznaczone na realizację projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych;

4) środki pochodzące z dotacji operacyjnych Komisji Europejskiej, przeznaczone dla krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (KPK ESM) na realizację zobowiązań wynikających z Planu Działania Europejskiej Sieci Migracyjnej na dany rok kalendarzowy na podstawie umów o grant zawartych z Komisją Europejską;

5) niepodlegające zwrotowi środki pochodzące z dotacji Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności, przeznaczone na rzecz ochrony ludności, środowiska i mienia;

6) środki pochodzące z Europejskiego Urzędu Policji (Europol), stanowiące wsparcie finansowe śledztw i dochodzeń w sprawie fałszowania waluty euro;

7) środki pochodzące z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.;

8) środki udostępniane przez Komisję Europejską w ramach partnerstwa na podstawie umów o delegację, przeznaczone na działania informacyjne i edukacyjne związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i z procesem integracji europejskiej;

9) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego – projekt pod nazwą „Support for the Implementation of the Prague Process and its Action Plan”;

10) środki pochodzące z Europejskiej Agencji Chemikaliów, przekazywane jako wynagrodzenie na rzecz właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym związane z oceną substancji chemicznych;

11) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań określonych w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego – projekt pod nazwą „Eastern Partnership Police Cooperation Programme”;

12) środki udostępniane przez Komisję Europejską w celu ich przekazania na rzecz państw spoza Unii Europejskiej, w związku z wydatkami na zadania weterynaryjne, w tym na zwalczanie wścieklizny;

13) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości, tzw. „Policy Cycyle” – projekt pod nazwą „EMPACT Narkotyki Syntetyczne”;

14) środki pomocy finansowej Unii Europejskiej z instrumentu „Łącząc Europę”, z wyłączeniem środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz środków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, chyba że środki te będą wykorzystywane na realizację projektów we współpracy z partnerem zagranicznym.

2. Beneficjentami środków, o których mowa w ust. 1, są:

1) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Środowiska – w przypadku środków wymienionych w pkt 1;

2) Główny Urząd Statystyczny, urzędy statystyczne i jednostki podporządkowane Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego oraz inne jednostki występujące w umowach jako partner, strona trzecia lub podwykonawca – w przypadku środków wymienionych w pkt 2;

3) podmioty, którym przyznana została pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 3;

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz inne jednostki występujące w umowach związanych z realizacją zadań dla Europejskiej Sieci Migracyjnej zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako partnera, stronę trzecią lub podwykonawcę – w przypadku środków wymienionych w pkt 4;

5) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku środków wymienionych w pkt 5;

6) Komenda Główna Policji oraz inne jednostki organizacyjne Policji – w przypadku środków wymienionych w pkt 6;

7) Ministerstwo Środowiska oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które poniosły straty w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 r. – w przypadku środków wymienionych w pkt 7;

8) Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako pośrednik działający w imieniu Komisji Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 8;

9) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorem projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako stronę – w przypadku środków wymienionych w pkt 9;

10) Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewniające realizację zadań właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku środków wymienionych w pkt 10;

11) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja „Fundusz Współpracy” będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Fundację „Fundusz Współpracy” jako strony – w przypadku środków wymienionych w pkt 11;

12) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, za pośrednictwem których Komisja Europejska przekaże środki finansowe na rzecz państw spoza Unii Europejskiej realizujących zadania weterynaryjne – w przypadku środków wymienionych w pkt 12;

13) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bądź Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako strony – w przypadku środków wymienionych w pkt 13;

14) podmioty, które na podstawie umowy otrzymały środki, o których mowa w pkt 14.

§ 2. [Termin wydatkowania środków]

Środki, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny być wydatkowane w terminie:

1) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9, 11, 13 oraz 14;

2) 6 miesięcy od dnia ich otrzymania przez Główny Urząd Statystyczny – w przypadku środków, o których mowa w pkt 2;

3) kwalifikowalności wydatków w projektach finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 3, a w przypadku refundacji wydatków z tych środków – niezwłocznie po ich otrzymaniu;

4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6, 8 oraz 10;

5) 12 miesięcy od dnia ich otrzymania z budżetu Unii Europejskiej – w przypadku środków, o których mowa w pkt 7;

6) niezwłocznie od dnia ich otrzymania przez beneficjentów tych środków – w przypadku środków, o których mowa w pkt 12.

§ 3. [Stosowanie przepisów]

Do środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–13, które wpłynęły lub pozostawały w dyspozycji beneficjentów w okresie od dnia 31 sierpnia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1883), które utraciło moc z dniem 31 sierpnia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1257).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »