Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 438), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 501);

2) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 792);

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 92).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 501), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 792), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 92), które stanowią:

"§ 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, prowadzone w zakresie działania tego dyrektora, są prowadzone przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość tych dyrektorów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 13 lipca 2021 r. (poz. 1339)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 7 października 1991 r.

w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się następujące urzędy morskie i ustala ich siedziby:

1) Urząd Morski w Gdyni;

2) (uchylony);2)

3) Urząd Morski w Szczecinie.

§ 2. 1.3) Terytorialny zakres działania:

1) dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od wschodniej granicy państwa do linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70″ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego;

2) dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie - obejmuje morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefę przyległą, wyłączną strefę ekonomiczną, morskie porty i przystanie oraz pas nadbrzeżny od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41′56,70″ długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa.

2. Dyrektorzy urzędów morskich są właściwi do wykonywania zadań określonych umowami międzynarodowymi oraz odrębnymi przepisami prawnymi na obszarach morza pełnego poza terytorialnym zakresem działania określonym w ust. 1.

3.4) (uchylony).5)

4.6) Terytorialny zakres działania dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie nadzoru nad ruchem statków obejmuje, niezależnie od zakresu określonego zgodnie z ust. 1, obszar działania Służby Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska.

§ 3. Traci moc zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 marca 1955 r. w sprawie utworzenia, organizacji i właściwości miejscowej urzędów morskich (M.P. poz. 749, z 1959 r. poz. 122, z 1970 r. poz. 320, z 1972 r. poz. 57, z 1975 r. poz. 167 i z 1982 r. poz. 217).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).


1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka morska kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 92), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 501), które weszło w życie z dniem 14 września 1995 r.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. poz. 792), które weszło w życie z dniem 10 września 1999 r.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 października 1991 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw