| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów (Dz. U. poz. 1314) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw wewnętrznych w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Głównego Policji i jego zastępcy oraz w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także w stosunku do innych policjantów;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji lub pozostającego w jego dyspozycji, z wyłączeniem swoich zastępców;”;

2) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) Biura Spraw Wewnętrznych Policji;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach funduszu utworzonego w Komendzie Głównej Policji wyodrębnia się środki do dyspozycji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległej im jednostce organizacyjnej. Przepis ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »