reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 stycznia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznawania i wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku organu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że warunek określony w ust. 1 jest spełniony, jeżeli spełnia go urząd obsługujący ten organ.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 5,

– w pkt 6 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) pracowników instytutów badawczych w związku z ich udziałem, celem wsparcia merytorycznego podmiotu uprawnionego, w spotkaniach dotyczących wyznaczania obszarów, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 1305/2013”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) koszty dostaw i usług, w tym wynagrodzenia bezosobowe,”,

c) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w części równej udziałowi czasu pracy pracowników, których dotyczą dane koszty, przeznaczonego w danym miesiącu na wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 1, w ich czasie pracy w tym miesiącu.”,

d) w ust. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wynagrodzenia wypłacanego w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Instytucja zarządzająca akceptuje plan działania pomocy technicznej, jeżeli koszty zaplanowane w planie działania pomocy technicznej mieszczą się w zakresie kosztów kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji zadań kwalifikowalnych, a w przypadku gdy w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy został określony limit dla danego podmiotu uprawnionego lub na lata realizacji programu – jeżeli są dostępne środki na pokrycie tych kosztów w ramach tego limitu.”;

4) uchyla się § 6–8;

5) w § 10 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

2) ustawy określających konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisów wydanych na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie”;

6) w § 13:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wskazanie schematu pomocy technicznej, którego dotyczą koszty objęte wnioskiem;”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) kopię dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, która podpisała wniosek, do reprezentowania podmiotu uprawnionego ubiegającego się o przyznanie pomocy technicznej;

3) kopię opisu stanowiska pracy lub równoważnego dokumentu, wskazujących określony procentowo udział czasu pracy pracownika podmiotu uprawnionego przeznaczonego na wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 – w przypadku operacji dotyczącej refundacji kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, lub kosztów, które są kwalifikowalne na warunkach określonych w § 3 ust. 5 albo ust. 10;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kopię dokumentu zawierającego szczegółowe uzasadnienie powodów przyznania nagrody, premii, dodatku zadaniowego lub innego świadczenia pieniężnego o podobnym charakterze, przyznanych danemu pracownikowi podmiotu uprawnionego w związku z wykonywaniem pracy oraz ich wysokości;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) kopie innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy technicznej wymienionych w formularzu tego wniosku.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku operacji realizowanych w ramach dwuletnich planów operacyjnych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wniosku o przyznanie pomocy technicznej dołącza się również kopię umowy na realizację operacji zawartej z partnerem KSOW.”,

d) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 8 oraz ust. 3 i 4, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu uprawnionego.

7. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy technicznej obejmującego koszty poniesione przez fundację, o której mowa w § 3 ust. 4, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 6 i 8 oraz ust. 3, dotyczące tych kosztów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika tej fundacji.

8. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy technicznej obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 8, dotyczące tych kosztów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.”;

7) w § 22:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zgodnie z przepisami:

– o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,

– ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ustalania wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.”;

8) w § 23:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„kopie:”,

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) kopie dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 – w przypadku gdy w dokumentach tych zostały wprowadzone zmiany po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku ubiegania się o refundację kwoty środków, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta, oraz kopie dokumentów, na podstawie których dokonano jej rozliczenia.

3. W przypadku ubiegania się o refundację kosztów, o których mowa w § 3 ust. 4, do wniosku o płatność dołącza się również kopię rozliczenia końcowego dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 ustawy, i kopie dokumentów, na podstawie których dokonano jej rozliczenia.”,

c) dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, kopię rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, zatwierdzonego przez beneficjenta oraz kopię rozliczenia końcowego dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 ustawy, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika beneficjenta.

3b. W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez fundację, o której mowa w § 3 ust. 4, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, dotyczące tych kosztów oraz kopie dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 5 pkt 2 ustawy, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika tej fundacji.

3c. W przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera KSOW, kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące tych kosztów oraz kopie dokumentów, na podstawie których dokonano rozliczenia końcowego operacji zrealizowanej przez partnera KSOW, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez partnera KSOW, jego pracownika lub inną osobę upoważnioną przez tego partnera.”;

9) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w pełnej wysokości, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 lit. a, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy technicznej dotyczący tych kosztów zostanie złożony nie później niż w dniu 31 maja 2017 r.”;

10) uchyla się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Do przyznania i wypłaty pomocy, o której mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, zwanej dalej „pomocą techniczną”, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Koszty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, poniesione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zalicza się do kosztów kwalifikowalnych.

3. Uznaje się, że plany działania pomocy technicznej zaakceptowane przez instytucję zarządzającą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają warunki określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

4. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.2)), obejmującego koszty kwalifikowalne, zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do:

1) przyznania pomocy technicznej w odniesieniu do kosztów objętych tym zamówieniem stosuje się przepisy § 6–8 i § 10 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;

2) wypłaty pomocy technicznej w odniesieniu do kosztów objętych tym zamówieniem stosuje się przepisy § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

5. Przepisu § 13 ust. 8 rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się w przypadku wniosku o przyznanie pomocy technicznej obejmującego koszty poniesione przez partnera krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), w ramach operacji lub jej etapu, zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

6. Przepisu § 23 ust. 3c rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się w przypadku wniosku o płatność obejmującego koszty poniesione przez partnera krajowej sieci obszarów wiejskich, o której mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w ramach operacji lub jej etapu, zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama