reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych, zwanej dalej „płatnością na zalesianie”, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, zwanym dalej „Planem”.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana:

1) do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych kwoty w euro określonej w Planie na zalesianie gruntów rolnych;

2) w kolejności otrzymania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, wniosków o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych, zwanych dalej „wnioskami o przyznanie płatności”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, formowego oraz chów i hodowlę ryb;

2) dochodach z rolnictwa – rozumie się przez to:

a) dochody z pracy w gospodarstwie rolnym obliczone na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.1)),

b) dochody z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności,

c) pomoc finansową uzyskaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności.

§ 3.
1. Płatność na zalesianie jest udzielana producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną albo spółdzielnią produkcji rolnej, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) zobowiązał się do:

a) zalesienia działek rolnych, na których do dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności była prowadzona działalność rolnicza,

b) pielęgnacji założonej uprawy leśnej, przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia

– zgodnie z planem zalesienia, w rozumieniu przepisów o lasach.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana producentowi rolnemu do działek rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności:

1) użytkowanych jako grunty orne, trwałe użytki zielone albo sady, które zostały przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2) stanowiących własność tego producenta rolnego,

3) o powierzchni co najmniej 0,3 ha i szerokości nie mniejszej niż 20 m

– przy czym powierzchnia każdej działki rolnej powinna odpowiadać powierzchni działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, na których jest położona dana działka rolna.

3. W przypadku gdy działka rolna przewidziana do zalesienia nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w ust. 2 pkt 3, płatność na zalesianie może być udzielona:

1) producentowi rolnemu do działek rolnych przewidzianych do zalesienia, jeżeli:

a) sąsiadują ze sobą,

b) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2;

2) każdemu z co najmniej 3 producentów rolnych, jeżeli każdy z nich złożył wniosek o przyznanie płatności i jeżeli działki rolne tych producentów przewidziane do zalesienia:

a) sąsiadują ze sobą,

b) łącznie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2 pkt 1 i 2,

c) łączna ich powierzchnia wynosi co najmniej 3 ha.

§ 4.
1. Płatność na zalesianie dzieli się na:

1) wsparcie na zalesienie – stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność za poniesione koszty zalesienia i ewentualnego ogrodzenia uprawy leśnej, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną w pierwszym roku po dniu wykonania zalesienia;

2) premię pielęgnacyjną – stanowiącą zryczałtowaną płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez okres 5 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia;

3) premię zalesieniową – stanowiącą zryczałtowaną płatność za utracone dochody z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne, w przeliczeniu na hektar zalesionych gruntów, wypłacaną corocznie przez okres 20 lat począwszy od dnia wykonania zalesienia.

2. Wysokość płatności na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu rolnego i deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni działek rolnych.

3. Wysokość premii zalesieniowej jest uzależniona od wysokości dochodów z rolnictwa uzyskanych przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności.

4. Wysokość stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Plan zalesienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, sporządza nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwany dalej „nadleśniczym”, właściwy ze względu na miejsce położenia części lub wszystkich działek rolnych przewidzianych do zalesienia, na wniosek producenta rolnego, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą działki rolne przewidziane do zalesienia.

3. Nadleśniczy właściwy ze względu na miejsce położenia części lub wszystkich działek rolnych przewidzianych do zalesienia, na wniosek producentów rolnych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, sporządza wspólny plan zalesienia tych działek.

4. Plan zalesienia powinien być:

1) podpisany na każdej stronie przez nadleśniczego, o którym mowa w ust. 1;

2) przechowywany przez producenta rolnego, a jego kopia – przez nadleśniczego, który sporządził ten plan, przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

5. Plan zalesienia realizuje się do dnia wypłaty ostatniej premii pielęgnacyjnej.

§ 6.
1. Płatność na zalesianie przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji.

2. Płatność na zalesianie jest udzielana na wniosek producenta rolnego o przyznanie płatności.

3. Wniosek o przyznanie płatności składa się na formularzu, udostępnionym przez Agencję, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca danego roku.

4. Do wniosku o przyznanie płatności dołącza się:

1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

2) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia;

3) oświadczenie producenta rolnego o uzyskiwanych dochodach z pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a;

4) zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności, wydane przez urząd skarbowy – w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie przychody;

5) oświadczenie producenta rolnego o pomocy uzyskanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności – w przypadku gdy producent rolny uzyskał taką pomoc;

6) dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów innych niż określone w pkt 3 i 4 w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności – w przypadku gdy producent rolny uzyskał takie dochody;

7) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków z oznaczeniami poszczególnych działek rolnych przewidzianych do zalesienia, naniesionymi w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

5. Niedopuszczalne jest wycofanie przez producenta rolnego wniosku o przyznanie płatności w przypadku poinformowania go przez Agencję o stwierdzeniu nieprawidłowości w złożonym wniosku lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

§ 7.
1. Kierownik biura powiatowego Agencji weryfikuje wniosek o przyznanie płatności w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Weryfikując wniosek o przyznanie płatności, kierownik biura powiatowego ustala:

1) łączną powierzchnię działek rolnych przewidzianych do zalesienia we wniosku;

2) spełnienie warunków określonych w § 3.

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie płatności zostanie ustalone, że:

1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w § 3 ust. 1 lub

2) działki rolne przewidziane do zalesienia we wniosku nie odpowiadają wymaganiom określonym w § 3 ust. 2 lub 3

– kierownik biura powiatowego Agencji, w formie decyzji, odmawia przyznania płatności na zalesianie.

4. Jeżeli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie płatności zostanie ustalone, że:

1) wnioskodawca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 oraz

2) działki rolne przewidziane do zalesienia we wniosku odpowiadają wymaganiom określonym w § 3 ust. 2 lub 3

– kierownik biura powiatowego Agencji wydaje postanowienie o spełnieniu tych warunków w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać pouczenie o warunkach dotyczących formy, sposobu oraz terminu poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji o wykonanym zalesieniu.

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, doręcza się niezwłocznie po jego wydaniu producentowi rolnemu.

§ 8.
1. Zalesienie wykonuje się w terminie określonym w planie zalesienia, po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

2. Producent rolny wykonuje zalesienie przy użyciu sadzonek drzew i krzewów gatunków, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zgodnie z:

1) liczbą sadzonek drzew na hektar oraz

2) formą zmieszania

– określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Producent rolny zakłada uprawę leśną w odległości co najmniej:

1) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt leśny,

2) 3 m od granicy sąsiedniej działki użytkowanej jako grunt rolny

– stanowiącej własność innego podmiotu.

§ 9.
1. Producent rolny, w terminie 7 dni od dnia założenia uprawy leśnej, informuje o tym fakcie na piśmie nadleśniczego, właściwego ze względu na miejsce położenia działek rolnych, na których została założona ta uprawa.

2. Producent rolny, w terminie 14 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, jednakże nie później niż do dnia 31 maja:

1) roku, w którym zalesienie wykonano wiosną, albo

2) roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią

– składa kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego dołącza zaświadczenie nadleśniczego potwierdzające ten fakt.

§ 10.
1. W przypadku gdy producent rolny nie złożył w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, w formie decyzji, odmawia przyznania płatności na zalesianie.

2. W przypadku gdy producent rolny złożył w terminie oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji przyznaje płatność na zalesianie, w formie decyzji, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

3. Płatność na zalesianie wypłaca się, w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna.

4. Premia pielęgnacyjna oraz premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty poprzedniej płatności, po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych, zwanego dalej „wnioskiem o wypłatę”, do kierownika biura powiatowego Agencji.

5. Przepis § 6 ust. 3, do wniosku o wypłatę, stosuje się odpowiednio.

6. Premia pielęgnacyjna w piątym roku realizacji planu zalesienia oraz premia zalesieniowa, począwszy od piątego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana po uprzednim przekwalifikowaniu gruntu rolnego na grunt leśny, dokonywanym w formie decyzji przez starostę właściwego ze względu na położenie działek rolnych objętych zalesieniem, wydanej na podstawie przepisów o lasach; kopię decyzji dołącza się do wniosku o wypłatę.

7. Starosta, dokonując oceny udatności uprawy leśnej na gruntach rolnych, o których mowa w ust. 6, bierze pod uwagę kryteria, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 11.
1. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie nastąpi przeniesienie własności części albo wszystkich zalesionych działek rolnych objętych wnioskiem na rzecz innego producenta rolnego w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, płatność przysługuje temu producentowi rolnemu, jeżeli, w terminie 35 dni od dnia przeniesienia własności tych działek, złoży on wniosek o przyznanie płatności do kierownika biura powiatowego Agencji i zobowiąże się do kontynuowania realizacji planu zalesienia do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, złożonym przez poprzedniego właściciela tych działek.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, płatność na zalesianie w części dotyczącej premii zalesieniowej przysługuje w wysokości nie wyższej niż wysokość płatności na zalesianie w części dotyczącej premii zalesieniowej przysługującej poprzedniemu właścicielowi działek rolnych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię umowy sprzedaży lub innej umowy, w wyniku której została przeniesiona własność działek rolnych objętych tym wnioskiem.

4. Przepisy ust. 1–3, w przypadku gdy przeniesienie własności działek rolnych objętych wnioskiem o przyznanie płatności nastąpiło po dniu wydania decyzji w sprawie płatności na zalesianie, stosuje się odpowiednio.

§ 12.
Producent rolny, któremu przyznano płatność na zalesianie, przechowuje przez 5 lat od dnia zakończenia realizacji planu zalesienia dowody zakupu:

1) sadzonek przeznaczonych do zalesienia wnioskowanych działek rolnych;

2) repelentów.

§ 13.
1. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że producent rolny:

1) nie realizuje planu zalesienia,

2) nie posiada dokumentów, o których mowa w § 12

– wsparcie na zalesienie albo premia pielęgnacyjna podlega zmniejszeniu; wysokość zmniejszeń jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Wsparcie na zalesienie, w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, podlega zwrotowi w przypadku, gdy producent rolny nie wykonał tego ogrodzenia, jeżeli obowiązek jego wykonania wynika z planu zalesienia.

3. Płatność na zalesianie podlega wstrzymaniu i zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:

1) nieprzekwalifikowania gruntu rolnego na grunt leśny w formie decyzji, o której mowa w § 10 ust. 6, najpóźniej w piątym roku realizacji planu zalesienia;

2) zlikwidowania uprawy leśnej przed upływem 20 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, chyba że wojewoda wydał decyzję zmieniającą przeznaczenie gruntu zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

§ 14.
Wnioski o przyznanie płatności w 2004 r. składa się w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK WSPARCIA NA ZALESIENIE, PREMII PIELĘGNACYJNEJ ORAZ PREMII ZALESIENIOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1929)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ STAWEK WSPARCIA NA ZALESIENIE, PREMII PIELĘGNACYJNEJ ORAZ PREMII ZALESIENIOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [DRZEWA l KRZEWY WYKORZYSTYWANE DO ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH]

Załącznik nr 2

DRZEWA l KRZEWY WYKORZYSTYWANE DO ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR I FORMA ZMIESZANIA]

Załącznik nr 3

LICZBA SADZONEK DRZEW NA HEKTAR I FORMA ZMIESZANIA

infoRgrafika

Załącznik 4. [KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW]

Załącznik nr 4

KRYTERIA OCENY UDATNOŚCI UPRAW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ WSPARCIA NA ZALESIENIE ALBO PREMII PIELĘGNACYJNEJ]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ WSPARCIA NA ZALESIENIE ALBO PREMII PIELĘGNACYJNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama