Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1033

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb:

1) przekazywania wyborcy pakietu wyborczego;

2) odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania;

3) przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania;

4) przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych.

§ 2. [Wysyłka pakietu wyborczego]

1. Po przygotowaniu pakietu wyborczego konsul wysyła wyborcy pakiet wyborczy przesyłką nierejestrowaną za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe. W krajach, w których operator wykonujący usługi pocztowe lub przewozowe nie realizuje usługi przesyłki nierejestrowanej lub nie daje rękojmi należytego wykonania usługi przesyłki nierejestrowanej, konsul przekazuje pakiet wyborczy przesyłką rejestrowaną.

2. Po wysłaniu pakietu wyborczego konsul umieszcza w spisie wyborców, w rubryce „uwagi”, adnotację „głosowanie korespondencyjne” oraz datę wysłania.

§ 3. [Osobisty odbiór pakietu wyborczego]

1. Wyborcy, który zadeklarował chęć osobistego odbioru pakietu wyborczego w siedzibie urzędu konsularnego, konsul wydaje pakiet wyborczy po ustaleniu tożsamości wyborcy na podstawie ważnego polskiego paszportu, a w sytuacji, o której mowa w art. 3 ust. 5 zdanie trzecie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, na podstawie dowodu osobistego. Konsul zapewnia możliwość osobistego odbioru pakietu wyborczego w godzinach urzędowania urzędu konsularnego, chyba że w państwie przyjmującym nie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego.

2. Po odebraniu przez wyborcę pakietu wyborczego w sytuacji określonej w ust. 1 konsul umieszcza w spisie wyborców, w rubryce „uwagi”, adnotację „głosowanie korespondencyjne” oraz datę odbioru.

§ 4. [Odbiór kopert zwrotnych dostarczonych do konsula]

1. Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę do konsula są odbierane przez konsula od operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe przed dniem głosowania, w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego w godzinach jego urzędowania albo w punkcie odbiorczym operatora wykonującego usługi pocztowe.

2. Odbieranie kopert zwrotnych dostarczonych do konsula przed dniem głosowania następuje w siedzibie urzędu konsularnego, w godzinach jego urzędowania, chyba że w danym państwie nie istnieją warunki, umożliwiające osobiste lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczenie koperty zwrotnej do właściwego konsula.

§ 5. [Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę]

1. Koperty zwrotne nadesłane przez wyborcę przed dniem głosowania, jak również koperty zwrotne dostarczone konsulowi osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, niezwłocznie po ich otrzymaniu konsul przenosi do zamykanego pomieszczenia i przechowuje, uniemożliwiając dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. Konsul przelicza na bieżąco dostarczone koperty zwrotne. Z przeliczenia kopert zwrotnych, każdego dnia przed końcem godzin pracy urzędu konsularnego, konsul sporządza protokół, w którym wskazuje liczbę kopert zwrotnych dostarczonych w danym dniu do urzędu konsularnego oraz sumę liczby kopert zwrotnych dostarczonych do urzędu konsularnego w poszczególnych dniach. Protokół ten przechowuje się razem z kopertami zwrotnymi.

§ 6. [Przekazanie kopert zwrotnych właściwej obwodowej komisji wyborczej]

1. Konsul przekazuje koperty zwrotne właściwej obwodowej komisji wyborczej wskazanej do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego niezwłocznie po rozpoczęciu głosowania.

2. Koperty zwrotne dostarczone przez wyborcę za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe w dniu głosowania po jego rozpoczęciu konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej wskazanej do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego do zakończenia głosowania.

3. Przekazanie kopert zwrotnych, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w którym określa się liczbę przekazanych kopert zwrotnych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-12
  • Data wejścia w życie: 2020-06-13
  • Data obowiązywania: 2020-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw