Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1634

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1453) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3 i § 4;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Osoby przybywające z zagranicy, o których mowa w art. 94a ust. 4 i ust. 4b ustawy, są kwalifikowane do odpowiedniej klasy w publicznej szkole podstawowej lub gimnazjum na podstawie dokumentów.

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli przyjęcie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego:

1) inną publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez tę jednostkę samorządu terytorialnego;

2) publiczną szkołę podstawową albo publiczne gimnazjum, prowadzone przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu terytorialnego.

3. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkół, o których mowa w ust. 2, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową lub gimnazjum, w których obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty wskazuje odpowiednio szkołę podstawową albo gimnazjum, w których te osoby będą realizować obowiązek szkolny.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I publicznej szkoły artystycznej lub na pierwszy rok kształcenia w publicznej placówce artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 142 ust. 1–6 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej „ustawą Prawo oświatowe”, przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok kształcenia programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów, zgodnie z art. 142 ust. 7–9 ustawy Prawo oświatowe, przepisami wydanymi na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, z wyjątkiem przepisu § 14 tego rozporządzenia.”;

4) uchyla się § 10;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, o której mowa w § 5–7, także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 5–8, § 9 ust. 2, § 11, § 12 i § 14–16 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.”;

8) w § 17:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.

2. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego i szkołach dla dorosłych.

3. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas:

1) II–III gimnazjum;

2) odpowiednio I–III trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej albo I–IV czteroletniego technikum.”,

b) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć następującą liczbę godzin:

1) w gimnazjum – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

2) w szkole ponadgimnazjalnej: trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej albo czteroletnim technikum – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

8. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 7, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.3)), w wymiarze nie niższym niż 3 godziny tygodniowo.”,

c) ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w ust. 1, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, jeżeli zostaną zakwalifikowani przez zespół, o którym mowa w ust. 11.”,

d) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. W przypadku gdy szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym dla małoletnich przebywających w strzeżonym ośrodku, o których mowa w art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), szczegółowe warunki współpracy między szkołą i strzeżonym ośrodkiem określa porozumienie zawarte przez organ prowadzący szkołę i organ Straży Granicznej, któremu dany ośrodek podlega, dotyczące organizacji zajęć, tygodniowego rozkładu zajęć, sposobu i warunków wspierania prowadzenia zajęć przez funkcjonariuszy i pracowników ośrodka, warunków udostępniania pomieszczeń oraz dostępu nauczycieli do ośrodka, a także sposobu i warunków kontaktów nauczycieli z rodzicami małoletnich.”;

9) uchyla się § 24.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624, 777, 1292, 1428 i 1475.

Dziennik Ustaw