reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1613, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 1929 i 2362, z 2006 r. poz. 424, z 2009 r. poz. 982 oraz z 2010 r. poz. 829) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529), oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, na podstawie art. 18 tej ustawy,”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia własności tych działek, złoży on wniosek o przyznanie płatności do kierownika biura powiatowego Agencji;”,

b) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o:

a) wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, albo

b) liczbie hektarów przeliczeniowych stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności – w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody;

2b) dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż określone w pkt 2 i 2a, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów;”;

3) w § 11a:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wniosek o przyznanie płatności:

1) producent rolny, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłasność wszystkich działek rolnych albo ich części, objętych wnioskiem o przyznanie płatności złożonym przez spadkodawcę, składa w terminie 35 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza;

2) małżonek zmarłego producenta rolnego, który złożył wniosek o przyznanie płatności obejmujący działki rolne stanowiące własność tego małżonka, składa w terminie 7 miesięcy od dnia śmierci tego producenta.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty określone w § 11 ust. 3 pkt 2–3 oraz:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza – w przypadku składania tego wniosku przez osobę, o której mowa w ust. 4 pkt 1;

2) odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku składania tego wniosku przez osobę, o której mowa w ust. 4 pkt 2.”;

4) w § 13:

a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zlikwidowania uprawy leśnej przed upływem 20 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwy organ, w formie decyzji, wyraził zgodę na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze albo nieleśne, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega wstrzymaniu oraz zwrotowi, jeżeli likwidacja uprawy leśnej nastąpiła po upływie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie;

3) przeniesienia przez producenta rolnego własności lub współwłasności działki rolnej objętej wnioskiem o przyznanie płatności albo jej części na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a producent rolny, który przejął własność lub współwłasność tej działki albo jej części, nie spełnił warunków, o których mowa w § 11, przy czym:

a) płatność ta podlega wstrzymaniu oraz zwrotowi tylko w odniesieniu odpowiednio do tej działki albo jej części, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego producenta rolnego, który w odniesieniu do tej działki albo jej części nie spełnił warunków, o których mowa w § 11,

b) wsparcie na zalesienie nie podlega wstrzymaniu oraz zwrotowi, jeżeli przeniesienie to nastąpiło po upływie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy uprawa leśna została częściowo zlikwidowana przed upływem 20 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, płatność na zalesianie wypłacona w odniesieniu do gruntów, na których uprawa ta została zlikwidowana, podlega wstrzymaniu oraz zwrotowi w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania, chyba że na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściwy organ, w formie decyzji, wyraził zgodę na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze albo nieleśne, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega wstrzymaniu oraz zwrotowi, jeżeli częściowa likwidacja uprawy leśnej nastąpiła po upływie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Do przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich w przypadkach określonych w § 11 ust. 1 i § 11a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, które wystąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że do wniosków o przyznanie płatności składanych w tych przypadkach, które zostały złożone albo będą złożone, zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 2a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do wstrzymywania oraz zwrotu pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich z tytułu zdarzeń, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama