reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.

§ 2. [Miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego]

1. Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.

2. Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

3. Wojewoda, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:

1) dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;

2) dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

§ 3. [Uprawnienia ministra właściwego do spraw rodziny]

Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w innych terminach i za inne okresy, niż określone w § 2.

§ 4. [Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia do sprawozdań za czerwiec 2019 r.]

Do sprawozdań z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za czerwiec 2019 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1813).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: B. Borys-Szopa


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 i 924.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730, 752 i 924.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama