| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 września 2016 r.

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;

2) sposób dostosowania procesu kształcenia do potrzeb edukacyjnych osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o których mowa odpowiednio w art. 94a ust. 4 i 4b–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”;

3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole za granicą – należy przez to rozumieć szkołę funkcjonującą w systemie oświaty innego państwa;

2) uczniu (dziecku) przybywającym z zagranicy – należy przez to rozumieć osobę niebędącą obywatelem polskim oraz osobę będącą obywatelem polskim, które pobierały naukę w szkołach za granicą;

3) dokumentach – należy przez to rozumieć:

a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub

b) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;

4) miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Dziecko przybywające z zagranicy]

1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 1 i art. 20z–20ze ustawy. Przepisy art. 20t ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

3. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej lub osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego.

§ 4. [Uczeń przybywający z zagranicy]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do:

1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy;

2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;

2) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) klas II–VI oddziału międzynarodowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) klas II–VI publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 5. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy gimnazjum]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 20a ust. 2, art. 20e ust. 1 i art. 20u ust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;

2) publicznego gimnazjum innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

3) publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

4) publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 6. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy na podstawie dokumentów]

W przypadkach, o których mowa w art. 94aa ust. 1 i 2 ustawy, uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy w publicznej szkole podstawowej albo publicznym gimnazjum na podstawie dokumentów.

§ 7. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy liceum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły policealnej]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do:

1) publicznego liceum ogólnokształcącego – na podstawie dokumentów,

2) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły policealnej – na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której program nauczania realizowany w szkole lub oddziale tej szkoły wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie wyniku uzyskanego ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy,

4) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1, na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy,

5) publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej – na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 1–3 ustawy,

6) publicznej szkoły policealnej – na podstawie wyniku sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, jeżeli taki sprawdzian jest w szkole przeprowadzany, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz:

a) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie na podstawie art. 93 ust. 1 lub 2 ustawy albo

b) świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, albo

c) ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia średniego, wydanej na podstawie art. 93a ustawy, albo

d) świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum

– jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 8. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy na odpowiedni semestr szkoły dla dorosłych]

Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 9. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły artystycznej]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I publicznej szkoły artystycznej lub na pierwszy rok kształcenia w publicznej placówce artystycznej na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20n ust. 1–6 i 12 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686), z wyjątkiem przepisu § 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy programowo wyższej lub na rok programowo wyższy oraz przyjmowany do publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej, w tym także w trakcie roku szkolnego, na podstawie dokumentów, zgodnie z art. 20n ust. 7–9 ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, z wyjątkiem przepisu § 14 tego rozporządzenia.

§ 10. [Zajęcia rozwijające, placówki zapewniające opiekę poza miejscem zamieszkania, kształcenie w formach pozaszkolnych i kursy zawodowe]

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20o, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5 i art. 20zb–20ze ustawy;

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20p, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1–3 i ust. 6–10, art. 20v, art. 20w ust. 3 i 5, art. 20z i art. 20zb–20ze ustawy;

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20q, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 6–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy;

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe – na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich, zgodnie z art. 20a ust. 1, art. 20r, art. 20s, art. 20t ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 lit. e oraz ust. 6–10, art. 20v i art. 20zb–20ze ustawy.

2. W przypadku przyjmowania ucznia przybywającego z zagranicy zgodnie z ust. 1, przepisy art. 20t ust. 3 i 5 ustawy stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli przyjęcie ucznia przybywającego z zagranicy:

1) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej lub

2) do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, lub

3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, lub

4) na kwalifikacyjne kursy zawodowe

– odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu ucznia decyduje odpowiednio dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki, zgodnie z art. 20a ust. 2 i 3 ustawy.

§ 11. [Sprawdzian]

1. Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio:

1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy,

2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy,

3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy,

4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy

– jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.

2. Dyrektor publicznej szkoły wyznacza termin sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 i art. 20i ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 20g ust. 1a i art. 20k ust. 1a ustawy, oraz prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy, a także wyznacza osoby przeprowadzające ten sprawdzian lub próby sprawności fizycznej. Przepis § 13 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy z uwzględnieniem wieku lub opinii]

Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 5–7, oraz publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej.

§ 13. [Kwalifikacja ucznia przybywającego z zagranicy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej]

1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–9, § 11, § 12 i § 14–16 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych szkół policealnych.

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.

4. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.

§ 14. [Przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez dyrektora, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia]

1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej przez dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.

2. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 pkt 2–4, § 5 pkt 2–4, § 7, § 8 i § 9 ust. 2, rodzic ucznia albo pełnoletni uczeń może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

§ 15. [Komisja odwoławcza]

1. Dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję odwoławczą.

2. W skład komisji odwoławczej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

3. W skład komisji odwoławczej nie może wchodzić dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

§ 16. [Wniesienie odwołania]

1. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy albo pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść odwołanie do komisji odwoławczej, o której mowa w § 15 ust. 1, od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania jego uzasadnienia.

2. Komisja odwoławcza, o której mowa w § 15 ust. 1, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 17. [Uczeń przybywający z zagranicy, który nie zna języka polskiego]

1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący publiczną szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.

2. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w publicznych szkołach artystycznych, publicznych szkołach specjalnych, publicznych szkołach sportowych, publicznych szkołach mistrzostwa sportowego i publicznych szkołach dla dorosłych.

3. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone dla uczniów:

1) w wieku 7–10 lat – w zakresie klas I–III szkoły podstawowej;

2) w wieku 11–13 lat – w zakresie klas IV–VI szkoły podstawowej;

3) w wieku 14–16 lat – w zakresie klas I–III gimnazjum;

4) w wieku 17 i 18 lat – odpowiednio w zakresie klas I–III liceum ogólnokształcącego lub zasadniczej szkoły zawodowej albo klas I–IV technikum.

4. Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń, o którym mowa w ust. 1, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.

5. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia, o której mowa w art. 94a ust. 4a ustawy.

6. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

7. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w szkolnym planie nauczania liczbę godzin:

1) w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;

2) w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejszą niż 23 godziny tygodniowo;

3) w gimnazjum – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;

4) w szkole ponadgimnazjalnej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

8. W oddziale przygotowawczym w ramach tygodniowego wymiaru godzin, o którym mowa w ust. 7, prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

9. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 uczniów.

10. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego do publicznej szkoły znacznej liczby uczniów, o których mowa w ust. 1, oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego.

11. Dyrektor publicznej szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w ust. 1, do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, za zgodą organu prowadzącego publiczną szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej publicznej szkoły, jeżeli zostaną zakwalifikowani przez zespół, o którym mowa w ust. 11.

13. Nauka ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. W zależności od postępów w nauce i potrzeb edukacyjnych ucznia okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony albo przedłużony nie więcej niż o jeden rok szkolny.

14. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

§ 18. [Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego]

1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 19. [Dodatkowe zajęcia wyrównawcze]

1. Dla uczniów, o których mowa w § 18 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

§ 20. [Łączny wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych]

Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.

§ 21. [Nauka języka i kultury kraju pochodzenia]

1. Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi podlegających obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 osób.

2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.

3. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 1, dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia.

§ 22. [Stypendium przyznawane uczniom niebędącym obywatelami polskimi]

Uczniom niebędącym obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy, może być przyznane stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w miesięcznej wysokości równej wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy.

§ 23. [Obniżenie lub zawieszenie stypendium]

1. Stypendium, o którym mowa w § 22, może być obniżone w przypadku, gdy uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymał średnią ze śródrocznych, rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych równą lub mniejszą od 3,00.

2. Stypendium, o którym mowa w § 22, może być zawieszone, jeżeli uczeń, któremu przyznano stypendium:

1) podał nieprawdziwe informacje, na podstawie których zostało przyznane mu stypendium;

2) nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;

3) przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.

§ 24. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej]

Do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 1202), które utraciło moc z dniem 1 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »