| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Gościeradów]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Gościeradów (PLH0600072)), obejmujący obszar 1752,64 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8528) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 77).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 września 2019 r. (poz. 1973)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

337547,77

706809,85

2

337499,33

706937,67

3

337525,17

706968,99

4

337383,71

707443,46

5

337312,01

707554,46

6

337259,95

707666,45

7

336706,05

707270,22

8

336637,67

707324,92

9

336500,92

707498,14

10

336250,21

707753,41

11

336118,01

707999,57

12

335835,39

707817,23

13

335854,21

707772,98

14

335912,88

707675,92

15

336129,20

707418,81

16

335917,56

707266,20

17

336103,29

706975,37

18

335455,40

706494,50

19

335453,97

706157,60

20

335921,88

705835,11

21

335976,59

705872,54

22

336029,86

705879,74

23

336158,00

705881,18

24

336222,59

705895,94

25

336342,61

705913,30

26

336464,45

705934,59

27

336644,63

705999,23

28

336924,86

706162,51

29

337098,08

706230,89

30

337640,53

706381,32

31

337633,23

706450,32

32

337547,77

706809,85

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

337275,86

705478,74

2

337234,83

705410,37

3

337262,18

705369,34

4

337307,77

705351,11

5

337435,40

705392,13

6

337544,81

705405,81

7

337708,91

705451,39

8

337617,74

705724,90

9

337558,48

705743,13

10

337490,10

705688,43

11

337403,49

705556,24

12

337275,86

705478,74

 

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

340660,24

709366,46

2

340642,85

709369,62

3

340651,39

709629,53

4

340636,52

709780,75

5

340563,78

709771,26

6

340551,14

710010,03

7

339502,09

709998,45

8

339279,87

709895,88

9

339184,14

709875,37

10

338968,40

709891,84

11

338644,15

709949,93

12

338496,95

709950,59

13

338372,82

709960,46

14

338230,28

710001,87

15

338172,94

710002,11

16

337954,72

710062,21

17

337823,44

710090,76

18

337776,86

710102,00

19

337703,78

710097,60

20

337666,18

710049,73

21

337592,63

709782,32

22

337662,76

709564,26

23

337691,63

709471,61

24

337695,48

709352,27

25

337708,95

709287,31

26

337713,52

709213,00

27

337751,63

709069,30

28

337790,62

708849,53

29

337812,84

708750,61

30

337868,47

708522,69

31

337967,03

708131,76

32

338001,40

707979,51

33

338045,67

707796,72

34

338138,17

707439,00

35

338193,64

707225,42

36

338247,62

707060,81

37

338292,98

706855,36

38

338361,11

706594,54

39

338417,76

706393,79

40

338452,22

706337,10

41

338600,31

706463,87

42

338669,31

706499,97

43

338831,90

706519,50

44

338948,24

706535,17

45

339079,79

706527,48

46

339143,88

706538,35

47

339235,54

706529,70

48

339358,28

706545,08

49

339511,54

706539,26

50

339643,38

706509,71

51

339735,63

706537,85

52

339787,70

706547,06

53

339875,27

706578,17

54

339947,58

706634,01

55

340053,47

706683,70

56

340134,58

706733,46

57

340231,65

706852,63

58

340363,82

706859,46

59

340405,85

706875,45

60

340490,76

707204,60

61

340515,24

707316,90

62

340530,15

707525,64

63

340537,60

707687,16

64

340579,03

708036,04

65

340594,76

708144,40

66

340594,17

709035,19

67

340660,24

709366,46

 

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu

załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

344221,21

712383,48

2

344138,98

712473,61

3

344186,42

712625,40

4

344144,36

712705,83

5

344093,12

712785,11

6

344070,98

712840,45

7

344031,45

712878,40

8

343995,08

712900,54

9

343963,46

712903,71

10

343917,60

712952,72

11

343906,54

713039,69

12

343943,51

713096,50

13

343963,46

713167,77

14

343940,44

713192,26

15

343894,69

713205,18

16

343865,43

713200,98

17

343829,06

713219,96

18

343814,82

713257,90

19

343828,51

713343,56

20

343819,48

713412,74

21

343789,40

713533,07

22

343715,20

713711,72

23

343720,22

713767,70

24

343710,47

713817,67

25

343677,25

713849,29

26

343661,44

713893,56

27

343666,19

713977,37

28

343631,39

714127,58

29

343629,71

714182,46

30

343628,24

714238,27

31

343558,66

714410,63

32

343560,79

714453,56

33

343553,91

714492,85

34

343484,34

714575,08

35

343397,37

714605,12

36

343351,52

714638,33

37

343171,23

714871,09

38

341955,74

713951,71

39

342201,11

713572,78

40

341533,30

713085,46

41

341795,01

712724,48

42

341325,74

712360,50

43

342016,11

711147,62

44

342587,65

711592,82

45

342422,21

711815,42

46

343014,81

712251,60

47

343571,32

711488,49

48

343701,67

711571,50

49

343784,89

711662,01

50

343835,38

711700,37

51

343710,47

711785,77

52

343861,57

712035,56

53

343806,92

712062,48

54

343897,05

712209,54

55

344075,73

711975,51

56

344131,07

712068,81

57

344230,98

712150,24

58

344295,52

712245,90

59

344241,76

712324,96

60

344221,21

712383,48


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Gościeradów (PLH060007) składa się z czterech powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GOŚCIERADÓW (PLH060007)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91I0

Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »