Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1013

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905 i 957) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 2 w ust. 1 i 18, w § 9 w ust. 5, 7, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 16, w ust. 20 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 38 i w ust. 38a we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 10 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 15 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 16 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 18 w ust. 1, w § 21 w ust. 1, w § 22 w ust. 1, w § 23 w ust. 1, w § 24 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w § 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 3 wyrazy "5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "25 czerwca 2021 r.";

2) w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.";

3) w § 3 w ust. 5 wyrazy "Przepisu ust. 4" zastępuje się wyrazami "Przepisów ust. 2 pkt 22 oraz ust. 4";

4) w § 9:

a) uchyla się ust. 1, 2, 6, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 25, 29, 30, 31d, 35a i 39,

b) użyte w ust. 3, 6a, 15, 31 i 35b wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

c) w ust. 7 skreśla się wyrazy "1 i",

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 15, 16, 20, 22, 26-28, 31-31c, 32-35 i 35b-37.",

e) w ust. 16 skreśla się wyrazy "14 i",

f) w ust. 19a wyrazy "Od dnia 4 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

g) ust. 19b otrzymuje brzmienie:

"19b. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 3, 6a, 7, 16, 19a, 20, 22, 23, 26, 27, 31 pkt 7-9, ust. 34, 34a, 34b i 35, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.",

h) w ust. 22 wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

i) w ust. 26:

- wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

- skreśla się wyraz "wyłącznie",

j) w ust. 27 we wprowadzeniu do wyliczenia:

- wyrazy "Od dnia 21 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

- skreśla się wyraz "także",

k) ust. 28 otrzymuje brzmienie:

"28. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca, o którym mowa w ust. 19a pkt 1, ust. 20 pkt 1, ust. 26, ust. 27 pkt 1, ust. 31 pkt 8 i ust. 31b, obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 31 pkt 7, oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w tych przepisach oraz w ust. 38a pkt 1, nie dotyczy:

1) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2) widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19a, 20, 26, 27, ust. 31 pkt 7 i 8, ust. 31b oraz ust. 38a pkt 1, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.",

l) w ust. 31a uchyla się pkt 1,

m) w ust. 31b wyrazy "Podczas wydarzeń, o których mowa" zastępuje się wyrazami "Podczas wydarzenia, o którym mowa",

n) w ust. 31c skreśla się wyrazy "ust. 30 pkt 9 i",

o) w ust. 32 skreśla się wyrazy "ust. 29 pkt 1-6, ust. 30 pkt 1-6 i 10 oraz",

p) w ust. 33 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 29-31" zastępuje się wyrazami "ust. 31",

q) ust. 34 otrzymuje brzmienie:

"34. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

r) po ust. 34 dodaje się ust. 34a i 34b w brzmieniu:

"34a. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu pokojów zagadek lub domów strachu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.

34b. Do dnia 25 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

s) ust. 35 otrzymuje brzmienie:

"35. Do dnia 25 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B), z wyjątkiem działalności przystani jachtowych.",

t) w ust. 36 wyrazy "Przepisy ust. 35-35b" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 35 i 35b";

5) w § 10:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do dnia 25 czerwca 2021 r. w obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu sal zabaw jest dopuszczalne pod warunkiem, że w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Do ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

6) w § 21 uchyla się ust. 2 i 3;

7) w § 24:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 75% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 25% miejsc siedzących niezajętych;",

- w pkt 4 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "75%",

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 2 i 3 oraz",

d) w ust. 4 i 5 skreśla się wyrazy "ust. 1 pkt 3 oraz",

e) w ust. 7 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 2",

f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Do liczby osób, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.";

8) w § 25 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. a;

9) w § 26:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 1a:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

- w pkt 1 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",

c) uchyla się ust. 2,

d) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

e) w ust. 6 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",

f) w ust. 8 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",

g) uchyla się ust. 9,

h) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

i) w ust. 11 skreśla się wyrazy "ust. 9 pkt 1 i",

j) uchyla się ust. 12,

k) w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

l) uchyla się ust. 14,

m) w ust. 15:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 25 czerwca 2021 r.",

- w pkt 3 wyraz "50" zastępuje się wyrazem "150",

n) w ust. 16 wyrazy "ust. 14 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 10 pkt 1",

o) w ust. 17:

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "14 i",

- w pkt 2 dodaje się wyrazy "oraz kolokwium, o którym mowa w art. 71 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 i 2320);";

10) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 11:

- lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) w latach 2005-2008,",

- dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) w roku 2009, które ukończyły 12. rok życia,",

b) w ust. 3 wyrazy "16 lat" zastępuje się wyrazami "12 lat".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 10, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-05
  • Data wejścia w życie: 2021-06-06
  • Data obowiązywania: 2021-06-06
  • Dokument traci ważność: 2022-02-28

Dziennik Ustaw