| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, w tym skalę wizualizacji tych map.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) obszarze zagrożenia powodziowego – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

2) klasach użytkowania terenu – rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego w celu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej wykonywanej na obszarze zagrożenia powodziowego oraz określenia wartości potencjalnych strat powodziowych.

§ 3. [Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego]

1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci elektronicznej obejmującej bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne.

2. Bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci warstw wektorowych.

3. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), zwanym dalej „układem współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992”.

4. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

5. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików rastrowych w formacie:

1) PDF, zawierających treść tych map wraz z elementami pozaramkowymi;

2) GEOTIFF, obejmujących główną ramkę danych zawierającą treść tych map.

6. Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej stanowią mapy topograficzne w skali 1:10 000 lub ortofotomapy o terenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m.

§ 4. [Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego]

1. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.

2. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów dorzeczy w następujących skalach:

1) 1:3 000 000 oraz 1:1 500 000 – dla obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Odry;

2) 1:250 000 – dla obszarów dorzeczy Dniestru, Banówki i Świeżej;

3) 1:500 000 – dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionów wodnych Czadeczki i Czarnej Orawy;

4) 1:25 000 – dla obszaru dorzecza Dunaju, dla regionu wodnego Morawy;

5) 1:750 000 – dla obszaru dorzecza Łaby;

6) 1:1 000 000 – dla obszarów dorzeczy Niemna i Pregoły.

3. Wizualizacje map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego opracowuje się w formacie PDF w rozmiarze arkusza 297 × 210 mm.

§ 5. [Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej]

1. Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą głębokość wody;

2) mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą prędkość przepływu wody.

2. Mapy zagrożenia powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

3. Mapę zagrożenia powodziowego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opracowuje się dla miast będących siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody, miast na prawach powiatu i innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób, położonych na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dla powodzi od strony rzek.

§ 6. [Elementy uwzględniane przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego]

1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) głębokości wody;

2) obszaru zagrożenia powodziowego;

3) maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających z matematycznego modelowania hydraulicznego;

4) rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych w przekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;

5) cieków naturalnych i kanałów;

6) nazw cieków naturalnych i kanałów;

7) kilometrażu rzeki oznaczonego co 0,5 km;

8) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz granicy państwa;

9) nazw miejscowości.

2. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) prędkości przepływu wody;

2) kierunków przepływu wody;

3) elementów wymienionych w ust. 1 pkt 2–9.

§ 7. [Elementy uwzględniane przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych]

Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) kilometrażu brzegu morskiego oznaczonego co 0,5 km;

2) granic pasa technicznego brzegu morskiego;

3) granic pasa ochronnego brzegu morskiego;

4) granic portów i przystani morskich;

5) elementów wymienionych w § 6 ust. 1.

§ 8. [Oznaczanie elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 7 pkt 1–4]

Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach także elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 7 pkt 1–4, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.

§ 9. [Wyznaczanie obszaru zagrożenia powodziowego]

1. Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego.

2. Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się jako:

1) modelowanie jednowymiarowe – za pomocą jednowymiarowego modelu przepływu (1D), w którym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;

2) modelowanie dwuwymiarowe – za pomocą dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), w którym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.

3. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast określonych w § 5 ust. 3.

4. Dla terenów innych niż miasta określone w § 5 ust. 3 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe, z tym że zamiast modelowania jednowymiarowego można wykonać modelowanie dwuwymiarowe.

5. W przypadkach przewidzianych do modelowania dwuwymiarowego zamiast modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się z jednowymiarowego modelu przepływu (1D) dla koryt cieków oraz dwuwymiarowego modelu przepływu (2D) dla obszarów zalewowych od strony cieków naturalnych i kanałów oraz od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

§ 10. [Wyznaczanie obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a i b Prawa wodnego]

Przy wyznaczaniu obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne:

1) przyjmuje się przepływ lub poziom wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat;

2) uwzględnia się całkowite zniszczenie wału przeciwpowodziowego lub wału przeciwsztormowego.

§ 11. [Oznaczanie głębokości wody]

1. Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, głębokość wody oznacza się w następujących przedziałach:

1) głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m – wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;

2) głębokość wody większa niż 0,5 m, a mniejsza lub równa 2 m – wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra budynków, ale wysokie ze względu na straty materialne;

3) głębokość wody większa niż 2 m, a mniejsza lub równa 4 m – wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie ze względu na straty materialne; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;

4) głębokość wody większa niż 4 m – wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia całkowitych strat materialnych.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, prędkość przepływu wody oznacza się w następujących przedziałach:

1) prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s – prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;

2) prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, a mniejsza lub równa 1 m/s – prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o niewielkich rozmiarach i masie oraz stanowi zagrożenie dla ludzi;

3) prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, a mniejsza lub równa 2 m/s – prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o dużych rozmiarach i masie oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;

4) prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s – prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty, jest w stanie przemieszczać obiekty o bardzo dużych rozmiarach i masie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, a także stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.

3. Głębokość wody uzyskuje się w wyniku modelowania jednowymiarowego albo modelowania dwuwymiarowego.

4. Prędkość przepływu wody i kierunki przepływu wody uzyskuje się w wyniku modelowania dwuwymiarowego.

§ 12. [Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej]

1. Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych:

1) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;

2) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

2. Mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

§ 13. [Elementy uwzględniane przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego]

1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

2) budynków mieszkalnych;

3) obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, w tym:

a) szpitali,

b) szkół,

c) przedszkoli,

d) żłobków,

e) hoteli,

f) centrów handlowo-usługowych,

g) jednostek Policji,

h) jednostek ochrony przeciwpożarowej,

i) jednostek Straży Granicznej,

j) domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku i hospicjów,

k) zakładów karnych, zakładów poprawczych i aresztów śledczych;

4) wartości potencjalnych strat powodziowych;

5) elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach:

1) następujących klas użytkowania terenu:

a) terenów zabudowy mieszkaniowej,

b) terenów przemysłowych,

c) terenów komunikacyjnych,

d) lasów,

e) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

f) gruntów ornych i upraw trwałych,

g) użytków zielonych,

h) wód powierzchniowych,

i) pozostałych terenów;

2) ujęć wód powierzchniowych i wód podziemnych;

3) stref ochronnych ujęć wody;

4) kąpielisk;

5) obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;

6) ogrodów zoologicznych;

7) zabytków nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669);

8) zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz. U. z 1976 r. poz. 190);

9) pomników zagłady, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

10) skansenów i muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669);

11) bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669);

12) archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650);

13) instalacji mogących w razie wystąpienia powodzi spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.3)), w następujących kategoriach działalności przemysłowej:

a) przemysł energetyczny,

b) produkcja i obróbka metali,

c) przemysł mineralny,

d) przemysł chemiczny,

e) gospodarka odpadami,

f) inne rodzaje działalności, obejmujące:

– produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna,

– intensywny chów lub hodowlę drobiu i świń,

– produkcję i przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych;

14) zakładów przemysłowych, których instalacje nie wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a które mogą stwarzać zagrożenie, w tym zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 3 pkt 48a tej ustawy;

15) potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wód, w szczególności:

a) oczyszczalni ścieków,

b) przepompowni ścieków,

c) składowisk odpadów,

d) cmentarzy;

16) elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9.

§ 14. [Elementy uwzględniane przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych]

1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 1 pkt 1–4.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, dla powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnia się oznaczenie na tych mapach elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 2 pkt 1–15.

§ 15. [Oznaczanie elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2 pkt 1–15]

Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1, można uwzględnić oznaczenie na tych mapach również elementów innych niż wymienione w § 6 ust. 1 pkt 2 i 5–9, § 7 pkt 1–4 i § 13 ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2 pkt 1–15, jeżeli wynika to ze specyfiki obszaru zagrożenia powodziowego lub powodzi.

§ 16. [Oznaczanie budynków i obiektów znajdujących się na obszarach, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m oraz dla których głębokość wody jest większa niż 2 m]

1. Na mapach ryzyka powodziowego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, oznacza się budynki mieszkalne, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, i obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 3, znajdujące się na obszarach, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m oraz dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.

2. Wartości potencjalnych strat powodziowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 4, określa się dla klas użytkowania terenu, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. a–g.

§ 17. [Elementy obligatoryjne arkusza wersji kartograficznej mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego]

Każdy arkusz wersji kartograficznej mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego zawiera w szczególności następujące elementy:

1) tytuł opracowania;

2) godło arkusza mapy i nazwę arkusza mapy w skali 1:10 000 w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992;

3) główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z § 6–8 i § 13–15;

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

5) siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych w układzie mapy;

6) wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-UTM, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

7) skalę i podziałkę liniową;

8) objaśnienia znaków;

9) ramkę danych określoną jako „układ arkuszy”, z zaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych:

a) podział arkuszowy map topograficznych w skali 1:10 000, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992,

b) zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa oraz granicę państwa,

c) obszar działania jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – regionalnych zarządów gospodarki wodnej i zarządów zlewni;

10) informację o:

a) układach odniesienia,

b) aktualności podkładu topograficznego,

c) aktualności hydrograficznej opracowania,

d) organach właściwych do sporządzenia i zatwierdzenia mapy,

e) wykonawcy mapy,

f) dacie i numerze wydania mapy.

§ 18. [Dane obligatoryjnie wykorzystywane przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego]

1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego wykorzystuje się w szczególności:

1) bazy danych dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2) bazy danych dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

3) bazy danych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) ortofotomapy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o terenowej wielkości piksela równej 0,5 m;

5) mapy topograficzne w skali 1:10 000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;

6) mapy hydrograficzne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;

7) mapy sozologiczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w skali 1:50 000;

8) numeryczny model terenu, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;

9) numeryczny model pokrycia terenu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, o interwale siatki punktów wysokościowych 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;

10) krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669);

11) Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000;

12) wykaz kąpielisk, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

13) informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami, o którym mowa w art. 329 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

14) bazy danych hydrogeologicznych, o których mowa w art. 380 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

15) mapę obszaru Natura 2000, o której mowa w art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);

16) centralny rejestr form ochrony przyrody, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

17) rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, o którym mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

18) rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku, o którym mowa w art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479);

19) rejestr zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

20) gminną ewidencję zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

21) dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.

2. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 9, lub stwierdzenia w nich zmian w ukształtowaniu terenu, mających istotny wpływ na poziom zagrożenia powodziowego, jest możliwe wykorzystanie innych dostępnych danych.

3. Dane z rejestrów i ewidencji, o których mowa w ust. 1 pkt 19 i 20, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego w przypadku dostępności danych w postaci warstwy wektorowej.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710, 1479, 1669 i 1722).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »