REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2461

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z 2016 r. poz. 2019 oraz z 2017 r. poz. 2150) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 wyrazy „16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1178)” zastępuje się wyrazami „15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161)”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentowi finalnemu na obszarze, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703);”;

2) w § 18 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W oznakowaniu przetworów mlecznych określenie „śmietankowy” może być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych:

1) bez składników smakowych lub aromatów o zawartości tłuszczu w suchej masie produktu nie mniejszej niż 50%;

2) ze składnikami smakowymi lub aromatami o zawartości tłuszczu w suchej masie części mlecznej produktu nie mniejszej niż 50%, określonej przed dodaniem składników niemlecznych.

6. Przepisów ust. 5 nie stosuje się do przetworów mlecznych wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Republice Turcji lub wytworzonych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z prawem tych państw.”;

3) w § 19 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazwę albo imię i nazwisko producenta; wymogu tego nie stosuje się w przypadku mięsa, o którym mowa w pkt 7;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu, o których mowa w załączniku XI do rozporządzenia nr 1169/2011, dodatkowo – odpowiednio dla każdego rodzaju mięsa – państwo pochodzenia lub miejsce pochodzenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1337/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wskazania kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, z owiec, kóz i drobiu (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 19).”;

4) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Nazwę „ocet” stosuje się tylko w przypadku produktów otrzymanych z surowców pochodzenia rolniczego wyłącznie w procesie biologicznym fermentacji alkoholowej i octowej.

2. Nazwy „ocet” nie stosuje się w przypadku mieszaniny octu i kwasu octowego spożywczego (E 260).”.

§ 2. [Środki spożywcze pozostające w obrocie]

Środki spożywcze, na opakowaniach których umieszczono nazwę „ocet” niezgodnie z § 19a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz przetwory mleczne zawierające w oznakowaniu określenie „śmietankowy” zastosowane niezgodnie z § 18 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mogą pozostawać w obrocie do dnia 31 marca 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 czerwca 2017 r. pod numerem 2017/224/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-04-01
  • Data obowiązywania: 2018-04-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA