Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 i 1292) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Program pilotażowy w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej]

Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej "programem pilotażowym".

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) opaska telemedyczna - narzędzie służące do stałego pomiaru parametrów życiowych pacjenta oraz zapewniające możliwość zdalnego ich monitorowania;

2) platforma DOM - platformę cyfrową administrowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającą przekazywanie przez realizatorów programu pilotażowego danych niezbędnych do jego ewaluacji;

3) teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

§ 3. [Cel programu pilotażowego]

Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych.

§ 4. [Osoby, którym udziela się świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane osobie po ukończeniu 18. roku życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wymagającej dalszej opieki i diagnostyki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej "świadczeniobiorcą", która spełnia łącznie następujące warunki:

1) była hospitalizowana z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u której w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;

2) została poinformowana przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym oraz wyraziła zgodę na udział w tym programie.

2. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów określonych w ust. 1.

§ 5. [Podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego]

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są wykonywane przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju określonym w części I ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540), zapewniającego:

1) wykorzystanie w ramach realizacji programu pilotażowego opasek telemedycznych w liczbie od 20 do 30 sztuk;

2) uruchomienie i poprawne funkcjonowanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.

§ 6. [Okres realizacji programu pilotażowego]

1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 2 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

2. Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem?, zakupu opasek telemedycznych na potrzeby realizacji programu pilotażowego;

2) przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania opasek telemedycznych w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

3) wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;

4) ogłoszenie przez ministra naboru, o którym mowa w § 10, i wybór realizatorów programu pilotażowego.

3. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych;

2) monitorowanie realizacji programu pilotażowego;

3) gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11.

4. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:

1) analizę wskaźników, o których mowa w § 11;

2) sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 11, umożliwiającego dokonanie oceny, o której mowa w § 12.

§ 7. [Warunki realizacji programu pilotażowego]

1. Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427).

2. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

1) przekazanie przez ministra realizatorom programu pilotażowego opasek telemedycznych;

2) udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów programu pilotażowego opasek telemedycznych;

3) realizację przez realizatorów programu pilotażowego świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przy użyciu opasek telemedycznych;

4) monitorowanie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej paramentów życiowych pacjentów za pomocą opasek telemedycznych;

5) sporządzenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dokumentacji z opieki nad pacjentem w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

6) wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, o których mowa w § 11 ust. 2, przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego niezwłocznie po realizacji świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych.

§ 8. [Minimalna liczba świadczeniobiorców objęta programem pilotażowym]

1. Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę z ministrem na realizację programu pilotażowego, wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

§ 9. [Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego]

1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zawartymi przez realizatorów programu pilotażowego z Narodowym Funduszem Zdrowia, na obowiązujących w tych umowach warunkach.

2. Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej stanowiącej iloczyn liczby pacjentów, liczby tygodni sprawowanej opieki oraz kwoty 100 zł brutto, na podstawie umów, o których mowa w § 10 ust. 3.

§ 10. [Realizatorzy programu pilotażowego]

1. Realizatorzy programu pilotażowego zostają wyłonieni w drodze otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra.

2. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby opasek telemedycznych przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 5.

3. Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami programu pilotażowego umowy określające zasady jego realizacji, w tym sposób i tryb rozliczania programu pilotażowego.

§ 11. [Wskaźniki realizacji programu pilotażowego]

1. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

2) liczba realizatorów programu pilotażowego, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;

3) liczba porad oraz teleporad przeprowadzonych przez realizatorów programu pilotażowego z wykorzystaniem funkcjonalności opasek telemedycznych;

4) liczba skierowań wydanych w dniu zakończenia programu pilotażowego w celu dalszej rehabilitacji leczniczej świadczeniobiorcy;

5) ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki;

6) ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych na organizację pracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie oceny danych zamieszczonych na platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.

§ 12. [Ocena wyników programu pilotażowego]

Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 2.

§ 13. [Podmiot obowiązany do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego]

Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw