Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 7 skreśla się zdanie trzecie,

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się do:

1) pobytu gości będących:

a) żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) funkcjonariuszami albo żołnierzami Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

c) pracownikami cywilnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

d) żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywającymi czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obiektów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie zadań dotyczących działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacji prowadzonych w formie aplikacji uzupełniającej, oraz egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego.",

c) w ust. 28:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19, 20, 26, 27 pkt 1 i ust. 31 pkt 8, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach, nie dotyczy:",

- użyte w pkt 1 i 2 wyrazy "ust. 19, 20, 26 i 27" zastępuje się wyrazami "ust. 19, 20, 26, 27, ust. 30 pkt 7 i ust. 31 pkt 7 i 8",

d) w ust. 35 po wyrazach "(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B)" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",

e) w ust. 36:

- po wyrazach "93.29.B" dodaje się przecinek i wyrazy "z wyjątkiem działalności przystani jachtowych",

- skreśla się wyrazy "lub 77.21.Z";

2) w § 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może zawierać dane inne niż wskazane w art. 50 ust. 5 tej ustawy, w szczególności informację o wystawieniu świadczeniobiorcy zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 14, lub o poddaniu świadczeniobiorcy obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.";

3) w § 25 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przeznaczonymi lub używanymi" zastępuje się wyrazami "przeznaczonych lub używanych";

4) w § 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 25;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 50;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.",

c) w ust. 3 po wyrazach "o którym mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",

d) w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i ust. 1a",

e) w ust. 17:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, oraz konkursu na aplikację kuratorską, zajęć i sprawdzianów w trakcie tych aplikacji, egzaminów sędziowskich, egzaminów prokuratorskich i egzaminów referendarskich, a także kolokwiów pisemnych dla aplikantów adwokackich albo aplikantów radcowskich organizowanych w trakcie tych aplikacji;",

- w pkt 8 po wyrazach "straży gminnych (miejskich)" dodaje się przecinek i wyrazy "Straży Parku, Straży Leśnej",

- w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu:

"39) szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;

40) szkoleń ratowników górskich i narciarskich oraz psów ratowniczych, w tym psów lawinowych, wraz z ich przewodnikami.".

§ 2. [Wyłączenie stosowania obowiązku omówionego w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

1. Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania w dniu 26 maja 2021 r. granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w wydarzeniu - finał rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn pod nazwą Liga Europy organizowanym przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) w Gdańsku przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy państwowej, na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

2. Przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane:

1) udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej okoliczność udziału w wydarzeniu, o którym mowa w ust. 1, biletem lub imiennym zaproszeniem na to wydarzenie w języku polskim albo w języku angielskim;

2) przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d i e, które wchodzą w życie z dniem 15 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255 i 616.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-10
  • Data wejścia w życie: 2021-05-11
  • Data obowiązywania: 2021-05-11

Dziennik Ustaw