reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1815), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 90).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 90), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 9 czerwca 2014 r. (poz. 1011)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na podstawie art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, sposób rozliczeń z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych od kredytów mieszkaniowych, a także sposób rozliczeń z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych, w tym:

1) terminy składania wniosków o umorzenie;

2) terminy dokonywania umorzeń i zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek;

3) wzory rozliczeń z tytułu umorzeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

2) kredycie – należy przez to rozumieć kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy;

3) umorzeniu – należy przez to rozumieć umorzenie, na warunkach określonych w art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu.

§ 3. 1. Kredytobiorca składa w banku pisemny wniosek o dokonanie umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy.

2. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową, członkowie spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i którym przysługuje umorzenie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3–5 oraz art. 11 ust. 6 ustawy, składają wnioski w spółdzielni, a spółdzielnia jest obowiązana złożyć w banku w ich imieniu wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego rachunku kredytowego w banku.

3. Złożenie przez spółdzielnię mieszkaniową wniosku o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy nie wymaga wniosku członka spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

4. Kredytobiorca składa wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie:

1) art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 kwietnia 1996 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4;

2) art. 10 ust. 1 pkt 2–5, art. 10a ust. 1 oraz art. 11 ust. 6 ustawy – w terminie, w którym nastąpiło zdarzenie uprawniające do umorzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 4;

3) art. 11 ust. 3 ustawy – w terminie złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, a jeżeli wniosek ten został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r. – w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia wniesienia, zgodnie z umową kredytową, bieżącej lub następnej raty kredytu, z zastrzeżeniem § 4.

5. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną, kredytobiorca może złożyć jednorazowo wniosek o dokonywanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy w całym okresie spłaty kredytu, z tym że umorzenie jest dokonywane w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

6. Bank rozpatruje wniosek o dokonanie umorzenia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku bank niezwłocznie zawiadamia o tym wnioskodawcę i wzywa do uzupełnienia wniosku.

§ 4. Jeżeli wniosek o dokonanie umorzenia na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy został złożony po terminach określonych w § 3 ust. 4, bank dokona umorzenia, na dzień złożenia wniosku, w wysokości, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 11 ust. 3 ustawy. Przepis § 3 ust. 6 stosuje się.

§ 5. 1. Bank dokonuje umorzenia:

1) o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy – na dzień podjęcia przez bank decyzji o zakończeniu windykacji należności z tytułu kredytu, w wysokości ustalonej według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na dzień podjęcia tej decyzji;

2) o którym mowa w art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 i 6 ustawy, z zastrzeżeniem § 4 – na dzień:

a) 31 marca 1996 r. – w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

b) powiadomienia banku przez spółdzielnię mieszkaniową o ustaniu członkostwa – w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy,

c) w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku – w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3–5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień,

d) złożenia przez kredytobiorcę wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – w wysokości ustalonej na ten dzień nadwyżki, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy – na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu, w wysokości stanu zadłużenia na ten dzień;

4) o którym mowa w art. 11b ustawy – na dzień, w którym wpłata w wymaganej wysokości wpłynęła na rachunek kredytobiorcy w banku – w wysokości odpowiedniej części zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, ustalonej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy, według stanu zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek na ten dzień.

2. Bank dokonuje umorzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, po stwierdzeniu wniesienia przez kredytobiorcę spłat kredytu za dany kwartał i kwartały poprzednie, w wysokości określonej w art. 7, 8 i 11 ustawy, a w przypadku kredytobiorcy obciążonego zadłużeniem wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia bank dokonuje umorzenia po stwierdzeniu, że kredytobiorca spłacił to zadłużenie.

3. Umorzeniu podlega w pierwszej kolejności zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, a następnie zadłużenie z tytułu oprocentowania tych odsetek.

4. Jeżeli wniosek o zmianę zasad spłaty kredytu został złożony przed dniem 1 stycznia 1998 r., bank dokonuje umorzenia na dzień złożenia wniosku o to umorzenie, w wysokości nadwyżki ustalonej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy na dzień złożenia wniosku o zmianę zasad spłaty kredytu.

§ 6. Bank dokonuje zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek o kwotę tych odsetek podlegającą:

1) umorzeniu w ciężar budżetu państwa zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy – na ostatni dzień kwartału, w którym upływa 20-letni termin systematycznej i terminowej spłaty kredytu;

2) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 3 i 4 ustawy – na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. d;

3) wykupieniu, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy – na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c;

4) spłacie, ze środków budżetu państwa, zgodnie z art. 11c ustawy – na dzień, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.

§ 7. 1. Bank zawiadamia kredytobiorcę o dacie i wysokości dokonanego:

1) umorzenia, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych odsetek;

2) zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, o którym mowa w § 6.

2. Na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, spółdzielnia mieszkaniowa dokonuje zmian w analitycznej ewidencji zadłużenia, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 5 ustawy, i uzgadnia stan zadłużenia z bankiem.

3. Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana niezwłocznie poinformować członków lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o dokonanych umorzeniach oraz zmniejszeniach stanu zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.

§ 8.1) Bank w terminie określonym w umowie, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 440, z późn. zm.2)), w celu przedstawienia kwartalnych rozliczeń i informacji dotyczących przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa rozliczenie umorzeń zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych za dany kwartał, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.3)

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. poz. 90), które weszło w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 165, poz. 1169, z 2010 r. Nr 259, poz. 1762 oraz z 2013 r. poz. 89.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 51, poz. 441 oraz z 2006 r. Nr 165, poz. 1170).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UMORZENIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – ROZLICZENIE UMORZEŃ ZADŁUŻENIA KREDYTOBIORCÓW Z TYTUŁU PRZEJŚCIOWEGO WYKUPIENIA ODSETEK OD KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama