| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2002), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1408).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1408), które stanowią:

"§ 2. Do postępowań o przyznanie płatności wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2018 r. (poz. 1747)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", zwanej dalej "pomocą", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanym dalej "Programem", w tym:

1) tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność.

§ 2. Działanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";

2) który nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.2))3), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych;

3) który, w przypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty:

a) wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1151/2012", lub

b) których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1151/2012, lub

c) objęte systemem rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.4)), lub

4) który, w przypadku uczestnictwa w krajowym systemie jakości żywności, wytwarza produkty:

a) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629), zwanej dalej "integrowaną produkcją roślin", lub

b) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", lub

c) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program".

§ 4. 1. Jeżeli producent rolny ubiega się o przyznanie pomocy z tytułu uczestnictwa we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności, to wniosek o przyznanie pomocy składa się:

1) odrębnie dla każdego produktu - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;

2) łącznie dla produktów - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;

3) łącznie dla produktów - w przypadku każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia jest liczony osobno dla:

1) każdego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b;

2) produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c;

3) produktów wytwarzanych w ramach każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4.

§ 5. 1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją", podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 1.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

§ 6. 1. Pomoc jest przyznawana według kolejności otrzymania przez Agencję wniosków o przyznanie pomocy spełniających wymagania określone w § 7.

2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy spełniającego wymagania określone w § 7.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) numer identyfikacyjny;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

3) informację, czy wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy w związku z wytwarzaniem:

a) określonego produktu w ramach wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, albo

b) wszystkich produktów w ramach wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo

c) wszystkich produktów w ramach każdego z krajowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 4;

4) informację o dołączonych do wniosku załącznikach.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopię ważnego certyfikatu zgodności wydanego przez jednostkę certyfikującą upoważnioną i podaną we wniosku o rejestrację, w rozumieniu przepisów o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, albo ważnego świadectwa jakości wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających zgodność procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność ze specyfikacją albo

b) oświadczenie złożone przez producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a albo lit. b, albo

2) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c:

a) kopię ważnego certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.5)), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 889/2008", w załączniku XII, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo

b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów w okresie konwersji zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, albo

3) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, dokonanego w roku złożenia wniosku, albo

4) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b:

a) kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą albo

b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Jakość Tradycja", albo

5) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c:

a) kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program", wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, albo

b) oświadczenie producenta rolnego o wytwarzaniu produktów zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu "Quality Meat Program".

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. b oraz pkt 5 lit. b, zawiera wskazanie produktów i rodzaju produkcji, jakie zostały objęte systemem kontroli, dane jednostki certyfikującej, do której zgłosił się producent rolny, oraz datę objęcia systemem kontroli.

§ 8. 1. Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności obejmujących okresy kolejnych 12 miesięcy, zwane dalej "okresami pomocy", liczonych od dnia:

1) wydania certyfikatu zgodności albo świadectwa jakości określonych w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b, lub

2) wydania certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008, w załączniku XII, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. b - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c, lub

3) zgłoszenia zamiaru prowadzenia integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo do podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 - w przypadku integrowanej produkcji roślin, lub

4) wydania certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. b - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b, lub

5) wydania certyfikatu zgodności, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. a, albo złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem określonym w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. b - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c.

2. Wysokość pomocy, za każdy z 5 okresów pomocy:

1) wynosi nie więcej niż:

a) 3200 zł - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,

b) 3000 zł - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,

c) 2750 zł - w przypadku integrowanej produkcji roślin,

d) 1470 zł - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b,

e) 2386 zł - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c;

2) oblicza się na podstawie poniesionych w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, kosztów:

a) kontroli, po przeprowadzeniu której wydaje się:

- certyfikat zgodności lub świadectwo jakości określone w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a - w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b,

- certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008 w załączniku XII - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c,

- certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji roślin - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a,

- certyfikat zgodności określony w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b,

- certyfikat zgodności określony w § 7 ust. 2 pkt 5 lit. a - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c, lub

b) składek na rzecz grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "grupą producentów", która w roku poprzedzającym złożenie wniosku o płatność realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub

c) zakupu publikacji poświęconych prowadzeniu upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin oraz pułapek feromonowych i lepowych - w przypadku integrowanej produkcji roślin.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

4. W przypadku integrowanej produkcji roślin:

1) wysokość pomocy obliczona na podstawie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b lub c, nie może przekroczyć 750 zł;

2) do kosztów kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, zalicza się także koszty przeprowadzenia badań i analiz, o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, oraz koszty kontroli, których konieczność przeprowadzenia wynika bezpośrednio z metodyk integrowanej produkcji roślin, a które dotyczą badań na obecność organizmów szkodliwych, w tym kwarantannowych.

5. Koszty składek na rzecz grupy producentów uwzględnia się przy obliczaniu wysokości pomocy, jeżeli producent rolny złożył oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt 3.

§ 9. 1. Wniosek o płatność za dany okres pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego w terminie 180 dni od dnia upływu tego okresu.

2. (uchylony).

3. Jeżeli producent rolny nie złożył wniosku o płatność za dany okres, nie może on ubiegać się o płatność za ten okres w kolejnych latach.

4. Wniosek o płatność, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz danymi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3, zawiera:

1) (uchylony);

2) oświadczenie, że producent rolny nie należy do organizacji producentów, o której mowa w art. 122 i 125 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.6))7), ponoszącej koszty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2, stanowiące podstawę do obliczenia wysokości pomocy z funduszu operacyjnego w ramach programu operacyjnego;

3) oświadczenie, czy producent rolny należy do grupy producentów działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i że grupa ta, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o płatność, realizowała zadania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

4) oświadczenie, że producent rolny w okresie, za który jest składany wniosek o płatność, wytworzył produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;

5) zobowiązanie producenta rolnego do:

a) informowania Agencji o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach,

b) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności z tego tytułu przez okres 5 lat, licząc od dnia otrzymania ostatniej wypłaty płatności;

6) informację o rodzaju i wielkości produkcji produktów objętych systemem jakości żywności, ze względu na wytwarzanie których składany jest wniosek o płatność.

5. Do wniosku o płatność za dany okres dołącza się:

1)8) w przypadku wspólnotowych systemów jakości żywności, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. a i b:

a) kopię certyfikatu zgodności określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność, lub

b) kopię świadectwa jakości określonego w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

2)8) w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. c - kopię certyfikatu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 889/2008 w załączniku XII, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3)8) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, ważnego w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3a)8) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Jakość Tradycja" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

3b)8) w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. c - kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie standardów systemu "Quality Meat Program" i wytwarzanie produktów zgodnie ze specyfikacją, ważnego co najmniej 14 dni w okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność;

4) kopie dowodów księgowych potwierdzających:

a) poniesienie kosztów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 2,

b) wpłatę składki na rachunek bankowy grupy producentów;

5) oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, o których mowa w ust. 7, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

6. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

- o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20053), koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt 1 pomniejszonej o 10%.

7. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/20053), odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

§ 10. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.

2. Decyzję w sprawie wypłaty płatności wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność spełniającego wymagania, o których mowa w § 9 ust. 4 i 5.

2a. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, na prośbę beneficjenta, w przypadku gdy beneficjent uprawdopodobni, że złożenie pierwszego wniosku o płatność w terminie:

1) jest niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.9))10), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1974/2006" - wydłuża ten termin o czas niezbędny do dokonania tej czynności;

2) było niemożliwe albo znacznie utrudnione z powodu działania siły wyższej lub wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/200610) - określa nowy termin niezbędny do dokonania tej czynności.

2b. Do przypadków określonych w ust. 2a stosuje się art. 47 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/200610).

3. Wypłata płatności następuje w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja określona w ust. 2 stała się ostateczna.

§ 11. W przypadku działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem, ze względu na istotę tego działania:

1) następca prawny wnioskodawcy albo nabywca gospodarstwa lub jego części albo przejmujący posiadanie gospodarstwa lub jego części nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy;

2) nie przyznaje się pomocy następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 1

FORMY ORGANIZACYJNE GRUP PRODUCENTÓW

Za grupę producentów uznaje się:

1) stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723),

2) kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.12)),

3) spółdzielnię utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285),

4) grupę producentów rolnych utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),

5) wstępnie uznaną grupę producentów, organizację producentów owoców i warzyw oraz grupę producentów chmielu, utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633),

6) izbę gospodarczą utworzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 oraz z 2018 r. poz. 650)

- jeżeli grupa producentów skupia i reprezentuje producentów rolnych biorących udział we wspólnotowych lub krajowych systemach jakości żywności.

Załącznik nr 2

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW

Zadania realizowane przez grupę producentów na rzecz członków obejmują współpracę w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie jakości żywności, w szczególności z:

1) art. 19 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1151/2012 - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. a rozporządzenia;

2) art. 7 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1151/2012 - w przypadku wspólnotowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b rozporządzenia;

3) art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli;

4) art. 57 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin -w przypadku integrowanej produkcji roślin;

5) aktu założycielskiego lub regulaminu używania znaku jakości lub innych dokumentów grupy producentów, dotyczących monitorowania produktu, pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji oraz odbiorców pośrednich produktu - w przypadku krajowego systemu jakości żywności, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. b i c rozporządzenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 277 z 09.10.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 22.12.2006, str. 23, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 8, Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 11.03.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 100, Dz. Urz. UE L 144 z 09.06.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 339 z 21.12.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 02.08.2012, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865.

3) Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 264 z 03.10.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 156 z 15.06.2011, str. 12, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 300 z 18.10.2014, str. 72.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 80, Dz. Urz. UE L 129 z 28.05.2009, str. 21, Dz. Urz. UE L 204 z 06.08.2009, str. 15, Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2010, str. 19, Dz. Urz. UE L 96 z 09.04.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 113 z 03.05.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 41 z 15.02.2012, str. 5, Dz. Urz. UE L 71 z 09.03.2012, str. 42, Dz. Urz. UE L 154 z 15.06.2012, str. 12, Dz. Urz. UE L 118 z 30.04.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 283 z 25.10.2013, str. 15, Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 29, Dz. Urz. UE L 106 z 09.04.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 230 z 01.08.2014, str. 10, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 97, Dz. Urz. UE L 29 z 05.02.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 116 z 30.04.2016, str. 8 oraz Urz. UE L 282 z 19.10.2013, str. 19.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 6, Dz. Urz. UE L 121 z 07.05.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 61, Dz. Urz. UE L 155 z 13.06.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 26 z 30.01.2009, str. 6, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 37 z 06.02.2009, str. 14, Dz. Urz. UE L 63 z 07.03.2009, str. 9, Dz. Urz. UE L 128 z 27.05.2009, str. 12, Dz. Urz. UE L 154 z 17.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 02.09.2009, str. 6, Dz. Urz. UE L 290 z 06.11.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 12.03.2010, str. 30, Dz. Urz. UE L 150 z 16.06.2010, str. 40, Dz. Urz. UE L 220 z 21.08.2010, str. 76, Dz. Urz. UE L 346 z 30.12.2010, str. 11, Dz. Urz. UE L 276 z 21.10.2011, str. 63, Dz. Urz. UE L 313 z 26.11.2011, str. 47, Dz. Urz. UE L 44 z 16.02.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 38, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 41, Dz. Urz. UE L 20 z 23.01.2013, str. 44, Dz. Urz. UE L 56 z 28.02.2013, str. 16, Dz. Urz. UE L 97 z 06.04.2013, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1.

7) Utraciło moc na podstawie art. 230 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z art. 230 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia nr 1308/2013 oraz do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XIV do rozporządzenia nr 1308/2013.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 1408), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 104 z 21.04.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 318 z 28.11.2008, str. 6, Dz. Urz. UE L 111 z 05.05.2009, str. 5, Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str. 17, Dz. Urz. UE L 171 z 01.07.2009, str. 49, Dz. Urz. UE L 36 z 09.02.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 57, Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 215 z 10.08.2013, str. 16.

10) Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.; rozporządzenie nr 1974/2006 stosuje się nadal do operacji wdrożonych na podstawie programów zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 lutego 2008 r.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 769, z 1998 r. poz. 668, z 2006 r. poz. 1472, z 2008 r. poz. 876, z 2014 r. poz. 434, z 2015 r. poz. 838 oraz z 2018 r. poz. 650.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »