Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12)]

Określa się wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie nowego wzoru deklaracji]

Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r.

§ 3. [Stosowanie dotychczasowego wzoru deklaracji]

Wzór skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, określony w rozporządzeniu uchylanym w § 4, może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (Dz. U. poz. 2258).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [VAT-12]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 kwietnia 2018 r. (poz. 837)

VAT-12

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-07
  • Data wejścia w życie: 2018-07-01
  • Data obowiązywania: 2018-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw