Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 15 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 659) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zajmowanych stanowiskach służbowych oraz powierzonych pełnionych obowiązkach służbowych na innym stanowisku.".

§ 2. [Sprawy w zakresie wydania albo sprostowania świadectwa służby]

Do spraw w zakresie wydania albo sprostowania świadectwa służby wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-08-06
  • Data obowiązywania: 2021-08-06

Dziennik Ustaw