Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163 i 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług;

2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy;

3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu.

§ 2. [Wzór znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług]

Wzór znaku informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Pieczęć „Polska-Cło”]

Pieczęcią organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a ustawy, jest pieczęć "Polska-Cło", której wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2) ).

§ 4. [Dokument elektroniczny TAX FREE]

Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera:

1) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument;

2) unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;

3) dane sprzedawcy:

a) nazwę,

b) adres,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

4) adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru;

5) dane podróżnego:

a) nazwisko i imię,

b) datę urodzenia,

c) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej, oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

6) nazwę sprzedanego towaru, która pozwala na jego jednoznaczną identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

7) formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu - wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe;

8) numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia bezgotówkowego;

9) numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży, datę tej sprzedaży;

10) imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument;

11) datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.

§ 5. [Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE]

Wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 127a ustawy, oprócz danych, o których mowa w § 4, zawiera:

1) oznaczenie "TAX FREE FOR TOURISTS";

2) kod kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu nadawanego automatycznie przez system TAX FREE;

3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią "Polska-Cło" wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej;

4) napis: "Zwrot podatku w kwocie .......... zł ...... gr otrzymałem(-łam)", a pod nim miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług dokonanego w formie wypłaty gotówkowej;

5) miejsce na uwagi urzędowe.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.3)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003 i 1005.

3) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521), które traci moc z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU INFORMUJĄCEGO PODRÓŻNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 126 UST. 1 USTAWY, O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU TOWARÓW, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 16 lipca 2021 r. (poz. 1347)

WZÓR ZNAKU INFORMUJĄCEGO PODRÓŻNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 126 UST. 1 USTAWY, O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU TOWARÓW, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Opis:

Znak TAX FREE jest wykonany w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 120 × 120 mm.

Tło znaku TAX FREE jest białe.

Ramka znaku TAX FREE i napis "TAX FREE FOR TOURISTS" są zielone (w odcieniach Pantone 355C, CMYK 85 10 100 25, RGB 0 130 60, HEX 00823C, RAL 6037).

Wysokość ramki - 96 mm.

Wysokość liter w napisie:

- "TAX FREE" - 16 mm,

- "FOR TOURISTS" - 4,6 mm.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-23
  • Data wejścia w życie: 2022-01-01
  • Data obowiązywania: 2022-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw