REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1943

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 523), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1076).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1076), które stanowią:

"§ 2. Stawki dodatku za posiadany stopień służbowy w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługują funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 września 2019 r. (poz. 1943)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2002 r.

w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wysokość dodatków do uposażenia otrzymywanych przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej "funkcjonariuszem", zasady ich przyznawania i obniżania, sposób ich wypłaty oraz rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uposażeniu zasadniczym - rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat;

2) najniższym uposażeniu - rozumie się przez to miesięczne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania wraz z dodatkiem za stopień szeregowego.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. (uchylony).

5. Kwoty dodatków do uposażenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 2. Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek za stopień w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać funkcjonariuszowi, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Funkcjonariuszowi może być przyznany na czas określony podwyższony dodatek służbowy, w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku.

6. Funkcjonariuszowi obniża się dodatek służbowy w przypadku stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

7. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie.

§ 4. Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby jest dodatek kontrolerski.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostkach organizacyjnych, na stanowiskach kontroli lub audytu wewnętrznego, a także funkcjonariuszowi kierującemu taką jednostką organizacyjną oraz wykonującemu czynności kontrolne lub audytu wewnętrznego przyznaje się dodatek kontrolerski w wysokości miesięcznej do 25% stawki uposażenia zasadniczego, według grupy zaszeregowania specjalisty obowiązującej w miejscu pełnienia służby.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec funkcjonariusza, któremu powierzono na czas określony pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku kontroli lub audytu wewnętrznego oraz wykonującego kontrolę lub audyt wewnętrzny w ramach tej jednostki organizacyjnej.

§ 6. (uchylony).

§ 7. (uchylony).

§ 8. 1. Dodatki do uposażenia, z uwzględnieniem § 3 ust. 3, przyznaje, podwyższa lub obniża:

1) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zastępcom Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - pozostałym funkcjonariuszom.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, załatwia się w drodze decyzji administracyjnej w formie rozkazu personalnego.

§ 9. Dodatki do uposażenia wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 10. (uchylony).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 października 2002 r.4)

STAWKI DODATKU ZA POSIADANY STOPIEŃ SŁUŻBOWY

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka w złotych

1

Generał brygady

1800

2

Pułkownik

1700

3

Podpułkownik

1650

4

Major

1600

5

Kapitan

1500

6

Porucznik

1450

7

Podporucznik

1400

8

Starszy chorąży sztabowy

1250

9

Chorąży sztabowy

1200

10

Młodszy chorąży sztabowy

1150

11

Starszy chorąży

1100

12

Chorąży

1050

13

Młodszy chorąży

1000

14

Starszy sierżant sztabowy

900

15

Sierżant sztabowy

860

16

Starszy sierżant

830

17

Sierżant

800

18

Starszy plutonowy

750

19

Plutonowy

720

20

Starszy kapral

680

21

Kapral

650

22

Starszy szeregowy

620

23

Szeregowy

600

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125, 1091 i 1726.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 października 2002 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 1492), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1076), które weszło w życie z dniem 26 czerwca 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-11
  • Data wejścia w życie: 2019-10-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA