Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 3 w pkt 13 wyraz "przedłożyć" zastępuje się wyrazem "okazać",

b) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy "Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii, Republiki Południowej Afryki albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej" zastępuje się wyrazami "państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym";

2) w § 9:

a) skreśla się użyte w ust. 19d w pkt 1 i w ust. 20b w pkt 1 wyrazy "co drugiego miejsca na widowni, z tym że",

b) w ust. 31e w pkt 8 skreśla się wyrazy ", co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054 i 1116.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-24
  • Data obowiązywania: 2021-06-24

Dziennik Ustaw