| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 145f pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1755, z 2009 r. poz. 841 oraz z 2014 r. poz. 1347) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny predyspozycji policjanta do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej „oceną predyspozycji”, dokonuje Komendant Główny Policji lub z jego upoważnienia Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji albo komendant szkoły policyjnej.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można, w związku z tym samym delegowaniem, przedłużyć czas delegowania na łączny okres do dwóch lat, a policjantowi zajmującemu stanowisko we władzach misji pokojowej – na łączny okres do trzech lat:

1) na pisemny wniosek organu organizacji międzynarodowej, któremu został podporządkowany kontyngent policyjny;

2) z urzędu, gdy uzasadnia to interes służby.”;

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Przedłużenie czasu delegowania w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej albo akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom następuje po złożeniu przez policjanta oświadczenia o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 145a ust. 2 ustawy.

2. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Delegowanie lub przedłużanie czasu delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym, o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy, następuje za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W przypadku utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą policjanci podlegli Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo jednemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, komendant, któremu podlegają policjanci, deleguje, przedłuża czas delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym oraz odwołuje z tego delegowania.”;

6) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant Główny Policji może uchylić rozkaz o delegowaniu wydany przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.”;

7) w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – w przypadku utworzenia kontyngentu, o którym mowa w § 13.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650 i 730.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »