| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1500) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku:

a) świadczeniodawcy – posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

b) apteki realizującej czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne – posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,

c) niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – potwierdzić prawo wykonywania zawodu medycznego, które zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania danego zawodu medycznego uprawnia do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2)) oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – przez przedstawienie kopii dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu;”;

2) w § 3:

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a wyrazy „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4))” zastępuje się wyrazami „o ochronie danych osobowych”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem udostępnionej przez Fundusz aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, w celu korzystania z usług informatycznych i komunikacji z Funduszem świadczeniodawców oraz niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, przy pomocy bezpiecznego kanału wymiany informacji, zwanej dalej „aplikacją dostępową Funduszu”, w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła umowę upoważniającą do korzystania z aplikacji dostępowej Funduszu.”;

3) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła umowę upoważniającą do korzystania z aplikacji dostępowej Funduszu.”,

b) w ust. 5 w pkt 1 skreśla się wyrazy „ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 1542, 1556 i 1590.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »