REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, 138, 730 i 912) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób podziału środków funduszu socjalnego, zwanego dalej „funduszem”, między jego dysponentów,

2) zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu,

3) rodzaje świadczeń socjalnych,

4) dysponentów środków funduszu,

5) tryb przyznawania świadczeń socjalnych

– w odniesieniu do emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, zwanych dalej „uprawnionymi”.

§ 2. [Przeznaczanie środków funduszu]

Środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne:

1) zapomogi pieniężne;

2) dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;

3) zwrot części kosztów pogrzebu uprawnionego, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego;

4) dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach;

5) dopłaty do kosztów wypoczynku indywidualnego i zbiorowego, a także do innych form rekreacji;

6) dopłaty do kosztów zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie obozów i kolonii oraz innych form działalności socjalnej;

7) dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowej.

§ 3. [Dysponenci środków funduszu]

1. Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonuje podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w ust. 2, odpowiednio do wysokości środków zaplanowanych na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy poszczególnych służb, z uwzględnieniem liczby emerytów i rencistów oraz osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego oraz według miejsca zamieszkania uprawnionych.

2. Dysponentami środków funduszu są:

1) Komendant Główny Policji;

2) Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Komendant Służby Ochrony Państwa – w odniesieniu do emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

5) Szef Krajowej Administracji Skarbowej – w odniesieniu do emerytów i rencistów Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

§ 4. [Organy powołujące komisję socjalną]

1. Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, komendanci ośrodków Straży Granicznej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorzy izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, zwani dalej „kierownikami jednostek organizacyjnych”, powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną, zwaną dalej „komisją”.

2. Komisja jest organem opiniodawczym i doradczym kierownika jednostki organizacyjnej w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych.

3. Komisję powołuje się na 4 lata, z tym że kierownik jednostki organizacyjnej zachowuje prawo do uzupełniania składu komisji oraz do odwołania członka komisji w przypadku:

1) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

2) stwierdzenia naruszenia prawa podczas wykonywania obowiązków;

3) uchylania się od wykonywania obowiązków;

4) ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający pełnienie funkcji członka komisji.

4. Komisja opiniuje plan podziału funduszu na poszczególne świadczenia socjalne – na każdy rok kalendarzowy.

5. Zmiany w planie podziału funduszu są dokonywane z zachowaniem trybu określonego w ust. 4.

6. Komisja powołana przez Komendanta Służby Ochrony Państwa jest właściwa również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

7. Komisje powołane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości są właściwe również w zakresie świadczeń dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

§ 5. [Przyznawanie świadczeń socjalnych]

1. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów i rencistów.

2. Do wniosku dołącza się:

1) odcinek emerytury lub renty albo kopię (kserokopię) ostatniej decyzji w sprawie emerytury lub renty;

2) inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia socjalnego, w szczególności rachunki, faktury, zaświadczenia.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. [Organ właściwy do przyjmowania wniosków]

1. Wniosek kieruje się do komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych lub kieruje się do osoby wyznaczonej do załatwiania spraw socjalnych w jednostce organizacyjnej właściwej w dniu zwolnienia ze służby, a także właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

2. Komórka organizacyjna właściwa do spraw socjalnych lub osoba wyznaczona do załatwiania spraw socjalnych niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do zaopiniowania komisji.

§ 7. [Rozpatrywanie wniosków socjalnych]

1. Wniosek jest rozpatrywany przez komisję na najbliższym jej posiedzeniu przypadającym po dacie złożenia wniosku.

2. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i załączonymi dokumentami przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej propozycję dotyczącą sposobu załatwienia sprawy, w szczególności określa wysokość świadczenia.

3. Świadczenia socjalne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej.

4. Świadczenia socjalne wypłaca niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.

5. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Biura Ochrony Rządu uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Komendant Służby Ochrony Państwa, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa, właściwa do spraw finansowych.

6. Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów Służby Celnej uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izb administracji skarbowej, dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości, a wypłaca je niezwłocznie komórka organizacyjna jednostki organizacyjnej, właściwa do spraw finansowych.

§ 8. [Pierwszeństwo korzystania ze świadczeń socjalnych]

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje uprawnionym:

1) posiadającym trudne warunki materialne;

2) poszkodowanym na skutek klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych powstałych niezależnie od uprawnionego;

3) sierotom zupełnym;

4) samotnie wychowującym dzieci;

5) ponoszącym dodatkowe koszty związane z wychowywaniem dzieci wymagających specjalnej opieki i leczenia.

§ 9. [Powoływanie komisji socjalnych]

Komisje socjalne powołane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143) działają do końca kadencji, na które zostały powołane.

§ 10. [Stosowanie przepisów]

Postępowania wszczęte na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 9, i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są prowadzone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 11. [Podział środków funduszu]

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dokonując w 2018 r. podziału środków funduszu między dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, oblicza kwotę środków funduszu dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiednio do wysokości zaplanowanych środków na wypłatę emerytur i rent dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w 2018 r.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1374 oraz z 2017 r. poz. 1143), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1321).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 grudnia 2018 r. (poz. 2391)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA