Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 11 września 2019 r.

o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2269).
Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2)) w art. 23 w ust. 1 uchyla się pkt 63.
Art. 3. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 uchyla się pkt 67a;

2) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe jest sporządzane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g lub 1h ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 2, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”;

3) art. 27a otrzymuje brzmienie:

„Art. 27a. Zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, może być składane w postaci papierowej przez podatników, którzy osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz nie są obowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji, o których mowa w art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1a i 1b, art. 39 ust. 1–4, art. 42 ust. 1a–4, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

Art. 4. [Ordynacja podatkowa]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 53a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na podatek od towarów i usług.”;

2) w art. 73 w § 2 uchyla się pkt 1a.

Art. 5. [Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin]
W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej – rozumie się przez to wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej prowadzone na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż.”;

2) w art. 7a uchyla się ust. 4;

3) w art. 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podatnik dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza stratę, o której mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób nie jest możliwe, podatnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej do ogólnej kwoty przychodów tego podatnika, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych w tym roku podatkowym.”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Organ udzielający koncesji na wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o:

1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji na wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz o ich treści,

2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji, o których mowa w pkt 1,

3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji, o których mowa w pkt 1

– w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.”.

Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego]
Obowiązek zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej powstaje od gazu ziemnego i ropy naftowej wydobytych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. [Skumulowane straty podatkowe odliczane od podatku od wydobycia niektórych kopalin]
Skumulowane straty podatkowe odliczane od podatku od wydobycia niektórych kopalin po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy za miesiąc przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez podatników dokonujących wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza się na zasadach określonych w art. 10a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 8. [Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych]
Przepisy art. 27 ust. 2 i 2b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do sprawozdań finansowych przekazywanych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.
Art. 9. [Stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych]
Przepis art. 27a ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zeznań składanych od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu.
Art. 10. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 3 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 25 października 2019 r.;

2) art. 3 pkt 2 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834 i 1835.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751 i 1798.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751 i 1818.

Dziennik Ustaw