Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1)

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2020 r. poz. 166) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podległe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej organy upoważnione do wykonywania czynności związanych z:

a) otrzymywaniem informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z 2017 r. poz. 158), zwanej dalej "Umową FATCA",

b) udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA,

c) wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA;

2) zakres upoważnienia;

3) terytorialny zasięg działania upoważnionych organów.

§ 2. [Upoważnienia Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych w poszczególnych miastach]

1. Upoważnia się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania czynności związanych z:

1) otrzymywaniem informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a Umowy FATCA;

2) udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA:

a) Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Kra-kowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze - z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb administracji skarbowej oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy,

b) Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku - również niezależnie od terytorialnego zasięgu jego działania oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy.

2. Upoważnia się Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze do wykonywania czynności związanych z udostępnianiem informacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Umowy FATCA:

1) naczelnikom urzędów skarbowych,

2) naczelnikom urzędów celno-skarbowych

- z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania dyrektorów izb administracji skarbowej oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego informacja dotyczy.

§ 3. [Upoważnienia Naczelników Urzędów Skarbowych w poszczególnych miastach]

Upoważnia się Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do wykonywania czynności związanych z wyjaśnianiem uchybień mniejszej wagi lub pomyłek administracyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 Umowy FATCA, z uwzględnieniem terytorialnego zasięgu działania tych organów oraz miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, którego dotyczą te czynności.

§ 4. [Stosowanie przepisów do czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA]

Do czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji w dziedzinie opodatkowania, o których mowa w Umowie FATCA (Dz. U. poz. 394).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw