REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 624

USTAWA

z dnia 10 lutego 2017 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Wejście w życie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa]

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Art. 2. [Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów]

W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 700 oraz z 2015 r. poz. 349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Krajowym Ośrodku – rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;”;

2) w art. 5 w ust. 1, w art. 8 w ust. 8 i 9, w art. 9 w ust. 3 oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „Agencji” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka”;

3) [1] w art. 9 w ust. 3 użyty dwukrotnie oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „będącej” zastępuje się wyrazem „będącego”.

Art. 3. [Ustawa o księgach wieczystych i hipotece]

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, 996, 1159, 1948, 2175 i 2261) w art. 364 w ust. 8 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;”.

Art. 4. [Ustawa o podatku rolnym]

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b oraz art. 6a ust. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 5. [Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników]

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 i 2043 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47 w ust. 2 wyrazy „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) w art. 58:

a) w ust. 2 wyrazy „Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

b) w ust. 2a wyrazy „Agencję Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 6. [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych]

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923) użyte w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2, art. 6 ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 17a ust. 3 pkt 4 lit. a, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 7. [Ustawa o lasach]

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 31 w zdaniu pierwszym i pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) art. 38b otrzymuje brzmienie:

„Art. 38b. Lasy Państwowe mogą, w drodze umowy zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, przekazywać nieodpłatnie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa lasy i grunty, na których nie jest możliwe prowadzenie racjonalnej gospodarki, stanowiące w szczególności enklawy i półenklawy wśród gruntów wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.”.

Art. 8. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2a skreśla się wyrazy „Rozdział 2 Agencja Nieruchomości Rolnych” i dodaje się art. 2b w brzmieniu:

„Art. 2b. Ilekroć w ustawie jest mowa o „Krajowym Ośrodku”, rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.”;

2) uchyla się art. 3 i art. 4;

3) użyty w art. 5 ust. 1–3, 5 i 6, art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 2–3b i 5, art. 16 ust. 1, art. 17a ust. 1, art. 17b ust. 2, 3, 5 i 6, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 4 i 5c, art. 20c ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a i b oraz ust. 2, art. 22a, art. 23 ust. 2 i 3, art. 23a ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1a, 2 i 4, ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 5a, ust. 5aa we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 5c–7, art. 24a, art. 25 ust. 1, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3, art. 26 ust. 1, art. 26a, art. 27, art. 28 ust. 1 i 3, art. 28a ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 ust. 1c, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3a, ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3bc, ust. 3bd we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 4, art. 29a ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 oraz ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 30 ust. 4b i 4c, art. 31 ust. 2, 4 i 5, art. 32a ust. 1, art. 33 ust. 3, art. 38a ust. 4, art. 38b ust. 1, art. 39 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 4a–6, art. 39b ust. 1 i 2, art. 39c, art. 40 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 42 ust. 1, art. 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 46 ust. 3 oraz art. 46a, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

4) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Mienie nabyte przez Krajowy Ośrodek ze środków własnych, w celu zapewnienia funkcjonowania biura Krajowego Ośrodka, zwanego dalej „Centralą”, i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, stanowi jego własność.”;

5) uchyla się art. 6–9g;

6) uchyla się art. 11;

7) użyte w art. 17b ust. 2a, art. 23a ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 24 ust. 7b w zdaniu pierwszym, art. 35 ust. 1, 2, 7 i 8, art. 36 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 39a ust. 8, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

8) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Gospodarka finansowa Zasobu”;

9) w art. 20:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu odrębnie od własnej gospodarki finansowej.

2. Krajowy Ośrodek sporządza projekt rocznego planu finansowego Zasobu.

3. Projekt rocznego planu finansowego Zasobu zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „w tym na obsługę zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4,”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W projekcie rocznego planu finansowego Zasobu ustala się limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali i oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka, w wysokości równej planowanym kosztom funkcjonowania powiększonym o dodatnią różnicę planowanych wydatków majątkowych i planowanej amortyzacji.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zasobu, uwzględniając w szczególności odrębność tworzenia i funkcjonowania funduszu mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2, od funduszy własnych Krajowego Ośrodka, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623), oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 i 2260).”;

10) uchyla się art. 20a i art. 20b;

11) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. a;

12) w art. 20d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowy Ośrodek w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości. Rachunkowość ta jest prowadzona odrębnie od rachunkowości prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.”,

b) ust. 3–5 otrzymują brzmienie:

„3. Roczne sprawozdanie finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu, sporządzane z zastosowaniem takich samych metod i w takim samym układzie jak roczne sprawozdanie Krajowego Ośrodka, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, podlega badaniu przez biegłego rewidenta wybranego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

4. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zatwierdza minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, dokonuje podziału rocznego wyniku finansowego Zasobu.”;

13) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „planu finansowego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „planu finansowego Zasobu”;

14) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wykorzystywać mienie Zasobu do ustanawiania zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek może w szczególności ustanowić hipotekę na nieruchomościach Zasobu.”;

15) w art. 23:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wyrazy „planie finansowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „planie finansowym Zasobu”;

16) uchyla się art. 23b;

17) w art. 24:

a) w ust. 7b w zdaniu drugim wyraz „Prezesa” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka”,

b) dodaje się ust. 10–13 w brzmieniu:

„10. Środki finansowe uzyskane z gospodarowania mieniem Zasobu, Krajowy Ośrodek może przeznaczać na wsparcie przedsięwzięć mających na celu:

1) rozwój obszarów wiejskich;

2) działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu;

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

11. Wsparcia, o którym mowa w ust. 10, udziela się w formie pożyczek, poręczeń, gwarancji kredytowych lub bezzwrotnej pomocy finansowej.

12. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 11, jest udzielana na podstawie umowy i może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2 i art. 44, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań Krajowego Ośrodka;

3) budowy, remontu oraz przebudowy urządzeń, obiektów i sieci: energetycznych, wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych, przekazanych na podstawie ust. 6, bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

4) przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych realizowanych na obszarach wiejskich.

13. Wsparcie, o którym mowa w ust. 10, udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub podmiotom prowadzącym działalność wytwórczą w rolnictwie, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), jeżeli podmiot ubiegający się o wsparcia, wraz z wnioskiem o jego udzielenie, przedstawi:

1) oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), oraz

2) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy wymienionej w pkt 1.”;

18) w art. 38 w ust. 1a wyraz „agencję” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek”.

Art. 9. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 9,

b) uchyla się pkt 13,

c) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.”;

2) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 36a wyrazy „agencjom płatniczym” zastępuje się wyrazami „agencji płatniczej”,

b) w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w związku z regulowaniem zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;”.

Art. 10. [Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw]

W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 7 ust. 2 i 4, art. 9 ust. 3 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 5 oraz art. 53 ust. 1 i ust. 3 pkt 5, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

1a) [2] w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „jego”;

2) użyty w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 17 ust. 5 i art. 32 pkt 3, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 11. [Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138) w art. 66 w pkt 1 w lit. d wyrazy „Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 12. [Ustawa o gospodarce nieruchomościami]

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 57 ust. 3, art. 59 ust. 5 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 i 7 oraz ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) w art. 111a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli prawa i roszczenia, o których mowa w ust. 1, dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa albo Agencja Mienia Wojskowego, prawo pierwokupu wykonuje właściwy minister, wojewoda, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub Agencja Mienia Wojskowego.”;

3) w art. 131 w ust. 3 wyrazy „Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Dyrektorem Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 13. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”;

2) w art. 23b uchyla się ust. 2.

Art. 14. [Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw]

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”;

2) w art. 8 uchyla się ust. 8;

3) w art. 9 w ust. 1, 4 i 5, w art. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 3 i 10 oraz w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 wyraz „terenowego” zastępuje się wyrazem „regionalnego”;

4) w art. 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w terminie 7 dni od dnia wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, informuje ministra właściwego do spraw rynków rolnych oraz Prezesa Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.”;

5) w art. 11 uchyla się ust. 2 i 3;

6) w art. 17 uchyla się ust. 6 i 7.

Art. 15. [Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1604, 1948, 1961 i 2007) w art. 17c w ust. 3 i 5 wyrazy „Prezes Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 16. [Ustawa o podatku leśnym]

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) w art. 2 w ust. 2 oraz w art. 6 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 17. [Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego]

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) „Krajowym Ośrodku” – należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;”;

2) w art. 2a:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,”,

b) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prezesa Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka”;

3) użyty w art. 2a ust. 6–8 i 10, art. 3 ust. 10 i 11, art. 3a ust. 3, art. 3b ust. 2–4, art. 4 ust. 2 i 2a, art. 8 ust. 2, art. 8a ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

4) użyte w art. 3 ust. 4, art. 3a ust. 1, art. 3b ust. 1, art. 4 ust. 1 w części wspólnej oraz art. 8 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Agencja działająca” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek działający”;

5) w art. 8a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Ośrodek przeprowadza kontrole, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka planem kontroli.

3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka lub dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka.”;

6) w art. 9 w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– sąd, na wniosek Krajowego Ośrodka, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.”.

Art. 18. [Ustawa o świadczeniach rodzinnych]

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 5 w ust. 8c wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 19. [Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej]

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 6 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) w pkt 2 wyrazy „Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 20. [Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności]

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) producent – producenta rolnego, uczestnika funduszy promocji, beneficjenta programów rybackich, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) uczestnik funduszy promocji – wpłacającego na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624), lub korzystającego ze środków tych funduszy;

3b) beneficjent programów rybackich – beneficjenta programów rybackich finansowanych ze środków europejskich i wdrażanych przez Agencję;”,

c) pkt 6a otrzymuje brzmienie:

„6a) potencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może:

a) ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich,

b) uczestniczyć w innych współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w ramach których odpowiednio Agencja lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje swoje zadania

– niebędącą producentem rolnym, uczestnikiem funduszy promocji, beneficjentem programów rybackich, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;”;

2) w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. We współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów.”;

3) w art. 7 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) numer rachunku bankowego producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, lub numer rachunku producenta lub osoby, o której mowa w pkt 5, prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.”;

4) w art. 11 w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) uczestnicy funduszy promocji lub potencjalni beneficjenci niewpisani do ewidencji producentów mogą złożyć wniosek łącznie z wnioskiem o udział w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy objętej postępowaniem wszczętym na ten wniosek.”;

5) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 21. [Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu]

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”;

2) w art. 2 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 7 w ust. 1, w art. 9a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 6, w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 1a, w art. 13a w ust. 3, w art. 19 w ust. 2 w pkt 2 i 19 oraz w art. 20 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „terenowego” zastępuje się wyrazem „regionalnego”;

3) uchyla się art. 3;

4) w art. 3b:

a) w ust. 1 wyrazy „Dyrektor oddziału terenowego Agencji wydaje, po uzyskaniu zgody Prezesa Agencji Restrukturyzacji,” zastępuje się wyrazami „Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje”,

b) uchyla się ust. 2 i 3;

5) w art. 5 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

6) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do kontroli, o których mowa w art. 2 ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624).”;

7) w art. 9:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na siedzibę wstępnie uznanej grupy producentów wydaje decyzje w sprawach:”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wnioski o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa się na formularzach opracowanych przez Agencję, udostępnionych na stronie internetowej Agencji.”;

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej Prezes Agencji:

1) dokonuje wypłaty środków finansowych przyznanych w decyzjach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4 – w terminie 30 dni od dnia wydania każdej z tych decyzji;

2) monitoruje wdrażanie strategii krajowej i ocenia sposób jej wdrożenia;

3) monitoruje poziom wykorzystania kwoty wkładu przydzielonego zgodnie z art. 47 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 543/2011.”;

9) w art. 11:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie:”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–7 w brzmieniu:

„4) realizacji działań ujętych w programach operacyjnych uznanych organizacji producentów lub ich zrzeszeń;

5) spełnienia warunków do przyznania i wypłacenia środków finansowych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposobu ich wykorzystania, w tym zgodności z kryteriami uznania organizacji producentów, w roku, za który jest wypłacana pomoc finansowa;

6) sposobu zarządzania funduszem operacyjnym;

7) zgodności faktycznie poniesionych kosztów i wydatków z kwotami deklarowanymi we wnioskach o wydanie decyzji, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 i 4.”,

b) uchyla się ust. 1a,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.”,

d) uchyla się ust. 2a;

10) w art. 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do kontroli, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.”;

11) w art. 15 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wojewódzki inspektor informuje Prezesa Agencji o wynikach kontroli, o której mowa:”;

12) w art. 19 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) terminy przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 1a, mając na względzie zapewnienie ich sprawnego i prawidłowego przekazania Komisji Europejskiej w zakresie wynikającym z przepisów Unii Europejskiej dotyczących funkcjonowania rynków owoców i warzyw;”;

13) [3] (uchylony)

14) [4] (uchylony)

15) w art. 20b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) który zawarł umowę na dostarczanie chmielu, zgodnie z przepisami o organizacji niektórych rynków rolnych;”.

Art. 22. [Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych]

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o organizacji niektórych rynków rolnych”;

2) w art. 1:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,

b) uchyla się ust. 1a i 2;

3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Kontrole”;

4) uchyla się art. 2–16;

5) uchyla się art. 18–19a;

6) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez tę Agencję określonych w ustawie.”,

b) użyte w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3, 4, ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 2–4 oraz ust. 6–8, w różnym przypadku, wyrazy „czynności sprawdzające” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „czynności kontrolne”;

7) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. 1. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1, wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym, dysponującym warunkami organizacyjnymi, technicznymi i kadrowymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1) szczegółowy zakres powierzonych zadań;

2) zakres obowiązków i odpowiedzialność jednostki organizacyjnej za ich wykonanie;

3) koszty realizacji powierzonych zadań;

4) sposób dokumentowania wykonywanych zadań oraz terminy informowania organów Agencji o wynikach przeprowadzonych czynności kontrolnych;

5) sposób postępowania z dokumentami związanymi z realizacją powierzonych zadań.

3. Prezes Agencji może powierzyć, w drodze umowy, wykonywanie zadań w zakresie wydawania i poświadczenia formularza T5 jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379). Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 20 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju.”;

8) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej „Krajowym Ośrodkiem”, przeprowadza kontrole podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek określonych w ustawie.

2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.”;

9) uchyla się rozdział 3;

10) w art. 27 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

11) użyty w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz ust. 2, art. 31c, art. 33 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 34, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

12) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

13) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

14) w art. 33:

a) uchyla się ust. 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacje, deklaracje i wnioski określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących rynku cukru składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka.”;

15) w art. 33 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 38h w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

16) po art. 38h dodaje się art. 38ha w brzmieniu:

„Art. 38ha. Zadania określone w niniejszym rozdziale są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

17) [5] w art. 38i w ust. 1 i 2, w art. 38j w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 2 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38k w ust. 3, 6 i 8, w art. 38l we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38m w ust. 1, w art. 38n w ust. 1 oraz w art. 40e w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „terenowego” zastępuje się wyrazem „regionalnego”;

18) w art. 38n uchyla się ust. 2;

19) [6] w art. 38q ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy przeprowadza kontrole spełniania obowiązku zawierania umów, o których mowa w ust. 1.”

19a) [7] w art. 38r w ust. 2 wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

20) w art. 40d:

a) w ust. 1 wyrazy „Dyrektor oddziału terenowego” zastępuje się wyrazami „Kierownik biura powiatowego”,

b) w ust. 5b wyrazy „czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3” zastępuje się wyrazami „kontroli, o której mowa w art. 20 ust. 1”;

21) [8] użyty w art. 38s, art. 38u ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 oraz art. 38x ust. 1 w różnym przypadku wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

22) [9] po art. 38s dodaje się art. 38sa w brzmieniu:

Art. 38sa. Zadania, o których mowa w art. 38s, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

23) [10] w art. 38z wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:”;

24) [11] w art. 40j w ust. 1 w części wspólnej i w ust. 3 wyraz „Agencji” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka”.

Art. 23. [Ustawa o pomocy społecznej]

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 134a w pkt 7 wyrazy „Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”” zastępuje się wyrazami „Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, zwanym dalej „Krajowym Ośrodkiem””;

2) użyty w art. 134b ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 4 i 5, art. 134d oraz art. 134l, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

3) w art. 134b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadkach nieprawidłowej realizacji przez Krajowy Ośrodek zadań powierzonych zgodnie z ust. 4, nieprzestrzegania przepisów prawa lub działania niezgodnie z systemem realizacji Programu Operacyjnego, w tym z Programem Operacyjnym lub wytycznymi instytucji zarządzającej, a także zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanych dalej „uchybieniami”, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może:

1) wydać Krajowemu Ośrodkowi rekomendacje wskazujące uchybienia, które powinny zostać usunięte, oraz wskazać termin na ich usunięcie;

2) zobowiązać Krajowy Ośrodek do podjęcia określonych działań naprawczych oraz wskazać termin ich wykonania;

3) wstrzymać albo wycofać część albo całość dofinansowania z pomocy technicznej dla Krajowego Ośrodka, jeżeli dopuścił się uchybień, nie usunął ich w terminie lub nie wykonał działań naprawczych;

4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zawieszenie desygnacji Krajowemu Ośrodkowi.”;

4) art. 134c otrzymuje brzmienie:

„Art. 134c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdza opracowane przez Krajowy Ośrodek procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych Krajowemu Ośrodkowi zadań.”;

5) uchyla się art. 134i.

Art. 24. [Ustawa o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. poz. 963, z 2005 r. poz. 115, z 2006 r. poz. 546 oraz z 2016 r. poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

2) użyte w art. 5 ust. 2 i 3, art. 7 ust. 2, art. 8a, art. 8i, art. 25 ust. 2 i 3 oraz art. 39a ust. 3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

3) w art. 8c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623) wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy naruszył warunki, na jakich wydano decyzję o nadaniu upoważnienia, lub nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w trakcie czynności kontrolnych.”;

4) art. 8d otrzymuje brzmienie:

„Art. 8d. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o nadaniu upoważnienia, jeżeli z czynności kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wynika, że importer lub eksporter wspólnotowy zaprzestał prowadzenia działalności objętej decyzją lub został wykreślony z rejestru lub ewidencji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.”.

Art. 25. [Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 155 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) [12] w art. 2 wyrazy „Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”,” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) [13] w art. 2a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje wymienione w art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 14 załącznika, przekazuje się w terminie do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”,

b) w ust. 2 i 3 wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

c) w ust. 6 wyrazy „Prezes Agencji zamieszcza na stronie internetowej Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zamieszcza na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

d) w ust. 7 wyrazy „Prezesa Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

3) [14] art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3, 8, 11, 12 oraz 14–16 załącznika, w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń oraz innych przepisach Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rynku mleka, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

4) [15] w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Realizując zadania w zakresie interwencji publicznej określonym w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 11, 12 i 15 załącznika, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wydaje świadectwa autoryzacji:

1) zakładów produkcyjnych;

2) chłodni;

3) magazynów.

2. Wnioski o wydanie świadectw autoryzacji, o których mowa w ust. 1, składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na formularzach opracowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.”;

5) [16] art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 15 załącznika, wydaje certyfikat jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku przeznaczonych do wykorzystania w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.”;

6) [17] (uchylony)

7) [18] (uchylony)

7a) [19] w art. 48a w ust. 1 wyrazy „Dyrektor oddziału terenowego Agencji” zastępuje się wyrazami „Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”,”;

8) [20] w art. 48a w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 48b w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48d w ust. 1, 4 i 7, w art. 48e w ust. 1 w części wspólnej, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 48f we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 48g w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 54o w ust. 1 oraz w art. 55 w ust. 4 wyraz „terenowego” zastępuje się wyrazem „regionalnego”;

9) w art. 49:

a) [21] ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole uznanych organizacji producentów i uznanych zrzeszeń organizacji producentów oraz uznanych organizacji międzybranżowych w zakresie określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 11 załącznika.”,

b) [22] po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeprowadza kontrole pierwszych podmiotów skupujących mleko krowie w rozumieniu art. 151 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika, obowiązanych do przekazywania informacji, o których mowa w art. 2a, oraz podmiotów wymienionych w art. 43 w zakresie wykonywania przez te podmioty obowiązków związanych z zakupem interwencyjnym, sprzedażą interwencyjną i dopłatami do przechowywania w ramach realizacji zadań określonych w ustawie.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kontroli, o których mowa w:

1) ust. 1 – stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624);

2) ust. 2a – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).”.

Art. 26. [Ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego]

W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 356 i 1176 oraz z 2017 r. poz. 60) w art. 5 w ust. 2:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;”;

2) uchyla się pkt 3.

Art. 27. [Ustawa o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej]

W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2042 i 2260) w art. 16 w ust. 4 wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 28. [Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285) użyte w art. 3, art. 4 ust. 2, art. 30 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1a, ust. 1b we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 1c, ust. 2b we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3–4a, art. 30a ust. 2 i 4, art. 31 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 3, art. 31a, art. 31b we wprowadzeniu do wyliczenia oraz art. 33 ust. 1 pkt 8 i 8b, ust. 9 pkt 1 i ust. 10, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 29. [Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948) w art. 12 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „Agencję Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 30. [Ustawa o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej]

W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1065 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b,

b) w pkt 2 wyrazy „agencjami płatniczymi” zastępuje się wyrazami „agencją płatniczą”,

c) w pkt 3 skreśla się wyrazy „jednostki koordynującej oraz”;

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „jednostką koordynującą” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi”;

3) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi prowadzi sprawy związane z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej wynikającymi z przepisów Unii Europejskiej.

2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w ust. 1.”;

4) uchyla się art. 9;

5) w art. 9a:

a) w ust. 1 wyrazy „Jednostka koordynująca” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i ministra właściwego do spraw rynków rolnych”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacje, o których mowa w ust. 3.”,

d) w ust. 5 wyrazy „i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze” zastępuje się wyrazami „określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencję płatniczą”;

6) w art. 10:

a) w ust. 4 skreśla się wyrazy „lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych”,

b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych”.

Art. 31. [Ustawa o opłacie skarbowej]

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty”.

Art. 32. [Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1387 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „Agencja Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 33. [Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów]

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489) w art. 9 w ust. 10 wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 34. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo.”;

2) [23] w art. 6:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3–9 w brzmieniu:

„3) na rynkach produktów rolnych i żywnościowych mające na celu stabilizację tych rynków w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej;

4) w zakresie opracowania i upowszechniania informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych oraz innych mechanizmów na rynkach produktów rolnych i żywnościowych oraz warunków udziału w tych mechanizmach;

5) w zakresie wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

6) w zakresie programów krajowych mających na celu pomoc państwa dla podmiotów sektora rolnego oraz sektora rybackiego i ich grup, prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem lub obrotem produktami rolnymi oraz produktami rybołówstwa, w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej lub dopuszczonym tymi przepisami do uregulowania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

7) w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I), w szczególności przez:

a) wydawanie i rozliczanie pozwoleń na przywóz i wywóz,

b) wydawanie dokumentów wymaganych do naliczenia i wypłacenia refundacji wywozowych oraz naliczenia opłat wywozowych,

c) naliczanie i wypłacanie refundacji wywozowych i dopłat przywozowych,

d) nakładanie kar pieniężnych;

8) określone w przepisach dotyczących:

a) rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,

b) grup producentów rolnych i ich związków,

c) organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

d) rynku cukru,

e) rynku mięsa,

f) rynku zbóż,

g) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku wina;

9) związane:

a) z udzielaniem dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany,

b) ze wspieraniem działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

c) z realizacją działań „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji,

d) z przyznawaniem oraz wypłatą pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych.”,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Zadania agencji płatniczej w zakresie dotyczącym:

1) programu dla szkół, o którym mowa w przepisach o organizacji niektórych rynków rolnych,

2) rynku cukru, w tym w zakresie dywersyfikacji przemysłu cukrowniczego, monitorowania produkcji oraz opłat na rynku cukru, przetwarzania cukru przemysłowego i rafinacji cukru przywiezionego spoza Unii Europejskiej,

3) administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I),

4) dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,

5) administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina,

6) wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

7) realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

– z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz dokonywania płatności, o którym mowa w art. 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, wykonuje, jako zadania delegowane zgodnie z pkt 1.C.1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.6)), Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i sposób działania Agencji w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami, o których mowa w ust. 1 pkt 7, mając na względzie stabilizację rynku wewnętrznego oraz monitorowanie przywozu i wywozu produktów rolno-spożywczych w Unii Europejskiej.”;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a–6d w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Zadania delegowane, o których mowa w art. 6 ust. 2, obejmują w szczególności:

1) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub o wypłatę pomocy, w tym:

a) przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,

b) rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność,

c) przeprowadzanie kontroli administracyjnych,

d) zawieranie umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, informowanie o odmowie jej przyznania lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o przyznanie pomocy, rejestrowanie tych umów, informacji i decyzji;

2) przeprowadzanie kontroli na miejscu;

3) ustalanie należności z tytułu:

a) nienależnych kwot pomocy,

b) opłat, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 lit. b–d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 67 i 624),

c) nienależnie zwolnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zabezpieczeń wniesionych przez przedsiębiorców uczestniczących w obrocie z zagranicą towarami, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

d) kar pieniężnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 lit. d

– oraz wzywanie beneficjenta do zwrotu kwot tych należności;

4) przechowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych;

5) udostępnianie lub przekazywanie agencji płatniczej, Komisji Europejskiej lub innym organom upoważnionym do kontroli dokumentów, o których mowa w pkt 4.

2. Umowa, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, jest zawierana na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i zawiera postanowienia zapewniające prawidłowe wykonywanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa delegowanych mu zadań agencji płatniczej, a w szczególności określenie:

1) szczegółowego zakresu zadań delegowanych przez agencję płatniczą Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz sposobu wykonywania tych zadań;

2) zobowiązań dotyczących:

a) przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli wykonywania zadań określonych umową pod względem prawidłowości wykonywania tych zadań,

b) przeprowadzania przez agencję płatniczą audytu systemu zarządzania i kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,

c) umożliwienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzenia kontroli, o której mowa w lit. a, i audytu, o którym mowa w lit. b,

d) przechowywania dokumentów związanych z wykonywaniem zadań określonych umową.

3. Formularz umowy, o której mowa w pkt 1.C.1 ppkt i załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro, oraz jego zmiany wymagają akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

4. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ustala, w drodze decyzji administracyjnej, należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d.

5. Można odstąpić od ustalenia kwot należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, oraz odsetek i kwot, o których mowa w art. 49 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.7)), w przypadku gdy kwota każdej z tych należności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro.

6. Do należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201):

1) z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że, o ile przepisy odrębne dotyczące odzyskiwania poszczególnych płatności nie stanowią inaczej, termin, o którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wynosi 60 dni;

2) przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także w dniu doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.8)); w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.

7. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 6 pkt 1, przysługują organowi, o którym mowa w ust. 4.

8. Załatwienie sprawy o ustalenie należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, następuje w terminie 3 miesięcy.

9. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b–d, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 6b. Agencja wykonuje zadania i czynności państwa członkowskiego, właściwego organu państwa członkowskiego lub agencji interwencyjnej w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.9)), przepisami Unii Europejskiej wydanymi w trybie tego rozporządzenia oraz innymi przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi rynków rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, chyba że ustawa lub przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 6c. 1. Rada Ministrów, w przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej określają obowiązek podjęcia działań lub przewidują możliwość realizacji uprawnień przez państwo członkowskie lub właściwy organ państwa członkowskiego, lub agencję płatniczą, lub agencję interwencyjną w zakresie rynków objętych Wspólną Polityką Rolną, może, w drodze rozporządzenia:

1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia;

2) określić zadania realizowane przez Agencję, mające na celu wykonanie obowiązków lub uprawnień, o których mowa w pkt 1, lub sposób i tryb realizacji tych zadań.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, Rada Ministrów:

1) uwzględnia:

a) zadania Agencji, jej możliwości organizacyjne, kadrowe i techniczne, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania obsługi administracyjnej mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) uprawnienia podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz możliwość zapewnienia szerokiego dostępu do udziału w tych mechanizmach,

c) zakres udzielonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych akredytacji dotyczącej płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;

2) kieruje się potrzebą zapewnienia skutecznego i efektywnego stosowania przepisów Unii Europejskiej dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6d. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do opracowania i przekazania Komisji Europejskiej, do zatwierdzenia, krajowego programu wsparcia pszczelarstwa.”;

4) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców oraz kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców – dyrektor oddziału regionalnego.”;

5) art. 9a otrzymuje brzmienie:

„Art. 9a. 1. Powołanie na stanowiska:

1) o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4,

2) kierowników biur w oddziałach regionalnych i ich zastępców

– jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do Prezesa Agencji wykonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;

6) po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Jeżeli przepisy ustawy lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem art. 7, art. 9, art. 10, art. 75 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 81.

2. Wniesienie odwołania od decyzji przyznających dopłaty, refundacje lub płatności, wynikające z przepisów odrębnych nie wstrzymuje ich wykonania.

3. Organ wydający decyzję, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje, w drodze postanowienia, wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym.

4. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może być złożony również przed wniesieniem odwołania.

5. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji służy zażalenie.

6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do postępowań rozstrzyganych w drodze decyzji na podstawie przepisów:

1) dotyczących rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu;

2) dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego;

3) dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich;

4) dotyczących krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) dotyczących grup producentów rolnych i ich związków;

6) wydanych na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy;

7) o identyfikacji i rejestracji zwierząt;

8) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Art. 10b. Przepis art. 10a stosuje się również do postępowań w sprawach objętych zadaniami delegowanymi, o których mowa w art. 6 ust. 2.”;

7) w art. 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi przez wzajemne przekazywanie, na podstawie umowy, niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, a także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.”,

b) dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz gwarancji.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:

1) zobowiązanie instytucji finansowej do:

a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych z gwarancjami, zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu osoby upoważnionej,

c) niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na ważność dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach informacji dotyczących osób, o których mowa w lit. b – nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian;

2) zobowiązanie Agencji do:

a) przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do podpisywania wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych osób,

b) niezwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu gwarancji lub aneksu do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2, może zostać wypowiedziana przez instytucję finansową lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób współpracy, o której mowa w ust. 2, w tym sposób postępowania z dokumentacją związaną z zabezpieczeniem oraz wzory formularzy gwarancji udzielanych Agencji, mając na względzie skuteczną ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej.”.

Art. 35. [Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych]

W ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122 oraz z 2016 r. poz. 2170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprzedaży z zapasów interwencyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”;”;

2) użyte w art. 4 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b i ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

3) użyty w art. 5, art. 6 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 7 ust. 1 oraz art. 14 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz „Agencja” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Krajowy Ośrodek”;

4) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu naliczającego, pobierającego i przekazującego wpłaty na dany fundusz promocji oraz numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624);”;

5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, udzielonych w ramach wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

2. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

3. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, przysługują:

1) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka, jako organowi pierwszej instancji;

2) ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, jako organowi odwoławczemu od decyzji Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka.

4. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”;

6) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2–4 i 6, są udostępniane przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.”.

Art. 36. [Ustawa o Polskiej Akademii Nauk]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260) w art. 74 wyrazy „zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa”.

Art. 37. [Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina]

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”;

2) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka kontroluje spełnianie wymagań określonych w ust. 2 w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 623).”;

3) użyte w art. 27 ust. 5, art. 29 ust. 1 i 6, art. 30 ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 31 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 33, art. 35 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 4 i 5 oraz art. 36 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Agencji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka”;

4) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wpis do ewidencji składa się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w postaci papierowej albo elektronicznej, na formularzu opracowanym przez Krajowy Ośrodek i udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka, w terminie do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy składany wniosek.”;

5) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. W przypadku skreślenia z ewidencji, o którym mowa w art. 31 pkt 2, dopuszcza się wprowadzenie do obrotu wina w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Krajowego Ośrodka za dany rok gospodarczy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka niezwłocznie przekazuje Głównemu Inspektorowi informację o skreśleniu z ewidencji oraz kopię deklaracji produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, i deklaracji zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, złożonych do Krajowego Ośrodka za miniony rok gospodarczy.”.

Art. 38. [Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego]

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 5 wyrazy „Prezesa Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”,

2) w art. 50 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wyznaczyć Agencję jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

2) określić zadania realizowane przez Agencję lub sposób i tryb ich realizacji, lub”.

Art. 39. [Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3;”;

2) w art. 26 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy „Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

3) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowę o przyznaniu pomocy zawiera się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym przez:

1) agencję płatniczą – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 lit. d oraz pkt 13;

2) właściwy podmiot wdrażający – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c, pkt 7 i 14.”;

4) w art. 42:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym przez agencję płatniczą i udostępnionym przez:

1) agencję płatniczą – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i 8–13, oraz pomocy technicznej;

2) właściwy podmiot wdrażający – w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 4 lit. c oraz pkt 7 i 14.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność dotyczącego pomocy za pomocą formularza, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagany zaawansowany podpis elektroniczny.”;

5) uchyla się art. 46a.

Art. 40. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii]

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925, 1579 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, zwanemu dalej „Prezesem ARR”” zastępuje się wyrazami „Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanemu dalej „Dyrektorem Generalnym KOWR””;

2) użyte w art. 21 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 22 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 24 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2, art. 25 pkt 6, art. 26 ust. 4 w części wspólnej, art. 28 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, ust. 2 i ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 29 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia i pkt 3, art. 31 ust. 1 i 3, art. 32 ust. 1 w części wspólnej i ust. 3, art. 33 ust. 1 i 6, art. 34 ust. 2 i 3, art. 35 ust. 1 pkt 6, ust. 2 w części wspólnej i ust. 4, art. 38, art. 128 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 168 pkt 22, art. 169 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 oraz art. 175 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes ARR” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Dyrektor Generalny KOWR”;

3) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na podstawie sprawozdań kwartalnych, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny KOWR, w terminie 75 dni od dnia zakończenia kwartału, sporządza zbiorczy raport, który zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.”;

4) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Czynności kontrolne wykonują pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Generalnego KOWR oraz po okazaniu legitymacji służbowej.”;

5) w art. 212 wyrazy „Prezes Agencji Rynku Rolnego” zastępuje się wyrazami „Dyrektor Generalny KOWR”.

Art. 41. [Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej]

W ustawie z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2016 r. poz. 848 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b,

b) w pkt 3 wyrazy „agencjami płatniczymi” zastępuje się wyrazami „agencją płatniczą”;

2) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „jednostką koordynującą” zastępuje się wyrazami „ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi”;

3) [24] art. 7 i art. 8 otrzymują brzmienie:

„Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:

1) przekazuje Komisji Europejskiej informacje, o których mowa w art. 102 rozporządzenia nr 1306/2013;

2) prowadzi sprawy związane z postępowaniami kontrolnymi Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Agencja płatnicza, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi udzielają informacji i wyjaśnień w zakresie dotyczącym spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 8. Agencja płatnicza przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane finansowe i informacje w celu ich przekazania Komisji Europejskiej, w terminach i formie określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 3, art. 9, art. 10, art. 19–22 i art. 29 rozporządzenia nr 908/2014.”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „Jednostka koordynująca” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rozwoju wsi”,

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i ministra właściwego do spraw rynków rolnych”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi:

1) informacje określone w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 908/2014;

2) informacje dotyczące beneficjentów:

a) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub

b) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub

c) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencję płatniczą informacji, o których mowa w ust. 4, mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 1306/2013 i rozporządzenia nr 908/2014 oraz prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013.”;

5) w art. 10:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych”,

c) w ust. 6 skreśla się wyrazy „i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych”;

6) w art. 20:

a) w ust. 3 w pkt 1, w ust. 4a w pkt 1, w ust. 4b w pkt 1, w ust. 5 w pkt 1 i w ust. 7 w pkt 1 wyrazy „wymienionych w pkt 1, 2 i 4” zastępuje się wyrazami „wymienionych w pkt 1–4”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2,

c) w ust. 4a uchyla się pkt 2,

d) w ust. 4b uchyla się pkt 2,

e) w ust. 5 uchyla się pkt 2,

f) w ust. 7 uchyla się pkt 2.

Art. 42. [Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci]

W ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245) w art. 7 w ust. 8 wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 43. [Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw]

W ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 wyrazy „Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”;

2) w art. 13 wyrazy „Agencji Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 44. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 2:

a) uchyla się lit. a,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,”;

2) w art. 38 w ust. 5 w pkt 6 wyrazy „Agencję Nieruchomości Rolnych” zastępuje się wyrazami „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 45. [Zniesienie Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych]

1. Z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych.

2. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Art. 46. [Czynności dotyczące Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności:

1) mienie Agencji Nieruchomości Rolnych staje się mieniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

2) wierzytelności i zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

3) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa staje się stroną umów i porozumień, których stroną jest Agencja Nieruchomości Rolnych;

4) na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przechodzą prawa i obowiązki wynikające z:

a) przepisów prawa, w tym wynikające z art. 5 ustawy zmienianej w art. 8,

b) decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w szczególności:

1) mienie Agencji Rynku Rolnego staje się mieniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

2) wierzytelności i zobowiązania Agencji Rynku Rolnego stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

3) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa staje się stroną umów i porozumień, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego;

4) na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przechodzą prawa i obowiązki wynikające z:

a) przepisów prawa,

b) decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 31 sierpnia 2017 r. z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki Agencji Rynku Rolnego związane z wykonywaniem zadań, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się zadaniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w szczególności w tym zakresie:

1) mienie Agencji Rynku Rolnego staje się mieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) wierzytelności i zobowiązania Agencji Rynku Rolnego stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa staje się stroną umów i porozumień, których stroną jest Agencja Rynku Rolnego;

4) na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przechodzą prawa i obowiązki wynikające z:

a) przepisów prawa,

b) decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze zarządzenia, wykaz praw i obowiązków, o których mowa w ust. 3, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. przejmuje udziały i akcje w spółkach prawa handlowego posiadane przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Postanowienia umowy lub statutu spółki prawa handlowego, zawierające regulacje dotyczące przyznania pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji, a także ograniczenia lub wyłączenia w tym zakresie nie mają zastosowania do udziałów i akcji przejętych na podstawie ust. 5.

7. Przejście praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1–3, oraz udziałów i akcji, o których mowa w ust. 5, następuje nieodpłatnie i jest wolne od podatków i opłat.

8. Bilanse zamknięcia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego sporządzone na dzień 31 sierpnia 2017 r. stają się bilansem otwarcia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

9. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z tej ustawy.

Art. 47. [Postępowania niezakończone decyzją ostateczną]

1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania niezakończone decyzją ostateczną oraz inne postępowania prowadzone na podstawie ustaw zmienianych w art. 5, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art. 14, art. 17, art. 19, art. 21–25, art. 28, art. 32, art. 35 i art. 37–40 przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencję Nieruchomości Rolnych, zwanych dalej „organami ANR”, oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego i dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, zwanych dalej „organami ARR”, prowadzą, z dniem wejścia w życie tej ustawy, stosownie do swojej właściwości Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwani dalej „organami KOWR”, oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwani dalej „organami ARiMR”.

2. W sprawach sądowych, sądowo–administracyjnych, administracyjnych lub egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem są organy ANR lub Agencja Rynku Rolnego, lub organy ARR, stroną lub uczestnikiem stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosownie do swojej właściwości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub organy KOWR albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organy ARiMR.

Art. 47a. [Wyłączenie stosowania art. 47]

[25] 1. Przepisu art. 47 nie stosuje się w sprawach dotyczących przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w rozdziale 9b ustawy zmienianej w art. 22, za 2017 r.

2. Organem właściwym w sprawach określonych w ust. 1 jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a odwołanie przysługuje do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawach określonych w ust. 1 przez organy ARR prowadzą, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosownie do swojej właściwości organy KOWR.

4. Akta spraw określonych w ust. 1, prowadzone przez organy ARR, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują właściwe organy KOWR.

5. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawach określonych w ust. 1, stała się ostateczna, przekazuje akta sprawy będącej przedmiotem takiej decyzji kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. W przypadku wydania decyzji w sprawach określonych w ust. 1 do:

1) uchylenia bądź zmiany takiej decyzji – właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli uchylenie bądź zmiana dotyczy decyzji, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji;

2) stwierdzenia nieważności decyzji – właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy czym jeżeli decyzja została wydana przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwy jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) wznowienia postępowania – właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli postępowanie, którego wznowienie dotyczy, zakończyło się decyzją, od której nie wniesiono odwołania, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy decyzja stała się ostateczna na skutek rozpatrzenia odwołania przez organ II instancji; w każdym przypadku podanie o wznowienie postępowania wnosi się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

7. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji w sprawach określonych w ust. 1, po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach określonych w ust. 1 jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

8. Stroną postępowania sądowo-administracyjnego dotyczącego spraw określonych w ust. 1 jest dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. W 2017 r. stawki dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, o których mowa w art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 22, Rada Ministrów określi do dnia 31 października 2017 r.

Art. 48. [Postanowienia, zaświadczenia i inne akty administracyjne oraz świadectwa, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty]

1. Wydane przez organy ANR, organy ARR i Agencję Rynku Rolnego decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne akty administracyjne oraz świadectwa, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty, z których wynikają prawa lub obowiązki dla danego podmiotu, zachowują ważność na okres, na który zostały wydane lub wystawione.

2. Organy KOWR i organy ARiMR, stosownie do swojej właściwości, są upoważnione do uchylenia, zmiany, stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji albo wznowienia postępowania w sprawach prowadzonych przez organy ANR albo organy ARR.

Art. 49. [Pełnomocnik]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze zarządzenia, powoła w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, określając zakres jego zadań oraz sposób ich realizacji i środki niezbędne do ich realizacji. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

2. Celem działania Pełnomocnika jest zorganizowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w tym:

1) przygotowanie propozycji w zakresie siedzib oddziałów terenowych i biura Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

2) podejmowanie czynności związanych z przejmowaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa praw i obowiązków, w tym mienia, Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego;

3) podejmowanie czynności związanych z uregulowaniem stosunków pracy z pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego;

4) podejmowanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

3. Pełnomocnik może żądać od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań Pełnomocnika, określając sposób i termin ich udostępnienia i przekazania.

4. Pełnomocnik, na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, ustala wykaz praw i obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu i niezwłocznie przekazuje ten wykaz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

5. Pełnomocnik w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu sporządza i przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi projekt planu finansowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2017 r.

6. Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz osoby przez nich upoważnione współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie działań, o których mowa w ust. 2, w tym zabezpieczają i przekazują dokumentację niezbędną do działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

7. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

8. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje działania w celu przejęcia zadań, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze zarządzenia, zakres działań, o których mowa w ust. 8, wskazując sposób ich realizacji i środki niezbędne do ich realizacji.

10. Prezes Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych oraz osoby przez nich upoważnione, a także Pełnomocnik współpracują z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie działań, o których mowa w ust. 8.

11. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezes Agencji Rynku Rolnego i Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych podejmują działania w zakresie dostosowania systemów teleinformatycznych, do których prawa posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych, w celu umożliwienia przejęcia zadań, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

12. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi rozstrzyga spory między Pełnomocnikiem a Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych, Prezesem Agencji Rynku Rolnego i Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związane z realizacją działań określonych w ust. 2, 8 i 11.

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych podejmuje działania w celu przyznania na podstawie przepisów o finansowaniu wspólnej polityki rolnej z dniem 1 września 2017 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji tymczasowej jako agencji płatniczej w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego zadań agencji płatniczej, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Prezes Agencji Rynku Rolnego podejmują działania w celu uzyskania z tym dniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tej akredytacji.

Art. 50. [Zasady wynagradzania pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ustala, w drodze zarządzenia, zasady wynagradzania pracowników Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, obowiązują do dnia ustalenia regulaminu wynagradzania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Art. 51. [Pracownicy]

1. Prezes Agencji Rynku Rolnego oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu przekazują Pełnomocnikowi imienne wykazy pracowników wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników, warunków zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji i stażu pracy, według stanu na dzień przekazania, z tym że Prezes Agencji Rynku Rolnego przekazuje ten wykaz z wyszczególnieniem pracowników Agencji Rynku Rolnego wykonujących zadania, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego artykułu przekazuje Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa imienny wykaz pracowników wykonujących zadania, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wraz z podaniem stanowisk pracy poszczególnych pracowników, warunków zatrudnienia oraz posiadanych kwalifikacji i stażu pracy, według stanu na dzień przekazania.

3. Pełnomocnik w terminie do dnia 31 maja 2017 r. proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia, pracownikom Agencji Rynku Rolnego innym niż określeni w ust. 2 oraz pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych, stosując zasady wynagradzania, o których mowa w art. 50 ust. 1.

4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 31 maja 2017 r. proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia, pracownikom Agencji Rynku Rolnego określonym w ust. 2.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie miesiąca od dnia otrzymania odpowiednio propozycji Pełnomocnika albo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają odpowiednio Pełnomocnikowi albo Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia.

6. Pracownicy, o których mowa w ust. 3 i 4, którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, stają się z dniem 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z tym że w przypadku przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia na stanowisko pracy, na które zatrudnienie następuje na podstawie powołania, ich dotychczasowy stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).

7. Dotychczasowy stosunek pracy pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych i pracowników Agencji Rynku Rolnego wygasa w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

1) w przypadku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków zatrudnienia zaproponowanych na podstawie ust. 3 albo 4;

2) w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5;

3) jeżeli w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie zostanie im zaproponowane zatrudnienie na podstawie ust. 3 albo 4.

8. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem Agencji Nieruchomości Rolnych lub Agencji Rynku Rolnego może nastąpić za wypowiedzeniem.

9. W przypadku wygaśnięcia lub wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z dotychczasowymi pracownikami Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego pracownikom tym przysługuje odprawa pieniężna ustalana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).

10. Odprawa pieniężna, o której mowa w ust. 9, jest wypłacana w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. ze środków odpowiednio Agencji Nieruchomości Rolnych albo Agencji Rynku Rolnego.

Art. 52. [Akta spraw]

1. Akta spraw, o których mowa w art. 47, rejestry, spisy, wykazy, ewidencje i bazy danych, prowadzone przez organy ANR, organy ARR i Agencję Rynku Rolnego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przejmują właściwe organy KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, organy ARiMR albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych przekażą odpowiednio Pełnomocnikowi albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akta spraw, o których mowa w art. 47, oraz dokumentację, w tym także w postaci nośników elektronicznych, związaną z prowadzeniem wskazanych w ust. 1 rejestrów, spisów, wykazów, ewidencji i baz danych.

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 1 września 2017 r. staje się administratorem danych osobowych, których administratorem do dnia 31 sierpnia 2017 r. była Agencja Nieruchomości Rolnych albo Agencja Rynku Rolnego.

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zadań, które z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy będą przez nią realizowane, z dniem 1 września 2017 r. staje się administratorem danych osobowych, których administratorem do dnia 31 sierpnia 2017 r. była w tym zakresie Agencja Rynku Rolnego.

5. Prezes Agencji Rynku Rolnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego ustępu przekaże Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszelką dokumentację związaną z zakończonymi i wszczętymi przez Agencję Rynku Rolnego procedurami akredytacji agencji płatniczej w zakresie zadań przejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 52a. [Obowiązki informacyjne Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]

[26] Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane finansowe i informacje dotyczące wydatków zrealizowanych przez Agencję Rynku Rolnego z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w okresie od dnia 16 października 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. w celu ich przekazania Komisji Europejskiej, w terminach i formie określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) oraz art. 3, art. 9, art. 10, art. 19–22 i art. 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn. zm.).

Art. 53. [Postępowania wszczęte i niezakończone]

Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw zmienianych w art. 20 i art. 22 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 20 i art. 34 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 54. [Czynności związane z kwotowaniem produkcji mleka i z przekroczeniem kwot produkcyjnych na rynku mleka w roku kwotowym 2014/2015]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje czynności związane z kwotowaniem produkcji mleka i z przekroczeniem kwot produkcyjnych na rynku mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Art. 55. [Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w przepisach odrębnych]

Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o:

1) „Agencji Rynku Rolnego”, „Agencji Nieruchomości Rolnych” albo „Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa”, należy przez to rozumieć „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa”;

2) „Prezesie Agencji Rynku Rolnego”, „Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych” albo „Prezesie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa”, należy przez to rozumieć „Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa”.

Art. 56. [Definicje]

Ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa:

1) o ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych albo o przepisach o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo przepisy o organizacji niektórych rynków rolnych;

2) w liczbie mnogiej i w różnych przypadkach o „agencjach płatniczych”, rozumie się przez to w liczbie pojedynczej i w odpowiednim przypadku „agencję płatniczą”.

Art. 57. [Centralny rejestr przedsiębiorców]

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przejmuje centralny rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22.

2. Nadany przedsiębiorcy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22 numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 tej ustawy, zachowuje ważność do czasu uzyskania przez niego wpisu w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 20, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2, w okresie ważności numeru rejestracyjnego uważa się za podmiot wpisany do odpowiedniej ewidencji w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonym na podstawie ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W kontaktach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest on obowiązany posługiwać się numerem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku przedsiębiorcy w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, posiadającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy zmienianej w art. 20, nadany mu numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, traci ważność z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Agencja Rynku Rolnego przekazuje nieodpłatnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane zawarte w centralnym rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, w tym dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zapewnienia z dniem przejęcia tego rejestru przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jednorodności zakresu i rodzaju danych zawartych w tym rejestrze z zakresem i rodzajem danych zawartych w odpowiedniej ewidencji w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, prowadzonym na podstawie ustawy zmienianej w art. 20.

6. Dane, o których mowa w ust. 5, są przekazywane:

1) na pisemny wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

2) w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.

Art. 58. [Przekształcenie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie powołania]

Z dniem 1 września 2017 r. stosunek pracy kierowników biur oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ich zastępców nawiązany na podstawie umowy o pracę przekształca się w stosunek pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 58a. [Sprawy objęte stosowaniem art. 47]

[27] W sprawach określonych w:

1) art. 14 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419),

2) art. 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1888)

– w których właściwy jest dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego albo Prezes Agencji Rynku Rolnego, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest właściwy odpowiednio dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przepis art. 47 stosuje się odpowiednio.

Art. 59. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Działania prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia zakończenia tych działań, przy czym zadania związane z prowadzeniem tych działań, w szczególności związane z:

1) ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych,

2) [28] (uchylony)

3) ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej,

4) ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej,

5) ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,

6) ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw,

7) ustanowieniem szczególnych środków wspierania rynku mleczarskiego

– realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 59a. [Działania prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie przepisów dotychczasowych]

[29] Działania prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 związane z rozkładaniem na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych do dnia zakończenia tych działań, przy czym zadania związane z prowadzeniem tych działań realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Art. 60. [Przepisy wykonawcze]

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6, art. 20 ust. 6 oraz art. 23a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 8,

2) [30] art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2, 14 i 19 ustawy zmienianej w art. 21,

3) art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 22,

4) art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 30,

5) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 35,

6) art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 5 oraz art. 10 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 41

– w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 24 ust. 8, art. 29a ust. 5, art. 31 ust. 6, art. 32, art. 37, art. 39a ust. 1 oraz art. 43 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8,

2) art. 12 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 14,

3) art. 16 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 20,

4) [31] art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 21,

5) [32] art. 20 ust. 9, art. 27 ust. 3, art. 38x ust. 1, art. 38y ust. 2 oraz art. 38z ustawy zmienianej w art. 22,

6) art. 134l ustawy zmienianej w art. 23,

7) [33] art. 48a ust. 7 ustawy zmienianej w art. 25,

8) art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 30,

9) art. 9 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 35,

10) art. 35 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 37,

11) art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 41

– zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy zmienianej w art. 22 zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy zmienianej w art. 34.

Art. 61. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem art. 45, art. 46, art. 49–51, art. 52 ust. 2–5 oraz art. 57 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia niniejszej ustawy.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, ustawę z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 422, 586, 903, 1020, 1948, 2138, 2249 i 2260.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. poz. 235, 496 i 561, z 1997 r. poz. 603 i 943, z 2001 r. poz. 637 oraz z 2005 r. poz. 1539.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250, 1579, 1923, 1948, 1954, 1961, 2003 i 2260.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. poz. 2273, z 2004 r. poz. 1694, z 2005 r. poz. 1462, z 2006 r. poz. 1847, z 2008 r. poz. 634 oraz z 2015 r. poz. 1888.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 01.04.2010, str. 15, Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 49 z 24.02.2011, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 i Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i 1948.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 37.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17 i Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5.

[1] Art. 2 pkt 3 dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[2] Art. 10 pkt 1a dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[3] Art. 21 pkt 13 uchylony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[4] Art. 21 pkt 14 uchylony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[5] Art. 22 pkt 17 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[6] Art. 22 pkt 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[7] Art. 22 pkt 19a dodany przez art. 6 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[8] Art. 22 pkt 21 dodany przez art. 6 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[9] Art. 22 pkt 22 dodany przez art. 6 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[10] Art. 22 pkt 23 dodany przez art. 6 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[11] Art. 22 pkt 24 dodany przez art. 6 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[12] Art. 25 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[13] Art. 25 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[14] Art. 25 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[15] Art. 25 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[16] Art. 25 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[17] Art. 25 pkt 6 uchylony przez art. 6 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[18] Art. 25 pkt 7 uchylony przez art. 6 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[19] Art. 25 pkt 7a dodany przez art. 6 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[20] Art. 25 pkt 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[21] Art. 25 pkt 9 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[22] Art. 25 pkt 9 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 5 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[23] Art. 34 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[24] Art. 41 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[25] Art. 47a dodany przez art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[26] Art. 52a dodany przez art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[27] Art. 58a dodany przez art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[28] Art. 59 pkt 2 uchylony przez art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[29] Art. 59a dodany przez art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[30] Art. 60 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[31] Art. 60 ust. 2 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[32] Art. 60 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

[33] Art. 60 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1503). Zmiana weszła w życie 1 września 2017 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA