Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Termin graniczny przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2020 r.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 lipca 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086 i 1106.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-10
  • Data wejścia w życie: 2020-07-10
  • Data obowiązywania: 2020-07-10
  • Z mocą od: 2020-07-13
  • Dokument traci ważność: 2020-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw