reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie przepisów ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) przepisy ruchu lotniczego – w rozumieniu Załącznika 2 „Przepisy ruchu lotniczego” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 78), zwanego dalej „Załącznikiem 2”;

2) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 923/2012”;

3) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 923/2012.

§ 2.

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 923/2012 przepisy ruchu lotniczego określają normy zawarte w Załączniku 2 w:

1) rozdziale 1 „Definicje” dotyczące pojęć:

a) łącze dowodzenia i sterowania,

b) obserwator zdalnie sterowanego statku powietrznego,

c) operator,

d) operacje w zasięgu widoczności wzrokowej,

e) pilot zdalnie sterowanego statku powietrznego,

f) rejon kontrolowany lotnisk(a),

g) stacja zdalnego sterowania statkiem powietrznym,

h) system stacji zdalnego sterowania statkiem powietrznym,

i) wykrywanie i zapobieganie,

j) zdalnie sterowany statek powietrzny;

2) rozdziale 3 „Przepisy ogólne” w pkt 3.1.9, 3.6.5.2, 3.6.5.2.1 i 3.6.5.2.2;

3) dodatku 1 „Sygnały” w pkt 5.2 w uwadze 2;

4) dodatku 2 „Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych” w pkt 1.2 i 1.3;

5) dodatku 4 „Systemy zdalnie pilotowanego statku powietrznego”;

6) załączniku A „Przechwytywanie cywilnych statków powietrznych”, z wyłączeniem tabeli A-1;

7) załączniku B „Bezprawna ingerencja”.

§ 3.

Kompetencje i obowiązki:

1) „właściwej władzy ATS”, o której mowa w dodatku 4 pkt 1.3 i załączniku A pkt 7.1 lit. b Załącznika 2,

2) „właściwego organu”, o którym mowa w przepisach pkt SERA.3230 lit. b, pkt SERA.4001 lit. b pkt 3 i 4, pkt SERA.4010 lit. b, pkt SERA.4020 lit. a, pkt SERA.5015 lit. b, pkt SERA.5020 lit. b, pkt SERA.5025 lit. a–c, pkt SERA.6005 lit. a pkt 1 i 2 oraz lit. b pkt 1, pkt SERA.8020 lit. b pkt 3, pkt SERA.9010 lit. a pkt 2 ppkt ii, pkt SERA.10001 lit. b, pkt SERA.12005 lit. b, pkt SERA.13001 lit. c, pkt SERA.13010 lit. b, pkt SERA.14065 lit. a pkt 2 oraz lit. c pkt 2 i pkt SERA.14080 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 923/2012

– wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa), wyznaczona do zapewniania tych służb na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 4.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 923/2012, zawiera:

1) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;

2) określenie działania wykonywanego w interesie publicznym;

3) wskazanie szczegółowych wymogów rozporządzenia nr 923/2012, od przestrzegania których ma być przyznane zwolnienie;

4) uzasadnienie potrzeby zwolnienia z poszczególnych wymogów, wskazanych zgodnie z pkt 3;

5) okres wnioskowanego zwolnienia.

2. Do wniosku dołącza się:

1) identyfikację zagrożeń związanych z zakresem wykonywanych działań, wynikających z wnioskowanego zwolnienia;

2) ocenę ryzyka w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń;

3) opis działań minimalizujących ryzyko do poziomu akceptowalnego.

§ 5.

Loty grupowe, o których mowa w pkt SERA.3135 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.3135 lit. a–d załącznika do tego rozporządzenia.

§ 6.

1. Plan lotu, o którym mowa w pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, obejmujący całą trasę lotu, zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1–14 załącznika do tego rozporządzenia.

2. Plan lotu na wykonanie niewielkiej części lotu zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) do poziomu lotu FL095, o którym mowa w pkt SERA.4001 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, zawiera co najmniej informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1, 3, 9 i 13 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012 oraz miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia operacji lotniczej.

3. Plan lotu jest wymagany dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR – Instrumental Flight Rules) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej w rejonie informacji powietrznej Warszawa (FIR Warszawa).

4. W przypadku lotu stanowiącego przewóz lotniczy, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej niestanowiącej granicy wewnętrznej w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/399”, plan lotu zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1–14 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.

5. W przypadku lotu stanowiącego przewóz lotniczy, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej niestanowiącej granicy wewnętrznej w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia 2016/399, z lądowaniem handlowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, plan lotu zawiera informacje określone w pkt SERA.4005 lit. a pkt 1–14 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012 oraz:

1) informacje dotyczące przewozu poczty i ładunku w rozumieniu art. 3 pkt 24 i 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.5));

2) identyfikator alfanumeryczny nadany dla przewoźnika ładunków lotniczych lub poczty lotniczej, prowadzącego przewozy z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii (ACC3) – jeżeli jest wymagany na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 299 z 14.11.2015, str. 1, z późn. zm.6)).

6. Plan lotu nie jest wymagany dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej, podczas którego następuje wlot na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekroczenie granicy państwowej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu § 2 pkt 1 rozporządzenia 2016/399.

§ 7.

Loty z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) w dzień w klasie przestrzeni powietrznej G, o której mowa w pkt SERA.6001 lit. a pkt 7 załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, na i poniżej wysokości 900 m (3000 ft) nad poziomem morza albo 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu – w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, przy widzialności w locie poniżej 5 km, wykonuje się:

1) przy widzialności w locie nie mniejszej niż 1500 m:

a) z prędkością przyrządową (IAS – Indicated Airspeed) 140 węzłów (kts) lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu lub wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji, lub

b) w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu będzie zazwyczaj małe, w szczególności w strefach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac lotniczych na małych wysokościach;

2) śmigłowcami przy widzialności w locie nie mniejszej niż 800 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością zapewniającą w odpowiednim stopniu możliwość zauważenia innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód w czasie wystarczającym dla uniknięcia kolizji.

§ 8.

Loty z widocznością (VFR – Visual Flight Rules) mogą być wykonywane w nocy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt SERA.5005 lit. c załącznika do rozporządzenia nr 923/2012.

§ 9.

1. Lot uważa się za wykonywany w dzień, jeżeli odbywa się w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do 30 minut po zachodzie słońca.

2. Lot uważa się za wykonywany w nocy, jeżeli odbywa się w okresie od 30 minut po zachodzie słońca do 30 minut przed wschodem słońca.

§ 10.

1. Nie stosuje się ograniczenia prędkości przyrządowej (IAS – Indicated Airspeed) do 250 węzłów (kts) na wysokości bezwzględnej (AMSL – Above Mean Sea Level) poniżej 3050 m (10 000 ft) dla wojskowych statków powietrznych, które nie mogą utrzymać tej prędkości ze względów technicznych lub bezpieczeństwa podczas realizacji zadań na potrzeby obronności państwa.

2. Loty statków powietrznych, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach bez wykorzystania elementów zastosowania bojowego, po pozytywnej ocenie zagrożenia związanego z wykonywanym lotem, z prędkością przyrządową (IAS – Indicated Airspeed) nie większą niż 450 węzłów (kts), z widzialnością poziomą w locie nie mniejszą niż 8 km oraz z utrzymaniem dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem służby ruchu lotniczego.

§ 11.

Z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt SERA.13005 lit. a załącznika do rozporządzenia nr 923/2012, w przypadku braku instrukcji ATS dotyczących ustawienia kodu transpondera, pilot ustawia:

1) kod 7000 w lotach z widocznością (VFR – Visual Flight Rules);

2) kod 2000 w lotach według wskazań przyrządów (IFR – Instrumental Flight Rules).

§ 12.

Wnioski, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.7)), złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają uzupełnieniu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego rozporządzenia. Przepis art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) stosuje się.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.8)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).

2) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 124 z 17.05.2017, str. 35.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 7 z 12.01.2010, str. 3, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 126, Dz. Urz. UE L 258 z 03.10.2015, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 20.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 5, Dz. Urz. UE L 165 z 23.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 21 z 24.01.2019, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 21 z 27.01.2020, str. 1.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 124 z 17.05.2017, str. 35.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 141), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama