reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 grudnia 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego działania, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie tej pomocy, zwanej dalej „pomocą”, oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”.

§ 2. [Wdrażanie działania na terytorium RP]

Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Przyznanie pomocy]

1. Pomoc przyznaje się grupie operacyjnej EPI, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, jeżeli ta grupa, zwana dalej „grupą operacyjną”:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

a) rolnicy,

b) właściciele lasów,

c) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) oraz uczelnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260),

d) przedsiębiorcy,

e) podmioty świadczące usługi doradcze;

2) działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie:

a) nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub

b) nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów lub technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

c) nowych lub znacznie udoskonalonych metod organizacji dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

d) nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3) ma nadany:

a) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5),

b) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948);

4) posiada zdolność prawną, a w przypadku gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

2. Jeżeli właściciel lasu lub przedsiębiorca jest jednocześnie rolnikiem, zalicza się go do kategorii określonej w ust. 1 pkt 1 lit. a.

3. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej uważa się za różne, jeżeli nie są one powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe wynikające z tego, że podmioty wchodzą w skład grupy operacyjnej, nie stanowią przeszkody w uznaniu ich za różne.

4. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między co najmniej dwoma dowolnymi podmiotami wchodzącymi w skład grupy operacyjnej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

5. W przypadku gdy o pomoc ubiegają się podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, warunek określony w ust. 1 pkt 3 uważa się za spełniony, jeżeli spełnia go podmiot wchodzący w skład tej grupy reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład.

§ 4. [Operacje, na które przyznawana jest pomoc]

1. Pomoc przyznaje się na operację:

1) której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

2) której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;

3) spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji.

2. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż dziesięciu etapach, a w przypadku operacji, której planowana wysokość pomocy nie przekracza 1 000 000 złotych – w dwóch etapach;

2) złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a w przypadku gdy ze względu na zakres lub przedmiot operacji nie jest możliwe osiągnięcie celu operacji w tym terminie – 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

4) płatność końcowa będzie obejmować nie mniej niż 20% łącznej planowanej wysokości pomocy;

5) w okresie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej będzie prowadzona i aktualizowana strona internetowa, na której będą umieszczane informacje na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów;

6) rezultaty operacji będą nieodpłatnie udostępniane do publicznej wiadomości, co najmniej na stronie internetowej, o której mowa w pkt 5, do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

3. Przez wniosek o płatność:

1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli dany etap nie jest etapem końcowym;

2) końcową – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

§ 5. [Forma pomocy]

1. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

1) budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,

2) zakupu lub instalacji:

a) nowych maszyn lub urządzeń,

b) nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,

c) wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

3) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,

4) bieżące, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwane dalej „kosztami bieżącymi”,

5) badań, o których mowa w art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, obejmujących wyłącznie badania stosowane w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy, zwanych dalej „badaniami”,

6) podatku od towarów i usług (VAT), który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3))

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

2. Koszty wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, są kwalifikowalne w części:

1) w jakiej te wartości są wykorzystywane na potrzeby realizacji operacji – w przypadku gdy te wartości nie są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji operacji;

2) odpowiadającej wartości dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od tych wartości – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tych wartości przekracza okres realizacji operacji.

3. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:

1) sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

2) związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

a) kosztorysów,

b) projektów technologicznych lub budowlanych,

c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,

d) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,

e) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości.

4. Do kosztów bieżących zalicza się koszty:

1) upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;

2) administrowania stroną internetową, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5;

3) wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji;

4) utrzymania budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, obejmujące koszty: sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, a także odbioru nieczystości płynnych i stałych;

5) usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internet;

6) zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów;

7) ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres, w którym realizowana jest operacja;

8) prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat;

9) usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”;

10) pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją, które nie stanowią elementu stałej lub okresowej działalności podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej ani nie są związane z ich bieżącymi wydatkami operacyjnymi;

11) wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż:

a) dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją,

b) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – w przypadku pozostałych osób administrujących realizacją operacji.

5. Do kosztów badań zalicza się koszty:

1) zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;

2) dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji, ujętych w ewidencji środków trwałych podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, niezbędnych do prawidłowej realizacji operacji i bezpośrednio wykorzystywanych w związku z realizacją operacji – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń przekracza okres realizacji operacji;

3) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń służących do wykonywania badań w ramach tej operacji;

4) ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego;

5) wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpowiadające procentowemu zaangażowaniu czasu pracy tych osób poświęconego na zadania związane z realizacją operacji, lecz nie więcej niż 1,5-krotność miesięcznej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego określonej dla danego stanowiska w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 2063).

6. Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż określone w ust. 1–5, w szczególności kosztów:

1) nabycia rzeczy używanych;

2) nabycia nieruchomości.

§ 6. [Przyznanie i wypłata pomocy]

1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 12 000 000 złotych na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

1) kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, kosztów bieżących i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, limit ten wynosi w sumie 10 000 000 złotych;

2) kosztów ogólnych i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, limit ten wynosi w sumie 2 000 000 złotych.

2. Pomoc przyznaje się w wysokości do:

1) 100% kosztów ogólnych i kosztów bieżących oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;

2) 90% kosztów badań i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;

3) 50% kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6.

3. Przy ustalaniu wysokości pomocy:

1) koszty bieżące i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, i kosztów badań oraz związanych z nimi kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;

2) koszty ogólne i związane z nimi koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej łącznie 20% sumy pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, o której mowa w art. 48 ust. 2 lit. e rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.4)), przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

§ 7. [Ogłoszenie o naborze wniosków]

1. Prezes Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie biura Agencji, zwanego dalej „Centralą Agencji”, i oddziałów terenowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 30 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność i formularz umowy, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

§ 8. [Dopuszczalna ilość wniosków o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru]

1. W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

2. W przypadku złożenia przez jeden podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy, Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który pierwszy wpłynął do Agencji. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Miejsce złożenia wniosku o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłki rejestrowanej u operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948), za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 10. [Dane zawarte we wniosku]

1. W przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną, wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) numer rejestracyjny w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nadany tej grupie;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany tej grupie;

3) nazwę, siedzibę i adres tej grupy;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) tej grupy, jeżeli został nadany;

5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) tej grupy, jeżeli została wpisana do tego rejestru;

6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) tej grupy, jeżeli został nadany;

7) dane osób upoważnionych do reprezentowania tej grupy, zawierające: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, oraz miejsce zamieszkania i adres;

8) kwotę wnioskowanej pomocy;

9) informację o ubieganiu się o wypłatę zaliczki, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948);

10) oświadczenia tej grupy związane z pomocą;

11) zestawienie rzeczowo-finansowe, obejmujące poszczególne zadania w ramach operacji, przy czym koszty tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu ujęte w tym zestawieniu powinny być objęte jednym zadaniem;

12) informację o załącznikach.

2. W przypadku gdy o pomoc ubiegają się podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) dane, o których mowa w ust. 1:

a) pkt 1 i 2, z tym że podaje się je w odniesieniu do podmiotu wchodzącego w skład tej grupy reprezentującego pozostałe podmioty wchodzące w jej skład,

b) pkt 4–6, z tym że podaje się je w odniesieniu do każdego z podmiotów wchodzących w skład tej grupy,

c) pkt 8, 9, 11 i 12;

2) imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres każdego z podmiotów wchodzących w skład tej grupy;

3) oświadczenia związane z pomocą złożone w imieniu podmiotów wchodzących w skład tej grupy przez podmiot wchodzący w skład tej grupy, który reprezentuje te podmioty.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię statutu, umowy lub innego dokumentu stanowiącego podstawę utworzenia grupy operacyjnej – w przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną;

2) kopię dokumentu określającego co najmniej:

a) nazwę i skład grupy operacyjnej,

b) formę organizacyjną grupy operacyjnej,

c) cel utworzenia i zakres działalności grupy operacyjnej,

d) sposób podziału zadań, zaplanowanych w ramach realizacji operacji, między podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności przez te podmioty z tytułu realizowanych zadań,

e) sposób podejmowania decyzji wewnątrz grupy operacyjnej,

f) zasady podziału praw nabytych w trakcie realizacji operacji i do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej między podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej,

g) zasady reprezentowania podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej

– w przypadku gdy o pomoc ubiegają się podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej;

3) opis planowanej operacji sporządzony według wzoru opracowanego przez agencję płatniczą i udostępnionego przez Agencję, zawierający co najmniej:

a) określenie celu operacji,

b) tytuł operacji,

c) informacje umożliwiające dokonanie oceny spełniania kryteriów wyboru operacji,

d) opis zakresu, w jakim operacja przyczyni się do realizacji celów określonych w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013,

e) plan finansowy operacji,

f) opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji;

4) kosztorys inwestorski – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją obiektów lub infrastruktury;

5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie samoistne lub zależne nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja w ramach operacji, przez:

a) podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej – w przypadku gdy o pomoc ubiegają się podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej,

b) grupę operacyjną posiadającą zdolność prawną lub podmiot wchodzący w skład tej grupy – w przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną

– przy czym w przypadku posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948, 2175 i 2261), wystarczające jest podanie numeru księgi wieczystej;

6) odpis aktu notarialnego nabycia nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja w ramach operacji – w przypadku gdy tytuł prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do tej nieruchomości nie został ujawniony w księdze wieczystej;

7) informację o numerze rachunku bankowego:

a) podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego grupą operacyjną posiadającą zdolność prawną – w przypadku gdy ten podmiot ubiega się o zaliczkę,

b) podmiotu wchodzącego w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentującego pozostałe podmioty wchodzące w jej skład, służącego do celów rozliczania operacji – w przypadku gdy te podmioty ubiegają się o zaliczkę;

8) kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją – w przypadku gdy w ramach operacji będą realizowane tego typu inwestycje;

9) kopię wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, albo oryginał tego wniosku, jeżeli jest składany łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – w przypadku gdy grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną ubiegająca się o przyznanie pomocy nie jest wpisana do tego rejestru albo podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład nie jest wpisany do tego rejestru;

10) kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, albo oryginał tego wniosku, jeżeli jest składany łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – w przypadku gdy grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną ubiegająca się o przyznanie pomocy nie posiada takiego numeru albo podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład nie posiada takiego numeru;

11) oświadczenia przedsiębiorców wchodzących w skład grupy operacyjnej, którzy działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, o tym że prowadzą takie przedsiębiorstwo, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;

12) kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, zobowiązanych do prowadzenia tej ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości;

13) pełnomocnictwo:

a) jeżeli wniosek o przyznanie pomocy w imieniu podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie składa pełnomocnik lub jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy będzie reprezentowany przez pełnomocnika – w przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa operacyjna posiadająca zdolność prawną,

b) udzielone przez podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej jednemu z nich – w przypadku gdy o pomoc ubiegają się podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej;

14) opinię o innowacyjności przedmiotu operacji sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, która:

a) nie ubiega się o przyznanie pomocy na realizację tej operacji i nie wchodzi w skład grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o przyznanie tej pomocy,

b) posiada kategorię naukową A+, A albo B przyznaną na podstawie przepisów tej ustawy;

15) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy oraz umożliwiające weryfikację wniosku o przyznanie pomocy.

4. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 3:

1) pkt 1, może być potwierdzona przez grupę, o której mowa w ust. 3 pkt 1;

2) pkt 2, może być potwierdzona przez podmiot wchodzący w skład grupy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, który reprezentuje pozostałe podmioty wchodzące w skład tej grupy;

3) pkt 12, może być potwierdzona przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, o którym mowa w ust. 3 pkt 12.

5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący grupą operacyjną posiadającą zdolność prawną informuje Agencję, w formie pisemnej, o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem o przyznanie pomocy, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, niezwłocznie po ich zaistnieniu, a podmiot wchodzący w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej reprezentujący pozostałe podmioty wchodzące w jej skład – o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.

§ 11. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]

1. Jeżeli:

1) wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, lub

2) we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i adresu tego nie można ustalić na podstawie posiadanych danych

– wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

2. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie spełnia innych niż określone w ust. 1 wymagań lub został wypełniony nieprawidłowo, Agencja wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

4. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie ten podmiot, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pomimo powtórnego wezwania nie usunął w terminie wszystkich braków wskazanych przez Agencję, Agencja nie przyznaje pomocy. Przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

6. Złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji.

§ 12. [Kolejność przysługiwania pomocy]

1. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.

2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1) w skład grupy operacyjnej wchodzi co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, którego działalność jest związana z dziedzinami nauki niezbędnymi do realizacji operacji – 2 punkty;

2) w skład grupy operacyjnej:

a) wchodzą 4 podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 2 punkty,

b) wchodzi co najmniej 5 podmiotów należących do różnych kategorii wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 – 4 punkty, przy czym, jeżeli w skład grupy operacyjnej wchodzi dodatkowo co najmniej jeden podmiot inny niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 – 6 punktów;

3) w skład grupy operacyjnej wchodzi co najmniej 5 rolników – 2 punkty;

4) w skład grupy operacyjnej wchodzi podmiot, który udokumentował zrealizowanie projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego rezultatem jest wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktu – 2 punkty;

5) wszyscy przedsiębiorcy, wchodzący w skład grupy operacyjnej, działają jako przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 – 4 punkty;

6) realizacja operacji dotyczy:

a) 2 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 2 punkty,

b) co najmniej 3 zakresów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 – 3 punkty;

7) czas realizacji operacji wynosi:

a) do 12 miesięcy – 3 punkty,

b) powyżej 12 miesięcy do 2 lat – 2 punkty,

c) powyżej 2 do 3 lat – 1 punkt;

8) wnioskowana kwota pomocy wynosi:

a) do 2 000 000 złotych – 5 punktów,

b) powyżej 2 000 000 złotych do 3 000 000 złotych – 4 punkty,

c) powyżej 3 000 000 złotych do 4 000 000 złotych – 3 punkty,

d) powyżej 4 000 000 złotych do 5 000 000 złotych – 2 punkty,

e) powyżej 5 000 000 złotych do 6 000 000 złotych – 1 punkt;

9) potrzeba realizacji operacji jest uzasadniona:

a) wynikami badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – 2 punkty,

b) analizą rynku – 1 punkt;

10) potencjał rynkowy rezultatu operacji:

a) potencjalny obszar oddziaływania rezultatu operacji wykracza poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 1 punkt,

b) rezultat operacji posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do innych celów, niebędących przedmiotem operacji – 1 punkt;

11) przedmiot operacji dotyczy:

a) innowacji udoskonalającej istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania lub przenoszącej te rozwiązania do warunków geograficznych, środowiskowych, organizacyjnych lub technologicznych, w których nie była stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zwiększającej ich użyteczność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 4 punkty,

b) innowacji dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 6 punktów,

c) wyłącznie produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) – 4 punkty;

12) opracowanie przedmiotu operacji z wykorzystaniem dostępnych wyników badań:

a) w ramach operacji konieczne będzie wykonanie badań stosowanych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – 1 punkt,

b) w ramach operacji wymagane będą jedynie prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – 3 punkty;

13) rezultaty operacji przyczynią się do:

a) ochrony środowiska naturalnego – 2 punkty,

b) łagodzenia zmian klimatu – 2 punkty.

§ 13. [Przyznawanie punktów za dane kryterium wyboru operacji]

1. Punkty za dane kryterium wyboru operacji są przyznawane na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dołączonych do niego dokumentach.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium wyboru operacji, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

3. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 24 punkty.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przepis art. 35 ust. 1 ustawy, dotyczący odmowy przyznania pomocy, stosuje się odpowiednio.

5. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów.

6. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy.

§ 14. [Informacja o kolejności przysługiwania pomocy]

W terminie 7 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy.

§ 15. [Wezwanie do zawarcia umowy oraz informacja o odmowie przyznania pomocy]

1. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 14, Agencja:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja wyznacza niezwłocznie podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy albo odmówił jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że podmiot ten zawarł umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z Agencją przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, nie dłuższym niż miesiąc, albo

2) wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy.

§ 16. [Inne postanowienia umowne dotyczące realizacji operacji]

1. Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zrealizowania operacji i złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3;

2) niedokonywania zmian w składzie grupy operacyjnej w okresie realizacji operacji bez zgody Agencji;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych;

4) ograniczeń lub warunków w zakresie:

a) przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w trakcie realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej,

b) sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

5) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto;

6) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

7) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej;

8) przedłożenia Agencji, wraz z wnioskiem o pierwszą płatność pośrednią, informacji na temat realizowanej operacji, zawierającej co najmniej elementy wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz upowszechnienia tej informacji na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, oraz za pośrednictwem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z wyłączeniem upowszechnienia informacji wymienionych w ust. 2–4 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

9) przedłożenia Agencji, wraz z wnioskiem o płatność końcową, sprawozdania z realizacji operacji, zawierającego co najmniej elementy wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz upowszechnienia informacji zawartych w tym sprawozdaniu, na stronie internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, oraz za pośrednictwem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z wyłączeniem upowszechnienia informacji wymienionych w ust. 2–4 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

10) przestrzegania obowiązków beneficjenta wynikających z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.6));

11) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

12) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–7 oraz 9 i 10;

13) prowadzenia i aktualizacji strony internetowej, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5;

14) przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność końcową wyników przeprowadzonych analiz, prób lub testów, które będą potwierdzać możliwość zastosowania rezultatów zrealizowanej operacji w praktyce.

2. Umowa zawiera także określenie warunków i sposobu pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa.

3. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. Zobowiązania beneficjentów będących podmiotami wchodzącymi w skład grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej określone w umowie są zobowiązaniami solidarnymi.

§ 17. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową składa się w Centrali Agencji w dniu zawarcia umowy.

§ 18. [Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku, zgodnie z § 19 ust. 2 lub 3 – nie później niż do dnia, w którym upływa 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

2. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania oraz wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie, na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej z ofertą złożoną przez tego wykonawcę, chyba że przedmiotem danego zadania są umowy z zakresu prawa pracy,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

§ 19. [Wniosek o płatność]

1. Wniosek o płatność:

1) zawiera dane niezbędne do dokonania płatności;

2) składa się w Centrali Agencji; przepisy § 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego dokumentów niezbędnych do dokonania płatności lub wniosek lub dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

5. Agencja, w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność, może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 20. [Termin na rozpatrzenie wniosku o płatność]

1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonej czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3. Wezwanie przez Agencję beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy wydłuża termin, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania przez beneficjenta tych czynności.

4. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Agencja informuje na piśmie beneficjenta.

5. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we wniosku o płatność, w terminie 30 dni od dnia otrzymania z Agencji polecenia wypłaty pomocy.

§ 21. [Zgoda na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po terminie]

Agencja może, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie terminów określonych w § 4 ust. 2 pkt 3, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od upływu tych terminów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 22. [Obliczanie i oznaczanie terminów]

1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585, 1579 i 2255) dotyczącymi terminów.

2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przesyłką rejestrowaną albo złożone w polskim urzędzie konsularnym.

§ 23. [Refundacja kosztów ogólnych]

1. Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w umowie, jeżeli zostały:

1) poniesione

a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

2. Do kosztów ogólnych poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przepisu § 18 ust. 2 nie stosuje się.

§ 24. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79 i Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 50.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 i Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 i Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

Załącznik 1. [ELEMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 grudnia 2016 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1

ELEMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEJ OPERACJI

1. Tytuł operacji (krótki i zrozumiały, jedno kluczowe zdanie o operacji, maksymalnie 150 znaków).

2. Wskazanie osoby, która sporządziła informację (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

4. Wskazanie podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej (nazwy/imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu).

5. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji.

6. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji).

7. Źródła finansowania operacji.

8. Całkowity budżet operacji.

9. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.1); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane będą główne zadania w ramach operacji.

10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów (1000–1500 znaków).

11. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej).

12. Adres strony internetowej dotyczącej operacji.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.

Załącznik 2. [ELEMENTY, JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI]

Załącznik nr 2

ELEMENTY, JAKIE POWINNO ZAWIERAĆ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

1. Tytuł operacji (krótki i zrozumiały, jedno kluczowe zdanie o operacji, maksymalnie 150 znaków).

2. Wskazanie osoby, która sporządziła sprawozdanie (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu).

4. Wskazanie podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej (nazwy/imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu).

5. Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji.

6. Okres realizacji operacji (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji).

7. Źródła finansowania operacji.

8. Całkowity budżet operacji.

9. Wskazanie obszaru na poziomie NUTS 3 określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE. L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.1); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), na którym realizowane były główne zadania w ramach operacji.

10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań, które zostały zrealizowane, oraz wskazanie uzyskanych w ich wyniku rezultatów (1000–1500 znaków).

11. Główne korzyści wynikające z zastosowania poszczególnych lub wszystkich rezultatów operacji przez ich adresata (prosty opis, bez stosowania terminologii naukowej).

12. Wskazanie miejsca, w którym zostały udostępnione materiały audiowizualne dotyczące operacji, o ile zostały udostępnione.

13. Adres strony internetowej dotyczącej operacji.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 61 z 05.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 342 z 18.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 241 z 13.08.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 322 z 29.11.2016, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama