| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),

2) ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 maja 2017 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) odnośnika nr 1 oraz art. 142 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).”

„Art. 142. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 22, art. 24–26 i art. 96 pkt 4 w zakresie zmienianego art. 20a ust. 1 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 29 września 2018 r.”;

2) art. 47, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), które stanowią:

„Art. 47. 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania niezakończone decyzją ostateczną oraz inne postępowania prowadzone na podstawie ustaw zmienianych w art. 5, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art. 14, art. 17, art. 19, art. 21–25, art. 28, art. 32, art. 35 i art. 37–40 przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencję Nieruchomości Rolnych, zwanych dalej „organami ANR”, oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego i dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanych dalej „organami ARR”, prowadzą, z dniem wejścia w życie tej ustawy, stosownie do swojej właściwości Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwani dalej „organami KOWR”, oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwani dalej „organami ARiMR”.

2. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych lub egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem są organy ANR lub Agencja Rynku Rolnego, lub organy ARR, stroną lub uczestnikiem stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosownie do swojej właściwości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub organy KOWR albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organy ARiMR.”

„Art. 60. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 oraz art. 19c ustawy zmienianej w art. 21,

3) art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,

4) art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,

5) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35,

6) art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24 ust. 8, art. 29a ust. 5, art. 31 ust. 6, art. 32, art. 37, art. 39a ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,

3) art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,

4) art. 19 ust. 2 pkt 12 oraz art. 19b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 21,

5) art. 20 ust. 9 i art. 27 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22,

6) art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,

7) art. 46b oraz art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,

8) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,

9) art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,

10) art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,

11) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41

– zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy zmienianej w art. 34.

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49–51, art. 52 ust. 2–5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 maja 2017 r. (poz. 1037)

USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) zadania i właściwość jednostek organizacyjnych oraz organów w zakresie organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych określonej przepisami Unii Europejskiej wymienionymi w załączniku.

2) (uchylony)

3) (uchylony)

Art. 2.1) Do realizacji przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, zadań wymienionych w przepisach określonych w załączniku, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 2.2) Do realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, zadań wymienionych w przepisach określonych w załączniku, nie stosuje się przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 2a. 1.3) Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, przekazuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

1.4) Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, przekazuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

2. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, Komisji Europejskiej.

3. Prezes Agencji prowadzi rejestr pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, zawiera informacje w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, w tym:

1) imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), jeżeli został nadany, oraz siedzibę i adres podmiotu;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) ilość mleka dostarczoną każdemu z podmiotów w każdym miesiącu.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, prowadzi się w postaci elektronicznej.

6. Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji listę podmiotów skupujących, o których mowa w ust. 3, przekazujących informacje, o których mowa w ust. 1. Lista zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres podmiotu skupującego.

7. Podmiot skupujący informuje, na piśmie, Prezesa Agencji o zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, w terminie 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

Art. 3. (uchylony)

Rozdział 2

(uchylony)

Rozdział 3

Interwencja rynkowa oraz program „Mleko w szkole”

Art. 42.5) Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 6, 8 oraz 11–13 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 42.6) 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 6, 8 oraz 11–13 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń oraz w innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 42a. (uchylony)

Art. 42b. (uchylony)

Art. 43. 1. Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 11 i 12 załącznika, Prezes Agencji wydaje świadectwa autoryzacji:7)

Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 11 i 12 załącznika, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje świadectwa autoryzacji:8)

1) zakładów produkcyjnych;

2) chłodni;

3) magazynów.

2.9) Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Prezesa Agencji na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

2.10) Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, zawierają:

1) nazwę albo imię i nazwisko wnioskodawcy oraz jego adres;

2) adres zakładu produkcyjnego, chłodni lub magazynu;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), o ile został nadany;

4) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osób fizycznych;

5) numer w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o ile został nadany;

6) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

7) oznaczenie linii produkcyjnych, w przypadku gdy wniosek dotyczy wydania świadectwa autoryzacji zakładów produkcyjnych, oraz oznaczenie pomieszczeń przechowalniczych, w przypadku wniosku o wydanie świadectwa autoryzacji magazynów lub chłodni;

8) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu produkcyjnego.

Art. 44. (uchylony)

Art. 45. (uchylony)

Art. 45a.7) Prezes Agencji, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 45a.8) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 3 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Art. 45b. 1. Realizując program „Mleko w szkole” w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 6 i 11–13 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Agencji:11)

Realizując program „Mleko w szkole” w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 6 i 11–13 załącznika, dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:12)

1) zatwierdza podmioty ubiegające się o pomoc unijną, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, zawiesza lub wycofuje to zatwierdzenie;

2) przyznaje pomoc unijną i pomoc krajową, o których mowa w art. 26 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

3) nakłada kary określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i egzekwuje je w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 i 13 załącznika, minister właściwy do spraw rynków rolnych opracowuje strategię krajową dotyczącą wdrożenia programu „Mleko w szkole”.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny, maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach programu „Mleko w szkole”, mając na uwadze krajowe ceny mleka i przetworów mlecznych, a także wysokość dopłat określonych przez Komisję Europejską.

Art. 46. 1. Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, jest finansowana:

1) ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu – w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2)11) z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej – w szkołach podstawowych.

2)12) z przychodów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pochodzących z dotacji budżetowej – w szkołach podstawowych.

1a. Wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleka określonych w ust. 1 pkt 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania pomocy unijnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2.11) Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, finansowana ze źródła określonego w ust. 1 pkt 2, zwana dalej „dopłatą krajową”, jest wypłacana przez Agencję i nie może być wyższa niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 45b ust. 3.

2.12) Pomoc krajowa, o której mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, finansowana ze źródła określonego w ust. 1 pkt 2, zwana dalej „dopłatą krajową”, jest wypłacana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i nie może być wyższa niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 45b ust. 3.

3. W przypadku gdy cena mleka lub przetworu mlecznego dostarczonych do szkół podstawowych jest niższa niż maksymalna cena mleka, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie zmniejsza się do ceny dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego.

4. Dopłata krajowa jest:

1) przyznawana i wypłacana do wysokości limitu środków finansowych, określonego w decyzji, o której mowa w ust. 12, zwanego dalej „limitem środków”;

2) przyznawana do maksymalnej ilości 0,25 l ekwiwalentu mleka na jednego ucznia na jeden dzień nauki szkolnej, ustalonego zgodnie z art. 5 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 6 załącznika.

5. Warunkiem uzyskania dopłaty krajowej jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica między ceną maksymalną dostarczonego mleka lub przetworu mlecznego a ceną maksymalną określoną w ust. 2.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 15 czerwca, wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w kolejnym roku szkolnym, mając na względzie liczbę uczniów biorących udział w programie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych oraz maksymalne ceny mleka i przetworów mlecznych.

7. W przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 6 przeznacza się 1% środków na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, o których mowa w ust. 12.

8.11) Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem dopłaty krajowej składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

8.12) Podmioty zainteresowane dostarczaniem mleka do szkół podstawowych i uzyskaniem dopłaty krajowej składają w terminie do dnia 30 czerwca do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków na dany rok szkolny, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

9.11) Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo oddziału terenowego Agencji.

9.12) Za dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień wpływu wniosku do właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

3) liczbę szkół podstawowych, do których wnioskodawca będzie dostarczał mleko lub przetwory mleczne w danym roku szkolnym;

4) liczbę uczniów uczęszczających do szkół, o których mowa w pkt 3;

5) liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach, o których mowa w pkt 3;

6) ilość i rodzaje mleka i przetworów mlecznych, które będą dostarczane do szkół w danym roku szkolnym;

7) wysokość wnioskowanej kwoty wynikającą z ilości, o których mowa w pkt 6.

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza się informację z poszczególnych szkół podstawowych zawierającą co najmniej dane, o których mowa w ust. 10 pkt 4–6, potwierdzoną przez osoby upoważnione do reprezentowania tych szkół.

12.11) Dyrektor oddziału terenowego Agencji, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym.

12.12) Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 31 sierpnia, wydaje decyzję w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym.

13. Limit środków przyznaje się we wnioskowanej wysokości wynikającej z informacji, o których mowa w ust. 11.

14. Jeżeli suma wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, środków finansowych przekracza wysokość środków finansowych określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) ilorazu wysokości środków finansowych określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pomniejszonych o 1% tych środków przeznaczonych na uwzględnienie odwołań od decyzji w sprawie przyznania limitu środków w danym roku szkolnym i sumy środków finansowych wnioskowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 8, oraz

2) wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

15. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 14, w przypadku uwzględnienia odwołań od decyzji, o których mowa w ust. 12, limit środków przyznaje się w wysokości stanowiącej iloczyn ilorazu określonego w ust. 14 pkt 1 i wysokości środków finansowych wnioskowanej przez dany podmiot.

16.7) Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

16.8) Od decyzji, o której mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Art. 46a. 1. Dopłata krajowa jest udzielana:

1) podmiotom dostarczającym mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych, na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika, i zgodnie z warunkami określonymi w tym rozporządzeniu;

2)11) na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2)12) na wniosek składany do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

2. Kontrole dotyczące wykorzystania dopłat krajowych przeprowadza się na zasadach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 6 załącznika.

3.13) Do kontroli, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624).

3. (uchylony)14)

Art. 46b. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej, a także szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty, mając w szczególności na uwadze określenie terminów dokonywania poszczególnych czynności związanych z wypłatą dopłat krajowych, przepisy Unii Europejskiej w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, a także zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków.

Art. 47. (uchylony)

Art. 48. (uchylony)

Rozdział 3a

Uznawanie organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych

Art. 48a. 1.15) Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

1.16) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy jest organem właściwym w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, w tym międzynarodowych organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych organizacji międzybranżowych, o których mowa w art. 156, art. 161 i art. 163 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji uznaje:15)

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uznaje:16)

1) organizację producentów, jeżeli:

a) jest utworzona co najmniej przez 20 członków,

b) wytwarza i wprowadza do obrotu rocznie nie mniej niż 2 miliony kilogramów mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowanych w ramach tej ilości mleka,

c) w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, co najmniej 20 członków tej organizacji wytwarzało i wprowadzało do obrotu mleko lub przetwory mleczne,

d) cała ilość mleka lub przetworów mlecznych wyprodukowana w gospodarstwach członków tej organizacji jest wprowadzana do obrotu za jej pośrednictwem,

e) okres wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji jest nie krótszy niż 6 miesięcy,

f) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

2) zrzeszenie organizacji producentów, jeżeli:

a) jest utworzone co najmniej przez 2 uznane organizacje producentów,

b) w statucie tego zrzeszenia jest określona minimalna ilość mleka lub przetworów mlecznych, wyprodukowanych w gospodarstwach członków organizacji tworzących to zrzeszenie, która jest wprowadzana do obrotu przez organizacje za pośrednictwem utworzonego zrzeszenia,

c) okres wypowiedzenia członkostwa w tym zrzeszeniu jest nie krótszy niż 6 miesięcy,

d) spełnia wymagania określone w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika;

3) organizację międzybranżową, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

3.15) Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału terenowego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

3.16) Uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej następuje w drodze decyzji, na wniosek organizacji albo zrzeszenia, składany do dyrektora oddziału regionalnego Agencji na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

4.17) Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składany w postaci elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki równoważności określające ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez organizacje producentów, w tym organizacje tworzące zrzeszenia, mając na względzie prawidłową ocenę spełnienia przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów warunków uznania odnoszących się do wprowadzanego do obrotu mleka lub przetworów mlecznych.

7. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia:

1) informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 3,

2) rodzaje lub zakres dokumentów potwierdzających spełnienie przez organizacje i zrzeszenia warunków uznania określonych w ust. 2 i w części II w tytule II w rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika

– mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie organizacji i zrzeszeń oraz spełnienie wymagań określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.

Art. 48b. 1. Decyzję w sprawie uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej wydaje się w terminie określonym w:

1) art. 161 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika – w przypadku organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów;

2) art. 163 ust. 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika – w przypadku organizacji międzybranżowych.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, uznania:15)

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, uznania:16)

1) organizacji producentów, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a–e;

2) zrzeszenia organizacji producentów, jeżeli zrzeszenie to nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a–c;

3) organizacji międzybranżowej, jeżeli organizacja ta nie spełnia warunków określonych w art. 163 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

Art. 48c. 1. Uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe wpisuje się odpowiednio do rejestrów:

1) organizacji producentów;

2) zrzeszeń organizacji producentów;

3) organizacji międzybranżowych.

2. Wpis do każdego z rejestrów, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie ostatecznej decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej.

Art. 48d. 1.15) Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału terenowego Agencji.

1.16) Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, prowadzi w postaci elektronicznej dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

2. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, zawierają:

1) numer w rejestrze nadany organizacji producentów albo zrzeszeniu organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

2) nazwę, siedzibę i adres organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

3) imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności;

5) datę wpisu do rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

6) datę i numer decyzji o uznaniu organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

7) listę co najmniej:

a) 20 członków organizacji producentów, zawierającą ich imiona, nazwiska i adresy, albo

b) 2 organizacji tworzących zrzeszenie organizacji producentów, zawierającą ich nazwy, siedziby i adresy;

8) datę i numer decyzji o cofnięciu uznania organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

9) datę wykreślenia z rejestru organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej;

10) ilość mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie i wprowadzanych do obrotu przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów.

3. Rejestry, o których mowa w art. 48c ust. 1, są jawne i udostępniane na stronie internetowej Agencji, z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7 lit. a.

4.15) Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

4.16) Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa informuje dyrektora oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w ust. 1, na formularzu opracowanym przez Agencję, o zmianie danych zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 48c ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa dostarcza, wraz z informacją, o której mowa w ust. 4, dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany.

6. Do formy składania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5.

7.15) Dyrektor oddziału terenowego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

7.16) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji gromadzi i przechowuje dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, i inne dokumenty składane przez uznane organizacje producentów, uznane zrzeszenia organizacji producentów i uznane organizacje międzybranżowe w sposób zapewniający ochronę tych dokumentów oraz zabezpieczający je przed utratą i nieuprawnionym dostępem.

Art. 48e. 1. W przypadku gdy:

1) uznana organizacja producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a lub d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 1 lit. a–e albo

2) uznane zrzeszenie organizacji producentów nie spełnia warunków określonych w art. 161 ust. 1 lit. a i d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, lub w art. 48a ust. 2 pkt 2 lit. a–c, albo

3) uznana organizacja międzybranżowa nie spełnia warunków określonych w art. 163 ust. 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika

– dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej wzywa, na piśmie, do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia.15)

– dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej wzywa, na piśmie, do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 12 miesięcy, biorąc pod uwagę rodzaj naruszenia.16)

2. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, informuje, na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji, o usunięciu stwierdzonych naruszeń i przedkłada dokumenty potwierdzające usunięcie tych naruszeń.

3. Do informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48a ust. 4 i 5.

4. Dyrektor oddziału terenowego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej:15)

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji cofa, w drodze decyzji, uznanie organizacji producentów albo zrzeszenia organizacji producentów, albo organizacji międzybranżowej:16)

1) jeżeli uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym wezwaniu nie usunęły stwierdzonych naruszeń albo

2) w przypadkach określonych w art. 163 ust. 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

5.15) Dyrektor oddziału terenowego Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna.

5.16) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wykreśla organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową z rejestrów, o których mowa w art. 48c ust. 1, z dniem, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna.

6. Organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa może ponownie wystąpić z wnioskiem o uznanie po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uznania tych organizacji albo tego zrzeszenia stała się ostateczna.

7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku przez organizację producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizację międzybranżową nastąpiło w wyniku działania siły wyższej lub z przyczyn nieleżących po stronie tych organizacji albo tego zrzeszenia.

Art. 48f. Dyrektor oddziału terenowego Agencji:15)

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji:16)

1) współpracuje z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie uznawania i kontroli międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów, zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w pkt 10 załącznika;

2) jest organem właściwym do ustanowienia i udzielenia pomocy administracyjnej w przypadku współpracy transnarodowej.

Art. 48g. 1.15) Dyrektor oddziału terenowego Agencji jest organem właściwym w sprawach przyjmowania powiadomień określonych w art. 149 ust. 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika – w zakresie i na zasadach określonych w tych rozporządzeniach.

1.16) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest organem właściwym w sprawach przyjmowania powiadomień określonych w art. 149 ust. 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz powiadomień określonych w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika – w zakresie i na zasadach określonych w tych rozporządzeniach.

2. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje określone w:15)

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w ust. 1, przekazuje Prezesowi Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje określone w:16)

1) art. 161 ust. 3 lit. d i art. 163 ust. 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie i na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, oraz w art. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika;

2) art. 149 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz art. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przekazywane na formularzu opracowanym przez Agencję, udostępnionym na stronie internetowej Agencji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Art. 48h. 1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 164 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, poziom reprezentatywności, o którym mowa w art. 164 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania porozumień, decyzji lub praktyk uzgodnionych w ramach uznanej organizacji producentów lub ich zrzeszenia rozszerzonych na producentów niebędących członkami tych organizacji oraz ochrony interesów podmiotów działających na rynku mleka i przetworów mlecznych.

3. W przypadku stwierdzenia spełniania warunków określonych w art. 164 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, minister właściwy do spraw rynków rolnych wprowadza, w drodze rozporządzenia, porozumienia, decyzje lub praktyki uzgodnione w ramach uznanej organizacji producentów, uznanego zrzeszenia organizacji producentów lub uznanej organizacji międzybranżowej, podając zakres stosowania tych porozumień, decyzji lub praktyk oraz okres, przez jaki mają być stosowane te porozumienia, decyzje lub praktyki, a także obszar gospodarczy, na którym mają być one stosowane, mając na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niezakłócania konkurencji na tym rynku, a także biorąc pod uwagę cele, jakich mogą dotyczyć te porozumienia, decyzje lub praktyki.

Art. 48i. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 164 ust. 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

Rozdział 4

Kontrole

Art. 49. 1.18) Dyrektor oddziału terenowego Agencji przeprowadza kontrole:

1) pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a;

2) podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie;

3) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

1.19) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole:

1) pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a;

2) uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.

2. Uznana organizacja producentów, uznane zrzeszenie organizacji producentów lub uznana organizacja międzybranżowa podlegają kontrolom określonym w ust. 1 co najmniej raz na dwa lata.

2a.20) Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeprowadza kontrole podmiotów wymienionych w art. 43 i art. 45b, w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym i sprzedażą interwencyjną, dopłatami do przechowywania i konsumpcji przetworów mlecznych, w ramach realizacji zadań określonych w ustawie.

3.21) Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

3.22) Do kontroli, o których mowa w:

1) ust. 1 – stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624);

2) ust. 2a – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).

Rozdział 5

(uchylony)

Rozdział 6

Kary pieniężne

Art. 53. (uchylony)

Art. 54. (uchylony)

Art. 54a. (uchylony)

Art. 54b. (uchylony)

Art. 54c. (uchylony)

Art. 54d. (uchylony)

Art. 54e. (uchylony)

Art. 54f. (uchylony)

Art. 54g. (uchylony)

Art. 54h. (uchylony)

Art. 54ha. (uchylony)

Art. 54i. (uchylony)

Art. 54j. (uchylony)

Art. 54k. (uchylony)

Art. 54l. (uchylony)

Art. 54m. (uchylony)

Art. 54n. (uchylony)

Art. 54na. (uchylony)

Art. 54nb. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, które nie przekazują powiadomienia określonego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 9 załącznika, w terminie określonym w tym rozporządzeniu, podlegają karze pieniężnej w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) wyrażonej w kilogramach 0,1% ilości mleka lub przetworów mlecznych wytwarzanych rocznie przez uznaną organizację producentów lub uznane zrzeszenie organizacji producentów oraz

2) ceny skupu mleka ustalonej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie danych rynkowych zbieranych zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1160) dla miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin przekazania powiadomienia, i opublikowanej zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

Art. 54nc. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, które utrudniają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 2000 zł.

Art. 54nd. Uznana organizacja producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów, albo uznana organizacja międzybranżowa, które uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika, podlegają karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.

Art. 54ne. Kto nie przekazuje informacji określonych w art. 2a, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 5000 zł.

Art. 54o. 1.15) Dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej, wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

1.16) Dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, albo siedzibę uznanej organizacji producentów, albo siedzibę uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo siedzibę uznanej organizacji międzybranżowej, wydaje decyzję w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. Kary pieniężne uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna.

Art. 55. 1. Kar pieniężnych nie wymierza się, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło w wyniku działania siły wyższej.

2. Można odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli naruszenie lub niewykonanie obowiązku nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie podmiotu skupującego albo uznanej organizacji producentów, albo uznanego zrzeszenia organizacji producentów, albo uznanej organizacji międzybranżowej.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648 i 768), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

4.15) Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału terenowego Agencji – jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału terenowego Agencji.

4.16) Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 3, przysługują:

1) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji – jako organowi pierwszej instancji;

2) Prezesowi Agencji – jako organowi odwoławczemu od decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

5. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych.

6. Do egzekucji kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56–63. (pominięte)

Art. 64. Traci moc ustawa z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. poz. 1446 i 1797, z 2002 r. poz. 937 oraz z 2003 r. poz. 1853).

Art. 65. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej23), z wyjątkiem:

1) art. 43 i art. 56, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia24);

2) art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 2–6, art. 37, art. 38, art. 40 oraz art. 41, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Załącznik do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 43, str. 333);

2) (uchylony)

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1);

4) (uchylony)

5) (uchylony)

6) rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (Dz. Urz. UE L 183 z 11.07.2008, str. 17, z późn. zm.);

7) (uchylony)

8) rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2008, str. 3, z późn. zm.);

9) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 511/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powiadomień dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych oraz negocjacji umownych i stosunków umownych określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 39);

10) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 263 z 28.09.2012, str. 8);

11) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.);

12) rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2013, str. 12);

13) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1047/2014 z dnia 29 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie krajowych lub regionalnych strategii, które państwa członkowskie mają opracować do celów programu „Mleko w szkole” (Dz. Urz. UE L 291 z 07.10.2014, str. 4);

14) rozporządzenie Komisji (UE) nr 479/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 135 z 02.06.2010, str. 26, z późn. zm.).


1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 2.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), która wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 4.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 25 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 6.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

7) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 8.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 25 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

9) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 10.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

11) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 12.

12) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 25 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

13) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 14.

14) Przez art. 25 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

15) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 16.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 25 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 90 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.

18) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 19.

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

20) Dodany przez art. 25 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

21) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 22.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 25 pkt 9 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

23) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

24) Ustawa została ogłoszona w dniu 30 kwietnia 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »