reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Art. 1. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok]
W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 29 dodaje się art. 29a–29h w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw zdrowia może przekazać z budżetu państwa środki do Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 1 800 000 tys. zł w celu zwiększenia funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia mogą zostać zwiększone ze środków, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 29b. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego do wysokości 150 000 tys. zł.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane w ramach limitu, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 143 oraz z 2016 r. poz. 1592).

3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 29c. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przekazać Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dodatkowe środki z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, na realizację pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w roku 2018 suszy lub powodzi, do wysokości 715 500 tys. zł.

2. Do zmiany planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018 wynikającej z przekazania dotacji, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o której mowa w art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 29d. 1. W roku 2018 minister właściwy do spraw transportu może przekazać dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1 800 000 tys. zł na objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane do dnia 31 marca 2019 r.

Art. 29e. 1. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170), może być również wpłata z budżetu państwa w wysokości 2 100 000 tys. zł przekazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Do zmiany planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji na rok 2018 w zakresie środków, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych ani opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o których mowa w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 29f. 1. W roku 2018 upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonania, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, przeniesienia wydatków w wysokości do 12 000 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) z części 29 – Obrona Narodowa do części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026, sporządzonego na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245).

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r.

Art. 29g. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 1 000 000 tys. zł przekazana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 29h. W roku 2018 źródłem przychodu Funduszu Rezerwy Demograficznej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.2)), może być również wpłata z budżetu państwa do wysokości 2 000 000 tys. zł przekazana przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.”;

2) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 1544 i 1669) w art. 36 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017–2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 756,91 mln zł, z tego:”;

2) w pkt 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w 2018 r. – 34,54 mln zł, w tym:”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) 21,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,”.”;

3) po art. 38 dodaje się art. 38a–38d w brzmieniu:

„Art. 38a. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. W roku 2019 środki finansowe na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy zmienianej w art. 1, wynoszą 320 232 tys. zł.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., może przekazać środki w wysokości, o której mowa w ust. 1, do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji celowej.

3. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, Narodowy Fundusz Zdrowia wykorzysta do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. Odsetki od lokat przekazanych środków stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.”;

2) w art. 12:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r.;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 1 pkt 1, pkt 3 lit. a i b w zakresie art. 97 ust. 8a zdanie drugie i pkt 4 w zakresie art. 116 ust. 1 pkt 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;”.

Art. 38b. W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Środki Funduszu Dróg Samorządowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, przekazane w 2018 r. mogą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r.”;

2) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wynosi w roku:

1) 2018 – 1,1 mld zł;

2) 2019 – 0,5 mld zł;

3) 2020 – 1,6 mld zł;

4) 2021 – 1,6 mld zł;

5) 2022 – 1,6 mld zł;

6) 2023 – 1,6 mld zł;

7) 2024 – 1,6 mld zł;

8) 2025 – 1,6 mld zł;

9) 2026 – 1,6 mld zł;

10) 2027 – 1,6 mld zł.”.

Art. 38c. Środki, o których mowa w art. 29b–29d i art. 29f oraz art. 50 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38b, stanowią wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przepisy art. 41 ust. 1 i 7 i art. 181 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wydane na podstawie art. 41 ust. 2–6 i art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 38d. 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 29b–29d, oraz na wpłatę do Funduszu Reprywatyzacji, na wpłatę do Funduszu Emerytur Pomostowych, na wpłatę do Funduszu Rezerwy Demograficznej, na wpłatę na fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia i na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 38a, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 50 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 38b minister właściwy do spraw finansów publicznych może utworzyć w roku 2018 rezerwę celową z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do wysokości 10 985 732 tys. zł.

2. W przypadku utworzenia rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1:

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) nie stosuje się art. 177 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) podziału tej rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra, nie później niż do dnia 28 grudnia 2018 r.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925 i 2192.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669, 2126, 2192, 2215 i 2244.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama