| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 1544) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz. 957, z 2014 r. poz. 1149 oraz z 2017 r. poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w pkt 2 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się litery h–j w brzmieniu:

„h) objętych zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

i) objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,

j) korzystających z porad i konsultacji;”,

b) w pkt 3:

– w lit. d oraz da dodaje się po przecinku wyrazy „w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) specjalistycznych:

– korekcyjno-kompensacyjnych,

– logopedycznych,

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

– innych o charakterze terapeutycznym,

w tym o liczbie uczniów szkół i placówek wychowania przedszkolnego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,”;

2) w § 9:

a) w pkt 16 uchyla się lit. ze–zg,

b) uchyla się pkt 33,

c) w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36 w brzmieniu:

„36) otrzymana ocena pracy, o której mowa w art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela.”;

3) w § 12 w pkt 1 w lit. e przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. f i g;

4) w § 17 w ust. 1 i 4 wyrazy „2013–2017” zastępuje się wyrazami „2013–2018”;

5) w § 18 w pkt 1 wyrazy „2012–2017” zastępuje się wyrazami „2012–2018”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 2 marca 2019 r.

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »