REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 10

USTAWA

z dnia 24 listopada 2017 r.

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami]

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) w art. 36 w ust. 1:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni;”;

2) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni;”.

Art. 2. [Ustawa o ochronie przyrody]

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 83:

a) w ust. 1 po wyrazach „z terenu nieruchomości lub jej części” skreśla się wyrazy „niewpisanej do rejestru zabytków”,

b) uchyla się ust. 1a;

2) w art. 83a w ust. 1 po wyrazach „prezydent miasta” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków”;

3) w art. 83f w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;”;

4) w art. 86 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków;”.

Art. 3. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. [Postępowania w toku]

1. Postępowania o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków wszczęte na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną podlegają umorzeniu.

2. W przypadku zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, decyzje w sprawach, o których mowa w art. 84 ust. 4, 5 i 7 ustawy zmienianej w art. 2, wydaje organ, który wydał zezwolenie.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-03
  • Data wejścia w życie: 2018-01-18
  • Data obowiązywania: 2018-01-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA