REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2397

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie wzorów]

Określa się wzór:

1) oświadczenia:

a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji:

a) rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (PIT-6), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

c) rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

3) informacji o:

a) niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

b) przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia,

c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia,

d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów, o których mowa w § 1 pkt 1-3]

1. Wzory, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.;

2) § 1 pkt 2 i 3 – stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166 i 2200.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2237), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1394).

Załącznik 1. [PIT-2]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 grudnia 2019 r. (poz. 2397)

Załącznik nr 1

PIT-2

infoRgrafika

Załącznik 2. [PIT-2A]

Załącznik nr 2

PIT-2A

infoRgrafika

Załącznik 3. [PIT-3]

Załącznik nr 3

PIT-3

infoRgrafika

Załącznik 4. [PIT-4R]

Załącznik nr 4

PIT-4R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [PIT-6]

Załącznik nr 5

PIT-6

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [PIT-8AR]

Załącznik nr 6

PIT-8AR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [PIT-8C]

Załącznik nr 7

PIT-8C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [PIT-11]

Załącznik nr 8

PIT-11

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [PIT-R]

Załącznik nr 9

PIT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [IFT-1 / IFT-1R]

Załącznik nr 10

IFT-1 / IFT-1R

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA