Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1791), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 1474).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 1474), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 lipca 2021 r. (poz. 1337)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny;

2) sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.

§ 2. 1. Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:

1) weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza – odpowiednio legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego;

2) najbliższego członka rodziny:

a) pisemnego oświadczenia, złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, albo

b) pisemnej deklaracji, zawierającej numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza nie jest możliwe przedstawienie przez najbliższego członka rodziny pisemnego oświadczenia złożonego przez weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.

2. Pomoc psychologiczna udzielana jest w godzinach pracy psychologów w jednostkach wojskowych, w wojskowych pracowniach psychologicznych i w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Z pomocy psychologicznej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej można skorzystać bezpośrednio – bez skierowania, okazując jedynie dokument, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w jednostce wojskowej lub w wojskowej pracowni psychologicznej obejmuje:

1) diagnozę psychologiczną;

2) konsultację;

3) poradę;

4) interwencję kryzysową;

5) terapię krótkoterminową.

2. Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej obejmuje:

1) diagnozę zaburzeń psychicznych;

2) terapię indywidualną;

3) terapię grupową, w tym terapię rodzinną.

§ 4. 1. W przypadku gdy psycholog w jednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 2, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza opinię dotyczącą stanu psychicznego tej osoby dla psychologa w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.

2. W przypadku gdy psycholog w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej w zakresie określonym w § 3 ust. 1, informuje tę osobę o możliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza zalecenia dotyczące postępowania w stosunku do tej osoby dla psychologa w jednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej.

§ 5. Minister Obrony Narodowej monitoruje realizację prawa weteranów poszkodowanych-żołnierzy do pomocy psychologicznej przez zbieranie danych statystycznych, bez uwzględniania danych osobowych, o:

1) liczbie weteranów poszkodowanych-żołnierzy, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielonej w jednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

2) średniej liczbie konsultacji przypadającej na jednego weterana poszkodowanego-żołnierza;

3) rodzajach problemów, z jakimi zgłaszają się weterani poszkodowani-żołnierze.

§ 6. 1. Dane statystyczne, o których mowa w § 5, przesyłane są w formie sprawozdań składanych do dnia 15 lutego każdego roku, za rok poprzedni, przez:

1)1) psychologów w jednostkach wojskowych – do psychologów koordynujących działalność psychologiczną w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, w Dowództwie Garnizonu Warszawa oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej;

2) psychologów w wojskowych pracowniach psychologicznych – do Dyrektora Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej;

3)2) psychologów w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia.

2.3) Zbiorcze sprawozdania obejmujące sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są przesyłane, drogą służbową, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.

§ 7. Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia:4)

1) przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej zbiorcze dane statystyczne, o których mowa w § 5, do dnia 15 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni;

2) prowadzi ewidencję jednostek wojskowych, wojskowych pracowni psychologicznych oraz podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w których weterani-żołnierze, weterani poszkodowani-żołnierze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą uzyskać pomoc psychologiczną, na potrzeby psychologów świadczących tę pomoc.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. poz. 1474), które weszło w życie z dniem 12 września 2020 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw