Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 i 1163) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób odbierania przez Generalnego Inspektora zgłoszeń, sposób postępowania z tymi zgłoszeniami i ich przechowywania, a także sposób informowania o działaniach, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu takiego zgłoszenia, zwanych dalej "działaniami następczymi".

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Generalnym Inspektorze - rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

2) zgłaszającym - rozumie się przez to pracownika instytucji obowiązanej lub inną osobę wykonującą czynności na rzecz instytucji obowiązanej, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą";

3) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie, o którym mowa w art. 53a ust. 3 ustawy.

§ 3. [Możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych w postaci elektronicznej albo papierowej]

Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych w postaci elektronicznej albo papierowej pod wskazany przez niego odpowiednio adres poczty elektronicznej albo adres do korespondencji.

§ 4. [Adres do kontaktu]

1. Zgłaszający w treści zgłoszenia może wskazać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, zwany dalej "adresem do kontaktu".

2. W przypadku wskazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu Generalny Inspektor niezwłocznie potwierdza odebranie zgłoszenia, przesyłając na ten adres pisemne potwierdzenie. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Generalny Inspektor odstępuje od jego przesyłania.

§ 5. [Środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i informowania o działaniach następczych]

Przyjęte przez Generalnego Inspektora środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i informowania o działaniach następczych co najmniej:

1) są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Generalnego Inspektora;

2) zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich właściwe zabezpieczenie przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;

3) umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób, który zapewnia Generalnemu Inspektorowi podejmowanie działań następczych.

§ 6. [Żądanie wyjaśnień lub dodatkowych informacji]

Generalny Inspektor może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, Generalny Inspektor odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

§ 7. [Wyznaczanie osób uprawnionych do odbierania zgłoszeń i ich obsługi oraz informowania o działaniach następczych]

Generalny Inspektor wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, osoby uprawnione do:

1) odbierania zgłoszeń;

2) obsługi zgłoszeń;

3) informowania o działaniach następczych.

§ 8. [Przechowywanie odebranych zgłoszeń]

1. Generalny Inspektor przechowuje odebrane zgłoszenia w sposób zapewniający ochronę zawartych w nich danych osobowych.

2. Generalny Inspektor zapewnia dostęp do odebranych zgłoszeń wyłącznie wyznaczonym pracownikom, o których mowa w § 7, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania przez nich obowiązków służbowych związanych ze zgłoszeniami.

§ 9. [Przekazywanie informacji związanych z odebranym zgłoszeniem]

1. Informacje związane z odebranym zgłoszeniem są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, lub innemu uprawnionemu organowi z zachowaniem poufności danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

2. Generalny Inspektor przyjmuje procedury ochrony danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

§ 10. [Przekazywanie informacji na temat działań następczych]

W przypadku przekazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu Generalny Inspektor przekazuje na ten adres informacje na temat działań następczych w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-10-31
  • Data obowiązywania: 2021-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw