| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przełożony – Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego albo dyrektora biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.”;

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potrzeby szkoleniowe podległych jednostek lub komórek organizacyjnych określa Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej „BSWP”, lub komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, a w Komendzie Głównej Policji – dyrektor biura lub równorzędnej komórki organizacyjnej, na podstawie otrzymanych od kierowników tych jednostek lub komórek informacji dotyczących rodzajów szkoleń, liczby osób oczekujących oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Na szkolenie policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol., szkoły policyjnej albo instytutu badawczego.”;

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki szkoleniowej przyjmuje policjantów na szkolenie na podstawie imiennego wykazu sporządzonego przez Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendanta szkoły policyjnej, dyrektora instytutu badawczego lub kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”;

5) w § 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

6) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik jednostki szkoleniowej pisemnie informuje Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora WSPol., komendantów szkół policyjnych, dyrektora instytutu badawczego i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji o rodzaju szkolenia, limicie miejsc oraz terminie rozpoczęcia szkolenia.”;

7) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. O wynikach przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komendant-rektor WSPol. pisemnie informuje Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów szkół policyjnych, dyrektora instytutu badawczego i kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”;

8) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Komendzie Głównej Policji, CBŚP lub BSWP – również kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;”;

9) w § 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji oraz instytut badawczy mogą prowadzić kursy specjalistyczne jako doskonalenie lokalne.”;

10) w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznaczeniu limitu miejsc dla CBŚP, BSWP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, WSPol., szkół policyjnych, instytutu badawczego oraz biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;”;

11) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad realizacją doskonalenia lokalnego sprawuje w:

1) CBŚP – Komendant CBŚP;

2) BSWP – Komendant BSWP;

3) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w podległych jednostkach organizacyjnych – komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

4) WSPol. – Komendant-rektor WSPol.;

5) szkole policyjnej – komendant szkoły policyjnej;

6) instytucie badawczym – dyrektor instytutu badawczego;

7) Komendzie Głównej Policji – dyrektorzy biur lub równorzędnych komórek organizacyjnych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593 oraz z 2016 r. poz. 1526.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »