Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, 879, 905, 957, 1013 i 1054) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 21 w zdaniu pierwszym wyrazy "osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 18" zastępuje się wyrazami "osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23",

b) w ust. 22 wyrazy "osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 18" zastępuje się wyrazami "osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23";

2) w § 3:

a) w ust. 2:

- w pkt 23 po wyrazie "granicy" dodaje się wyrazy "państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)",

- w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

"24) przez osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) pkt 24 - są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 24 godzin, licząc od momentu przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

c) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki" zastępuje się wyrazami "Republiki Indii, Republiki Południowej Afryki albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej";

3) w § 9:

a) w ust. 7a w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) osobami biorącymi udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w Mistrzostwach Europy Juniorów i U23 w sprincie kajakowym (2021 ECA Junior & U23 Canoe Sprint European Championships) w Poznaniu, które odbędą się w dniach od 24 do 27 czerwca 2021 r., a także związanymi z tymi wydarzeniami akredytowanymi dziennikarzami, osobami z obsługi technicznej oraz osobami wskazanymi przez organizatorów tych wydarzeń;",

b) użyte w ust. 19d w pkt 1, w ust. 20b w pkt 1 i w ust. 31e w pkt 8 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "75%",

c) w ust. 28 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "o którym mowa w ust. 19a pkt 1, 19c, 19d, ust. 20 pkt 1, ust. 20a pkt 1, ust. 20b pkt 1, ust. 26, 26a, ust. 27 pkt 1, ust. 27a pkt 1 i ust. 31 pkt 7 i 8" zastępuje się wyrazami "o którym mowa w ust. 19a pkt 1, ust. 19c, 19d, ust. 20 pkt 1, ust. 20a pkt 1, ust. 20b pkt 1, ust. 26, 26a, ust. 27 pkt 1, ust. 27a pkt 1 i ust. 31 pkt 7 i 8",

d) w ust. 31c w zdaniu pierwszym wyrazy "30 minut" zastępuje się wyrazami "15 minut",

e) w ust. 31e w pkt 9 wyrazy "250 osób" zastępuje się wyrazami "500 osób";

4) w § 19 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Do odwołania świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mogą być udzielane przez świadczeniodawców także w godzinach pracy określonych w umowach o udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli jest to spowodowane koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych na danym obszarze.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, d oraz e, które wchodzą w życie z dniem 26 czerwca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-22
  • Data wejścia w życie: 2021-06-23
  • Data obowiązywania: 2021-06-23

Dziennik Ustaw