REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1274

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2308), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 925);

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 682).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 925), które stanowią:

"§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 682), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 25 czerwca 2021 r. (poz. 1274)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) (uchylony).

2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

2. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 4. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 5. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 6. (uchylony).2)

§ 7. (uchylony).

§ 8. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej, w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na drugiej zmianie.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się także okresy służby w Milicji Obywatelskiej, Służbie Bezpieczeństwa, Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej, chyba że funkcjonariusz został zwolniony ze służby w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze służby.

4. (uchylony).

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

11. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.

12. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 15. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 16. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 17. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 454, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 5, 9, 10 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4), z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Załącznik nr 15)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji6)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1450-3370

II

1610-3400

III

1630-3430

IV

1650-3460

V

1700-3490

VI

1750-3570

VII

1800-3730

VIII

1850-3900

IX

1900-4070

X

1950-4250

XI

2000-4440

XII

2060-4660

XIII

2120-4890

XIV

2180-5130

XV

2240-5370

XVI

2340-5740

XVII

2450-6130

XVIII

2560-6650

XIX

2770-7410

XX

2980-8350

XXI

3200-9430

 

Tabela 2.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1450-3370

II

1610-3400

III

1630-3430

IV

1650-3460

V

1700-3490

VI

1750-3570

VII

1800-3730

VIII

1850-3900

IX

1900-4070

X

1950-4250

XI

2000-4440

XII

2060-4660

XIII

2120-4890

XIV

2180-5130

XV

2240-5370

XVI

2340-5740

XVII

2450-6130

XVIII

2560-6650

XIX

2770-7410

 

Załącznik nr 2

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje1)

liczba lat wykształcenie

pracy

1

2

3

4

5

6

I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1

Naczelnik wydziału

XVI-VIII

8

wyższe

6

2

Kierownik: personalizacji, dystrybucji Główny specjalista

XV-XVII

6

wyższe

5

Radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kontroler sieci, administrator systemu, koordynator

XIV-XVI

6

wyższe

3

średnie

5

4

Starszy specjalista

XIII-XV

-

wyższe

4

5

Specjalista

Starszy serwisant urządzeń elektronicznych

XI-XIV

-

wyższe

2

6

Starszy: inspektor, księgowy

X-XIII

-

wyższe

3

średnie

5

7

Serwisant urządzeń elektronicznych

X-XIII

-

średnie

5

8

Starszy technik

X-XII

-

średnie

2

9

Kierownik: kancelarii, archiwum,

magazynu, hali

IX-XII

3

średnie

3

10

Inspektor

Księgowy

IX-XII

-

wyższe

2

średnie

4

11

Operator: kontroli, wysyłki, personalizacji Dyspozytor

VIII-XI

-

średnie

2

12

Technik

VIII-X

-

średnie

-

13

Kasjer

V-X

-

średnie

-

II. (uchylona)7)

III. (uchylona)

IV. (uchylona)

V. (uchylona)

VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabeli I8)

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor (kierownik): zakładu, jednostki

-

-

wyższe

7

2

Zastępca dyrektora (kierownika): zakładu, jednostki, zastępca komendanta szkoły policyjnej

-

-

wyższe

6

Główny księgowy: zakładu, jednostki

według odrębnych przepisów

3

Naczelnik wydziału

XVI-XIX

8

wyższe

6

4

Audytor wewnętrzny

XVII-XVIII

8

według odrębnych przepisów

5

Kierownik wydziału

Kierownik zespołu zamówień publicznych

XVI-XVIII

8

wyższe

5

6

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

XIV-XVII

6

według odrębnych przepisów

7

Zastępca naczelnika wydziału

XIV-XVI

6

wyższe 4

Lekarz

Lekarz weterynarii

według odrębnych przepisów

8

Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu, grupy robót Główny specjalista

XIII-XV

6

wyższe

4

Kierownik budowy

Radca prawny

Psycholog

według odrębnych przepisów

9

Starszy specjalista

XII-XV

-

wyższe

5

10

Kierownik działu

X-XV

8

wyższe

4

11

Kierownik: zakładu produkcji pomocniczej, robót

XIII-XIV

5

wyższe

4

Kierownik: transportu, zespołu magazynów

4

Zarządca nieruchomości

5

według odrębnych przepisów

12

Kierownik: sekcji, zespołu żywienia

XII-XIV

6

wyższe

3

Kierownik biblioteki

według odrębnych przepisów

Pielęgniarka

-

według odrębnych przepisów

13

Zastępca kierownika budowy

XII-XIII

5

według odrębnych przepisów

Technik weterynarii

-

14

Kierownik sklepu

Główny mechanik

Komendant oddziału obrony cywilnej

od 101 do 500 junaków

X-XIII

4

średnie

5

Zastępca kierownika działu: przygotowania produkcji i rozliczeń, eksploatacji sprzętu i transportu, napraw sprzętu i transportu

średnie

4

15

Kierownik: kotłowni wysokoprężnej, warsztatu

Zastępca kierownika hotelu powyżej 100 łóżek

Starszy mistrz

X-XII

5

wyższe

2

średnie

3

16

Szef kuchni

X-XII

4

średnie

3

zasadnicze

5

17

Kierownik magazynu

Zastępca kierownika bazy sprzętu

i transportu

X-XII

3

wyższe

1

średnie

3

18

Specjalista

X-XII

-

wyższe

1

średnie

3

18a

Kierownik kancelarii

IX-XII

3

wyższe

1

średnie

3

19

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

IX-XII

-

według odrębnych przepisów

20

Kierownik obiektu

X-XI

4

wyższe

1

średnie

3

21

Zastępca szefa kuchni

X-XI

2

średnie

2

zasadnicze

4

22

Komendant oddziału obrony cywilnej do 100 junaków

IX-XI

3

wyższe

4

23

Mistrz

IX-XI

3

średnie

2

zasadnicze

5

24

Zastępca kierownika magazynu

IX-XI

2

średnie

3

25

Starszy:

- inspektor

- technik

- kontroler techniczny Technik budowy Samodzielny księgowy

IX-XI

-

wyższe

2

średnie

4

Starszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

26

Dyspozytor bazy sprzętu i transportu

IX-XI

-

średnie

-

27

Kierownik: ośrodka rekreacji, bursy, oczyszczalni ścieków, kotłowni

IX-X

3

średnie

4

Inspektor, kontroler techniczny Starszy:

- księgowy

- administrator budynków mieszkalnych

-

Starszy ratownik wodny

według odrębnych przepisów

28

Starszy dyspozytor samochodowy Samodzielny referent

IX-X

-

średnie

-

29

Technik

Księgowy

Administrator budynków mieszkalnych

Kinooperator z uprawnieniami I kategorii

Kasjer

Starszy:

- instruktor

- rachmistrz

- referent Starsza maszynistka

VIII-IX

-

średnie

2

Dyspozytor samochodowy Zaopatrzeniowiec

-

Ratownik wodny Przewodnik turystyczny

Bibliotekarz

według odrębnych przepisów

30

Starszy magazynier Sekretarka

VII-IX

-

średnie

1

31

VI-IX

-

średnie

-

32

Kinooperator z uprawnieniami II kategorii

Maszynistka

Referent

Rachmistrz

Instruktor

VII-VIII

-

średnie

-

Starszy recepcjonista

średnie

2

Intendent

zasadnicze

3

33

Recepcjonista

Magazynier

VI-VIII

-

średnie

-

zasadnicze

3

34

Kinooperator z uprawnieniami III kategorii

Bileter

Pomocnik kinooperatora

Telefonistka

VI-VII

-

średnie

-

Młodszy bibliotekarz

według odrębnych przepisów

35

Konserwator urządzeń elektronicznych

IX-XIII

-

średnie

3

36

Maszynista żurawi, dźwigu

Mechanik-elektronik

Monter konstrukcji metalowych

XI-XII

-

średnie

-

zasadnicze i uprawnienia kwalifikacyjne

1

37

Monter instalacji grzewczych, gazowych i wodnych

X-XII

-

średnie

-

38

Blacharz samochodowy

Murarz-tynkarz-glazurnik2)

Spawacz stali stopowych i metali

nieżelaznych

Kuchmistrz

Mistrz: garmażeryjny, cukierniczy

X-XI

-

zasadnicze

-

39

Ślusarz - spawacz2)

Tokarz - frezer2)

Murarz-tynkarz-glazurnik

IX-XI

-

zasadnicze

-

40

Operator mechanicznego sprzętu budowlanego

Mechanik sprzętu budowlanego, pojazdów samochodowych

Blacharz-dekarz2)

Elektryk samochodowy

Lakiernik samochodowy

Elektromonter

Elektromechanik

Maszynista robót ziemnych

Monter instalacji wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych

Monter konstrukcji żelbetowych i betonowych

Konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych

Konserwator hydraulik

Konserwator ogólnobudowlany

Cieśla

Stolarz meblowy

Tapicer

Posadzkarz-płytkarz2)

Lastrykarz

Ślusarz, tokarz

Rusznikarz

Murarz-malarz2), murarz-tynkarz2)

Zbrojarz-betoniarz2)

Palacz kotłowni wysokoprężnych

Cukiernik, Garmażer, Kucharz

IX-X

-

zasadnicze

-

41

Konserwator urządzeń technicznych

Stolarz

Wulkanizator

Malarz budowlany

Starszy bufetowy

Starszy kelner

Barman

Starszy sprzedawca

VIII-X

-

zasadnicze

-

42

Hodowca zwierząt

Kelner

Malarz (tapeciarz)

Murarz

Młodszy kucharz

Dekarz

Bufetowy

Palacz c.o.

Robotnik magazynowy lub transportowy

Operator urządzeń: powielających,

piorących

Krawiec, sprzedawca

Laborant-chemik

VII-VIII

-

zasadnicze

-

43

Konserwator-dozorca Ogrodnik

VI-VIII

-

zasadnicze

-

44

Operator wózka akumulatorowego

Szklarz

Pomocnik maszynisty robót ziemnych

Robotnik budowlany

Maszynista maszyn do produkcji betonu

VI-VII

-

zasadnicze

-

45

Robotnik: sprzątający pomieszczenia hangarowe, gospodarczy

V-VII

-

zasadnicze

-

46

Maglarz

Pomoc kuchenna

Pomocnik palacza c.o.

Dozorca budynku mieszkalnego

Przewoźnik materiałów

Portier-rewident

Strażnik nieuzbrojony

Starszy wartownik

V-VI

-

podstawowe

-

47

Pokojowa

Robotnik rolny

Sprzątaczka na budowie

i pomieszczeń produkcyjnych

IV-V

-

podstawowe

-

48

Starszy dozorca

II-V

-

podstawowe

2

49

Dozorca

Portier

Wartownik

I-V

-

podstawowe

-

50

Sprzątaczka pomieszczeń biurowych

Szatniarz

Goniec

I-IV

-

podstawowe

-

51

Kierowca:

- autobusu

- samochodu ciężarowego

- karetki "R"

X-XI

-

według odrębnych przepisów

52

Kierowca-mechanik

Kierowca-elektromechanik

Kierowca-operator pojazdu specjalnego

IX-XI

-

53

Kierowca samochodu dostawczego

VII-XI

-

54

Kierowca ciągnika

VIII-IX

-

55

Kierowca inny niż wymieniony w lp. 51-54

VII-VIII

-

56

Pomocnik kierowcy

V-VII

-

zasadnicze

-

 


1) Wymaganie kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Kategorie zaszeregowań określone dla stanowisk wielozawodowych mogą być przyznane tylko tym pracownikom, którzy faktycznie łącznie wykonują te czynności.

Załącznik nr 3

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do

1

2

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

Załącznik nr 4

(uchylony)


1) Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 682), które weszło w życie z dniem 28 kwietnia 2021 r.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 258, z 1998 r. poz. 279, z 1999 r. poz. 149 i 514, z 2000 r. poz. 411, z 2001 r. poz. 527, z 2002 r. poz. 963, z 2003 r. poz. 211, z 2004 r. poz. 425, z 2005 r. poz. 344 oraz z 2006 r. poz. 303 i 1681.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. poz. 925), które weszło w życie z dniem 9 czerwca 2020 r.

6) Tytuł tabeli w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Tytuł tabeli w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA