Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 października 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1011 oraz z 2017 r. poz. 339) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dniu roboczym – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku, który jest dniem pracy w banku dokonującym rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, a także rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych.”;

2) w § 3:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy jest składany przez spółdzielnię mieszkaniową, dołącza ona do wniosku składanego w banku listę adresów lokali mieszkalnych, których dotyczy wniosek.”,

c) w ust. 4:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 10 ust. 1 pkt 2–5 oraz art. 11 ust. 6 ustawy – w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4;”,

– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) art. 10a ust. 1 ustawy – po kwartale, na którego koniec upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu.”,

d) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.”,

e) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.”;

3) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy – w wysokości stanu zadłużenia na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu;”;

4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) umorzeniu w ciężar budżetu państwa zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy – w wysokości stanu zadłużenia na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni okres systematycznej i terminowej spłaty kredytu;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-17
  • Data wejścia w życie: 2017-11-01
  • Data obowiązywania: 2017-11-01

Dziennik Ustaw