Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) liczbę członków i skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody, zwany dalej "egzaminem";

2) sposób przeprowadzania egzaminu;

3) wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody z wynikiem pozytywnym.

§ 2. [Skład komisji egzaminacyjnej]

1. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin wchodzi 6 członków:

1) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska - jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego;

3) przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

4) ekspert z dziedziny ochrony przyrody;

5) ekspert z dziedziny gospodarki łowieckiej;

6) ekspert z dziedziny zasad posiadania myśliwskiej broni palnej i posługiwania się tą bronią - przedstawiciel Komendanta Głównego Policji.

2. Egzamin przeprowadza się, gdy komisję egzaminacyjną reprezentuje co najmniej 5 osób, w tym przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 3. [Przeprowadzanie egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Osoby dopuszczone do egzaminu zawiadamia się na piśmie, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu, o terminie oraz miejscu przeprowadzenia egzaminu. W zawiadomieniu można wskazać pomoce i materiały, na których podstawie osoby dopuszczone do egzaminu mogą się do niego przygotować.

§ 4. [Termin przeprowadzania egzaminu]

Egzamin przeprowadza się co najmniej raz na pół roku w sposób zapewniający sprawdzenie znajomości przepisów:

1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

3) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 5. [Części egzaminu]

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

§ 6. [Część pisemna i część ustna egzaminu]

1. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na zaznaczeniu w arkuszu testowym jednej spośród kilku proponowanych odpowiedzi na zawarte w nim pytania.

2. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przygotowuje pisemne zestawy egzaminacyjne składające się z 30 pytań testowych.

3. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na 4 pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania uzupełniające.

4. Warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu jest udzielenie przez osobę zdającą egzamin prawidłowej odpowiedzi na nie mniej niż 60% pytań w części pisemnej.

§ 7. [Ustalanie wyniku egzaminu]

1. Ustalenie wyniku egzaminu następuje w drodze głosowania członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku równej liczby głosów członków komisji egzaminacyjnej o wyniku egzaminu decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Sporządza się protokół przeprowadzanego egzaminu, w którym znajdują się:

1) imiona i nazwiska członków komisji egzaminacyjnej;

2) data i miejsce przeprowadzania egzaminu;

3) imiona i nazwiska osób przystępujących do każdej z części egzaminu i uzyskane przez nie wyniki egzaminu;

4) własnoręczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

3. Arkusze testowe stanowią integralne części protokołu.

§ 8. [Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody]

Wzór zaświadczenia stwierdzającego złożenie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody z wynikiem pozytywnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Klimatu i Środowiska: wz. I. Zyska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody (Dz. U. poz. 230), które zgodnie z art. 164 pkt 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) utraciło moc z dniem 4 maja 2020 r.

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1336)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU EGZAMINU ZE ZNAJOMOŚCI WYKONYWANIA POLOWANIA ORAZ ZASAD OCHRONY PRZYRODY Z WYNIKIEM POZYTYWNYM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw