REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 1500

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742), zwana dalej „niebędącą świadczeniodawcą osobą uprawnioną”, występujący do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, o dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, występujący do Funduszu o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy, zwanego dalej „dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń”, jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych;

2) posiadać upoważnienie do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Funduszu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)), umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zwanej dalej „usługą Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców”;

3) powierzyć, osobom uprawnionym zgodnie z § 4, wykonywanie zadań polegających na:

a) występowaniu do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz

b) nadawaniu i odbieraniu uprawnień do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców osobom upoważnionym przez świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną do dokonywania tej czynności.

§ 3.
1. W celu uzyskania upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, składa wniosek o wydanie tego upoważnienia.

2. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną:

a) nazwę (firmę) świadczeniodawcy, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – imię i nazwisko tej osoby,

b) numer identyfikacyjny świadczeniodawcy, określony przez Fundusz, a w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – numer PESEL tej osoby;

2) zobowiązanie do:

a) przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)),

b) zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych, zawierające klauzulę w brzmieniu: „Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pozyskiwanych ze zbiorów danych przetwarzanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także do nieprzekazywania tych danych nieuprawnionym osobom trzecim, pod rygorem utraty upoważnienia do korzystania z usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.”.

3. Wniosek o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, składa się w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła odpowiednio umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych za pośrednictwem udostępnionej przez Fundusz aplikacji dostępnej przez przeglądarkę internetową, umożliwiającej komunikację świadczeniodawców oraz niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych z Funduszem, przy pomocy bezpiecznego kanału wymiany informacji, zwanej dalej „aplikacją dostępową Funduszu”.

4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku o wydanie upoważnienia, Fundusz wydaje upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujące świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) zakres upoważnienia, obejmujący uprawnienie świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej do:

a) korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców,

b) upoważniania osób, którym powierza wykonywanie zadania w zakresie występowania w jego lub jej imieniu do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

§ 4.
1. Świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona wyznacza osobę, której mają zostać powierzone zadania, o których mowa w § 2 pkt 3, i występuje do Funduszu z wnioskiem o przyznanie tej osobie uprawnień do wykonywania tych zadań.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko oraz numer PESEL wyznaczonej osoby, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu w oddziale wojewódzkim Funduszu, z którego dyrektorem świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona zawarła odpowiednio umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych.

4. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji poprawności danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, Fundusz nadaje za pośrednictwem aplikacji dostępowej Funduszu, osobie wskazanej we wniosku uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

5. Osoba, której Fundusz nadał uprawnienia do wykonywania zadań, o których mowa w § 2 pkt 3, oraz osoba, którą świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, upoważnił do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, przed uzyskaniem dostępu do tej usługi:

1) składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także zasad poufności i tajemnicy danych pozyskanych z Funduszu;

2) uzyskuje od świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej dokument upoważniający do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zawierający jej imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 5.
Zachowują ważność upoważnienia przyznane świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej, zapewniające dostęp do usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli przy wydawaniu tych upoważnień spełnione były warunki, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016 i 1342.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA