| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym1)

Art. 1. [Ustawa o transporcie kolejowym]
W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, 730 i 1214) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 28a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stała i niezależna Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, zwana dalej „Komisją”, prowadzi badania poważnych wypadków, wypadków i incydentów.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład Komisji mogą wchodzić również członkowie doraźni, wyznaczani przez przewodniczącego Komisji do udziału w postępowaniu, z listy członków doraźnych i ekspertów prowadzonej przez przewodniczącego Komisji.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczącego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.”,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje Komisję na zewnątrz.”,

f) ust. 7–9 otrzymują brzmienie:

„7. Zastępców przewodniczącego i sekretarza Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek przewodniczącego Komisji.

8. Członka stałego Komisji powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji.

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

1) odwołuje członka Komisji w przypadku niespełniania wymagań, o których mowa w ust. 10;

2) po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komisji może odwołać członka Komisji na wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów członków stałych Komisji w głosowaniu tajnym.”,

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może odwołać członka Komisji z funkcji przewodniczącego Komisji na wniosek uchwalony bezwzględną większością głosów członków stałych Komisji w głosowaniu tajnym.”,

h) w ust. 10 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie świadczy pracy lub usług na rzecz zarządcy, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej.”,

i) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Członkostwo w Komisji wygasa z chwilą śmierci albo przyjęcia rezygnacji złożonej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego Komisji.”,

j) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające wykształcenie wyższe, odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w danej dziedzinie lub osoby posiadające wykształcenie średnie, odpowiednie uprawnienia oraz co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w danej dziedzinie.”,

k) uchyla się ust. 15,

l) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie:

„17. Członek Komisji nie może występować w roli świadka, a także wykonywać czynności biegłego przed sądem lub innym organem w zakresie postępowań prowadzonych przez Komisję.

18. W pracach Komisji uczestniczą, w miarę potrzeb, eksperci z listy członków doraźnych i ekspertów, a także pracownicy obsługi.”;

2) w art. 28b:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres rozliczeniowy czasu pracy członków stałych Komisji nie może przekraczać 4 miesięcy.”,

b) w ust. 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Komisji może oddelegować członka Komisji do wykonywania zadań poza jego stałym miejscem ich wykonywania.”;

3) w art. 28d:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności Komisji i jej obsługę, w tym w szczególności na wynagrodzenia jej członków stałych, członków doraźnych, ekspertów, pracowników obsługi oraz na wyposażenie techniczne, koszty szkolenia, tłumaczeń i prowadzenia jej strony internetowej, a także koszty wykonywanych na zlecenie przewodniczącego Komisji ekspertyz, badań i analiz, koszty publikacji materiałów, oraz zapewnia właściwe zasoby niezbędne do prawidłowej realizacji zadań Komisji.

2. Obsługę Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje członkowi Komisji legitymację.

2b. Członek Komisji jest obowiązany do zwrotu legitymacji z dniem jego odwołania albo z dniem upływu terminu ważności legitymacji.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji członka Komisji, mając na uwadze konieczność umieszczenia danych niezbędnych do identyfikacji tych osób.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, regulamin działania Komisji, liczbę jej członków stałych oraz strukturę organizacyjną, uwzględniając charakter wykonywanych przez nią zadań i konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań Komisji.”;

4) w art. 28e:

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Komisja może prowadzić postępowanie w odniesieniu do wypadku i incydentu innego niż określony w ust. 2, o ile zaistniały okoliczności uzasadniające podjęcie takiego postępowania.”,

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wnioski zarządców, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, ministra właściwego do spraw transportu, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Prezesa UTK lub państw członkowskich Unii Europejskiej.”;

5) w art. 28k ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O prowadzonym postępowaniu i jego postępach Komisja informuje właściwego zarządcę, przewoźnika kolejowego, użytkownika bocznicy kolejowej, Prezesa UTK, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, poszkodowanych, osoby bliskie ofiarom śmiertelnym, właścicieli zniszczonego mienia, producentów, służby ratunkowe oraz innych zainteresowanych w miarę możliwości, umożliwiając im przedkładanie opinii w sprawie postępowania i wnoszenie uwag do projektów raportów.”;

6) w art. 28l:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia działań w celu poprawy bezpieczeństwa przewodniczący Komisji może wydać zalecenia w tym celu w trakcie trwania danego postępowania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnych wypadków, wypadków lub incydentów, uwzględniając skutki poważnych wypadków, wypadków lub incydentów.”,

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Komisja ogłasza raporty, o których mowa w ust. 1 i 6, w sposób określony w regulaminie działania Komisji.

8. Zalecenia, o których mowa w ust. 1, 1a i 6, są kierowane do Prezesa UTK, a w uzasadnionych przypadkach do innych zainteresowanych podmiotów, w tym podmiotów w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.”;

7) uchyla się art. 28o.

Art. 2. [Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych]
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie stali Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się członkami stałymi Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się odpowiednio przewodniczącym, zastępcami przewodniczącego oraz sekretarzem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu, realizujący do tego dnia zadania w zakresie obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, realizującym zadania w zakresie obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie doraźni wpisani na listę, o której mowa w art. 28a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się członkami doraźnymi wpisanymi na listę członków doraźnych i ekspertów, o której mowa w art. 28a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. [Powiadomienie o zmianie stosunku pracy]
Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, powiadomić na piśmie osoby, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 4, o zmianach, jakie mają nastąpić w ramach ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się odpowiednio.
Art. 4. [Należności i zobowiązania]
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw transportu albo obsługującego go urzędu dotyczące funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo obsługującego go urzędu dotyczącymi funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych albo obsługujący go urząd wstępuje w miejsce ministra właściwego do spraw transportu albo obsługującego go urzędu w zakresie praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stroną umów i porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw transportu albo obsługujący go urząd, dotyczących funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, staje się odpowiednio minister właściwy do spraw wewnętrznych albo obsługujący go urząd.

Art. 5. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem wynikającego z ustawy budżetowej przeznaczenia środków publicznych.
Art. 6. [Przekazanie mienia ruchomego]
1. Mienie ruchome będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu, używane przez członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w celu realizacji jej ustawowych zadań, podlega przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych na realizację zadań Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Art. 7. [Postępowania w toku]
1. Postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, są prowadzone przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Upoważnienie eksperta albo wyznaczenie członka doraźnego do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje ważność przez okres, na jaki zostało wydane.

Art. 8. [Legitymacje służbowe]
1. Legitymacje służbowe wydane:

1) członkom stałym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia wydania legitymacji zgodnych ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) członkom doraźnym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Do dnia wydania legitymacji zgodnych ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 28d ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, członkowie doraźni Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych wyznaczani do udziału w postępowaniu od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy mogą wykonywać czynności, o których mowa w art. 28h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, po okazaniu wyznaczenia do udziału w postępowaniu.

Art. 9. [Przepisy dotychczasowe]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 28l ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28l ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 10. [Podstawa działania Komisji Badania Wypadków Kolejowych]
Do dnia wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zarządzenia na podstawie art. 28d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, o której mowa w art. 28a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, działa w oparciu o regulamin przyjęty zarządzeniem wydanym na podstawie art. 28d ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikacje w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 23.12.2008, str. 62, Dz. Urz. UE L 313 z 28.11.2009, str. 65, Dz. Urz. UE L 217 z 18.08.2010, str. 14, Dz. Urz. UE L 252 z 19.09.2012, str. 58, Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 201 z 10.07.2014, str. 9).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »